Graddedigion y Drindod Dewi Sant yn ennill Gwobr Canwr Ifanc Cymreig y Flwyddyn


20.09.2017

Mae’n bleser gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant longyfarch un o’i graddedigion, Chloe Morgan,  a enillodd Wobr Canwr Ifanc Cymreig y Flwyddyn gan Gymdeithas Cefnogwyr Côr Orpheus Treforys (MOCSA).

Chloe Morgan and Lord Mayor

Graddiodd Chloe o Academi Llais Rhyngwladol Cymru eleni gydag MA mewn Astudiaethau Lleisiol Uwch, lle bu'n astudio o dan adain y tenor Cymreig Dennis O'Neill. Cyn hyn, bu'n astudio Llais Clasurol a Jazz yng Ngholeg Cerdd y Drindod ac aeth ymlaen i ennill lle ar Raglen Brentisiaid Côr Monteverdi. Meddai Chloe: " Roedd yn anrhydedd mawr i mi gael fy newis ar gyfer rownd terfynol y gystadleuaeth fawreddog hon,. Gyda’r enillwyr blaenorol yn cynnwys Rebecca Evans a Syr Bryn Terfel, roeddwn i'n fwy na hapus i wybod fy mod wedi dod mor bell. Ond i adael gyda'r tlws, mae’n freuddwyd yn wir. "

Meddai Dennis O'Neill: "Rydym ni, yn Academi Llais Rhyngwladol Cymru, yn falch iawn o glywed am lwyddiant Chloe Morgan. Mae mor galonogol i ni i gyd weld ei thalent yn cael ei chydnabod ac rwy'n rhagweld gyrfa wirioneddol bwysig iddi. "

Chloe Morgan and finalists

Mae Gwobr Canwr Ifanc Cymreig y Flwyddyn bellach yn ei 41ain flwyddyn. Mae'r gystadleuaeth yn agored i artistiaid ifanc sy'n astudio llais clasurol ac sy’n cwrdd â meini prawf y gystadleuaeth o ran eu cysylltiad â Chymru. Gwahoddwyd pedwar cystadleuydd y rownd terfynol i berfformio yn Eglwys y Santes Fair, Abertawe fel rhan o gyngerdd a berfformiwyd gan y côr dan gyfarwyddyd y Cyfarwyddwr Cerddorol, Joy Amman Davies. Beirniadwyd y gystadleuaeth gan Julian Smith, cyn ymgynghorydd i gystadleuaeth BBC Canwr y Byd Caerdydd a chyn-Bennaeth Cerddoriaeth gydag Opera Cenedlaethol Cymru, Huw Tregelles Williams, cyn-Bennaeth cerddoriaeth BBC Cymru a chyn Gyfarwyddwr Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, a Mezzo- Soprano Eirian James. Darparwyd cyfeiliant piano gan y cyfeilydd enwog Jeffrey Howard, a oedd hefyd yn darparu hyfforddiant i bawb a gyrhaeddodd y rownd terfynol. Roedd trefnydd y gystadleuaeth, Alan Lewis wrth ei fodd â sut y cynhaliwyd y cyngerdd a pherfformiad y canwyr. Meddai: "Soniodd y beirniaid am safon uchel iawn y gystadleuaeth. Mae pawb sy'n gysylltiedig â MOCSA a Chôr Orpheus Treforys yn anfon eu dymuniadau gorau at Chloe ar gyfer y dyfodol. "

Meddai Chloe: "Roedd hi'n noson arbennig iawn a hoffwn ddiolch i Joy Amman Davies a'r côr am noson wych. Hoffwn hefyd ddiolch yn fawr i gystadleuwyr eraill y rownd terfynol am eu cefnogaeth ac am wneud y noson mor bleserus." Gwahoddir Chloe hefyd i berfformio gyda'r côr fel artist gwadd yn ystod y flwyddyn nesaf.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk