Llawfeddyg Rhyfel yn derbyn Doethuriaeth Anrhydeddus


03.07.2017

Cyflwynwyd Doethuriaeth Anrhydeddus (Doethur mewn Gwyddoniaeth) i’r llawfeddyg rhyfel Mr David Nott OBE yn ystod seremoni raddio Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin heddiw.

David Nott 1 T4

Mae David Nott yn llawfeddyg ymgynghorol gyda’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) yn Llundain ac mae’n gweithio mewn tri ysbyty yn darparu llawfeddygaeth ganser, llawfeddygaeth gyffredinol, llawfeddygaeth fasgwlaidd a llawfeddygaeth drawma.  Yn ogystal â bod yn ymgynghorydd prysur gyda’r GIG, ei angerdd yw helpu pobl sydd wedi’u heffeithio gan wrthdaro ar draws y byd. Am y pedair blynedd ar hugain ddiwethaf, mae David wedi bod yn cymryd absenoldeb di-dâl i weithio am hyd at dri mis o’r flwyddyn mewn gwahanol ardaloedd rhyfel. Mae ei deithiau wedi mynd ag ef i Bosnia, Afghanistan, Sierra Leone, Liberia, Y Traeth Ifori, Chad, Darfur, Irac, Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo, Yemen, Swdan, Libya, Nepal, Haiti, Gaza, ac yn fwy diweddar Syria. Mae wedi bod i nifer o'r gwledydd hyn ar sawl achlysur yn darparu cymorth dyngarol llawfeddygol.

Yn fwy diweddar, mae ef a'i wraig Elly wedi datblygu elusen o'r enw’r DavidNottfoundation sydd yn sefydliad addysgol sy'n cynorthwyo llawfeddygon i ddod i'r DU i gael wythnos gyfan o hyfforddiant gyda David a'i gyfadran yng Ngholeg Brenhinol Llawfeddygon Lloegr.

Gwilym Dyfri Jones, Pro Is-Ganghellor Cysylltiol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant cyflwynodd y wobr anrhydeddus.  Dywedodd:

“Mae Caerfyrddin gyfan yn llawenhau yng nghyflawniadau anhygoel y gwron rhyfeddol a chwbl ddiymhongar hwn; mae’r brifysgol hithau hefyd yn ymfalchïo’n y ffaith y caiff gyfle heddiw i gydnabod dewrder, penderfyniad a dyfalbarhad un o feibion disgleiriaf y fro, gan ddathlu a gwerthfawrogi gydag edmygedd ei waith dyngarol ym mhedwar ban byd.”   

 

David Nott 2 T4

Nyrs oedd ei fam a gafodd ei magu yn Nhre-lech a chyfarfu a’i dad, Meddyg o dras Indo-Byrmanaidd, yn Ysbyty Brenhinol Gwent yng Nghasnewydd. Ganwyd David yng Nghaerfyrddin a bu’n byw dan ofal ei fam-gu a’i dad-cu yn Nhre-lech yn ystod ei fywyd cynnar.  Mae ei deulu yn dal i fyw yng Nghaerfyrddin a'r pentrefi cyfagos.  Wrth dderbyn ei Ddoethuriaeth Anrhydeddus dywedodd Mr David Nott OBE: 

“Wedi fy ngeni yma yng Nghaerfyrddin mae hwn yn anrhydedd mawr i mi.  Dyma’r acolâd fwyaf sydd wedi cael ei roi mi gan unrhyw un ac mae’n cael ei rhoi gan y dref lle cefais fy ngeni gyda fy nheulu yma gyda mi.  Mae’n drueni mawr nad yw fy mam a’n dad yma hefyd.    

Cefais fy magu yn Nhrelech ac rwy’n credu bod y ffordd Gymreig yna o fyw wedi bod yn bwysig - deallais y pwysigrwydd o deulu, cariad a chefnogi’ch gilydd o oedran ifanc iawn.  Cefais fy ysbrydoli i gredu y gallem wneud rhywbeth da gyda fy mywyd.  Roeddwn yn lwcus iawn i gael cymhwyso fel meddyg wrth gwrs ond nid oedd hynny’n ddigon i mi.  Nid wyf yn hollol siŵr beth ddigwyddodd ond cefais yr awydd i fynd allan i helpu pobl gan fy mod yn casáu gweld pobl yn dioddef.       

Mae’n rhaid i ni gyd gymryd risg mewn bywyd ac rwy’n annog y holl raddedigion i gymryd risg mewn cywydd oherwydd fe wnewch chi gael eich gwobrwyo.  Rwyf wedi bod yn lwcus iawn i gael y cyfle i gynorthwyo pobl ac rwy’n dymuno parhau â’r gwaith hwnnw eto yn y dyfodol.”

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Arwel Lloyd, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk