Her Triathlon Poppy


19.05.2017

Ddydd Sul, 28 Mai bydd merch deuddeg oed, Poppy Jones, a'i thad Rob, o'r Fenni, yn cymryd rhan yn Nhriathlon Abertawe gyda'i gilydd i godi arian i’r elusen plant o Gaerfyrddin, Cerebra.

Poppy Jones Triathlon

Ond yn ogystal â mynd ati i nofio 750 metr, beicio 20km a rhedeg 5km, bydd y pâr yn wynebu her ychwanegol. Mae parlys yr ymennydd ar Poppy a bydd Rob yn ei thynnu/ gwthio hi o amgylch y cwrs gan ddefnyddio offer pwrpasol a ddyluniwyd yn arbennig  gan dîm dylunio o Ganolfan Arloesi Cerebra – partneriaeth rhwng Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a'r elusen.

Ganwyd Poppy â pharlys yr ymennydd cwadriplegig a chlefyd cronig yr ysgyfaint. Ni all hi eistedd, sefyll, rholio na’i dal ei hun ac mae bywyd yn her ddyddiol iddi. Mae hi wedi dioddef oherwydd llawer o broblemau iechyd dros y blynyddoedd a bu adegau pan nad oedd meddygon yn credu y byddai hi’n dod drwyddi. Esbonia ei thad Rob: "Cael a chael oedd hi ar adegau ac rydyn ni’n teimlo’n lwcus iawn ei bod hi wedi bod gyda ni ers 10 mlynedd".

Mae Poppy’n ferch deuddeg oed hoffus a phenderfynol ei chymeriad gydag ysfa heintus i anturio. Llynedd, pan benderfynodd Poppy ei bod hi am gymryd rhan mewn triathlon, trodd y teulu at Ganolfan Arloesedd Cerebra (CIC) i weld a allen nhw helpu Poppy i gyrraedd ei nod.

Gyda chefnogaeth lawn y Brifysgol a’r elusen, aeth cyfarwyddwr y Ganolfan, Dr Ross Head, ynghyd â’i chydweithwyr, Gerallt Devonald a Dan Cuthbert, ati’n syth i weithio ar ddylunio, dyfeisio a gweithgynhyrchu cynhyrchion chwaraeon unigryw a fyddai'n galluogi Poppy i gystadlu a gwireddu ei breuddwyd.

Ar ôl dylunio cadair ysgafn, gyfforddus, ergonomig ar olwynion yn ogystal â chwch llyfn a main, cwblhaodd Poppy a Rob driathlon sbrint uwch yng Nghaerdydd.

Ond her llynedd oedd honno.

Yn ôl ei harfer, mae Poppy wedi penderfynu mynd amdani ym mhrawf eleni trwy gystadlu dros bellter hwy mewn cwch cyflymach, mwy o faint.

Yn ddiweddarach y mis hwn, tra bydd y rhan fwyaf o bobl yn mwynhau heulwen y gwyliau banc, bydd Poppy a Rob yn mynd i ddŵr dociau Abertawe ac yn curo strydoedd Abertawe wrth iddynt gymryd rhan yn nigwyddiad eleni.

Gan fod Triathlon Abertawe wedi ei noddi gan Y Drindod Dewi Sant, credai’r tîm yng Nghanolfan Arloesi Cerebra y byddai’n gyfle gwych i ail-lunio rhai o'r offer i ganiatáu i Poppy gystadlu ar raddfa fwy byth.

"Llynedd, cynllunion ni gadair a chwch yn hoff liw Poppy – melyn," meddai Dr Ross Head.

"Ar gyfer her eleni, rydyn ni wedi addasu’r ddau gynnyrch i'w gwneud yn fwy effeithlon; er mwyn eu gwneud yn gyflymach – ac er mwyn newid yr olwg i gyd-fynd â hoff liw newydd Poppy, sef oren!

"Mae Poppy hefyd wedi tyfu llawer ers triathlon llynedd ac roedd y cwch a adeiladon ni llynedd yn rhy fach. Felly es i ati i ailddylunio’r cwch i’w wneud yn fwy o faint. Fodd bynnag, roedd hyn yn golygu y byddai’n drymach. Felly dechreuais i o'r newydd ddefnyddio popeth roeddwn i wedi ei ddysgu am hydrodeinameg i sicrhau y byddai’r cwch yn fwy, yn gyflymach ac yn effeithlon gyda chyn lleied o ymwrthedd ag y bo modd er mwyn i Rob allu nofio’r cwrs. Mae cwch eleni yn defnyddio corff triphlyg ar ffurf V. Caniatâ hyn gyflymder drwy'r dŵr ond gyda’r ddau gorff sadio llai yn creu sefydlogrwydd.

"Mae Cadair Triathlon Poppy hefyd wedi ei huwchraddio i'w gwneud hi’n gyflymach ac yn fwy cyfforddus. Trwy haelioni pobl V-Trak cawson ni olwynion o ansawdd uchel i'w helpu nhw i rolio dros y llinell orffen. Mae wedi uwchraddio cydrannau pwrpasol a fydd yn sicrhau effeithlonrwydd, yn symud yn gyflym o feicio i redeg ac yn sicrhau diogelwch Poppy."

Ross Head Triathlon

Cyn cymryd rhan yn Nhriathlon Caerdydd, roedd Rob yn wynebu ei her ei hun – gwella ei ffitrwydd ar gyfer y digwyddiad. Ond ers cystadlu yn ei driathlon cyntaf, bu Rob yn cryfhau’n raddol, gan gymryd rhan gyda Poppy ym Marathon Brighton ym mis Ebrill.

"Mae cymryd rhan yn Nhriathlon Abertawe mor gyffrous i Poppy ac yn seicolegol bydd o fudd go iawn iddi," meddai’r tad Rob.

"Mae hi'n mynd yn rhwystredig felly ar y terfynau y mae ei chyflwr yn eu gosod arni ei a bydd hyn yn canolbwyntio ei meddwl mewn gwirionedd ar beth y gall hi ei wneud. Nid yw Poppy yn meddwl 'alla i byth' ond yn hytrach 'gydag ychydig o help fe wna i hyn'. Mae tipyn gyda fi i’w wneud, serch hynny, gan nad cymryd rhan yn unig y mae Poppy am ei wneud  – mae hi am ennill!

"Y nod llynedd yn anad dim oedd archwilio beth oedd yn bosibl. Eleni rydyn ni mewn gwirionedd yn deall llawer mwy sut y gellir galluogi teuluoedd sy'n byw gydag anabledd drwy ddylunio, a'r effaith ar les. Mae hefyd yn amlwg bod y weledigaeth a’r ymgysylltu gan Y Drindod Dewi Sant llynedd wedi cael eu gwireddu ac wedi cael effaith eang ei chwmpas ar ymwybyddiaeth yn y DU," ychwanega.

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, sy'n bartneriaid prosiect mewn CIC, hefyd yn cefnogi her Rob a Poppy’n llawn, a Choleg Celf Abertawe yn noddi ailddyluniad y cwch. Chwaraeodd arbenigwyr chwaraeon ac iechyd enwog y Brifysgol ran allweddol wrth baratoi Rob ar gyfer ei her gyntaf, gan weithio gydag ef ar ei amserlen hyfforddi.

Mae Poppy yn berson mor ddeniadol a brwdfrydig gydag afiaith mawr ac ysfa anhygoel am antur. Cyn gynted ag y cafodd trefnydd Triathlon Abertawe, Scott Powell, o’r cwmni, Activity Wales,  wybod am gais y tad a’r ferch i gystadlu, roedd yn falch iawn o allu helpu i gymryd rhan.

"Mae'n anrhydedd go iawn fod Poppy a Rob yn cymryd rhan yn Nhriathlon Abertawe gan fod eu hanes yn un ysbrydoledig dros ben," meddai Scott.

"Does dim dwywaith nad yw eu cryfder a'u penderfyniad nhw yw dangos heb os y gall unrhyw un gyflawni’r hyn mae e neu hi wedi rhoi eu bryd nhw arno. Rydyn ni’n teimlo’n frwd iawn am y digwyddiadau rydyn ni’n eu darparu ac rydyn ni’n gweithio'n eithriadol o galed i ddangos nad chwaraeon i’r athletwyr gorau yw triathlon yn unig – mae'n ffordd wych o gynnal cymhelliant, ffitrwydd ac iechyd pobl.

"Rwy’n siŵr y bydd Poppy a Rob yn ysbrydoli llawer o bobl eraill i dderbyn yr her. Rydyn ni’n gwybod bod pobl Abertawe yn dod ac yn cefnogi’r holl athletwyr sy’n cymryd rhan ac rydyn ni’n gobeithio y gallwn ni helpu Poppy i godi cymaint o arian ag y bo modd ar gyfer Cerebra – sef achos anferthol heb os nac oni bai".

Mae Rob a Poppy yn cymryd rhan yn Nhriathlon Abertawe i godi arian ar gyfer Cerebra, elusen genedlaethol yng Nghaerfyrddin yn unswydd i helpu teuluoedd, sydd â phlant ag amodau ymennydd, er mwyn darganfod gwell bywyd gyda'i gilydd.

"Mae teuluoedd lle mae cyflwr yr ymennydd ar blentyn yn wynebu heriau pob dydd," meddai Rheolwraig Cysylltiadau Cyhoeddus a Marchnata Cerebra, Elaine Collins.

“Gall dim mwy na dysgu chwarae, gwneud ffrindiau a chael profiad o’r byd deimlo’n anodd neu hyd yn oed yn amhosibl. Mae awch parhaus i ddarganfod yn gyrru popeth rydyn ni’n ei wneud ac mae tîm ein Canolfan Arloesi yn falch dros ben gael bod yn rhan o daith Rob a Poppy gyda'i gilydd".

I gefnogi Rob a Poppy ewch i: www.justgiving.com/Rob-Jones42

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: www.cerebra.org.uk

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies yn Y Drindod Dewi Sant trwy gysylltu â sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476 NEU Elaine Collins yn Cerebra - 01267 242583 / 07887 803437 elainec@cerebra.org.uk