Lloyd Macey, seren yr X Factor yn graddio heddiw o’r Drindod Dewi Sant


07.11.2017

Mae seren yr X Factor, Lloyd Macey heddiw wedi graddio gyda gradd dosbarth cyntaf o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Lloyd Macey 2 grad

Cwblhaodd Lloyd, sy’n 23 mlwydd oed o'r Rhondda ei radd yn Y Drindod Dewi Sant yn yr haf lle bu'n astudio’r cwrs BA Perfformio cyfrwng Cymraeg yng Nghaerdydd. Mae’n graddio heddiw gyda’i ddeuddeg cyd-fyfyriwr - y garfan gyntaf i astudio'r cwrs newydd arloesol hwn yn y Brifysgol.

Mae Lloyd yn falch iawn o fod wedi astudio gyda'r Brifysgol ac yn barod iawn i briodoli datblygiad ei lais a'i sgiliau perfformio i'r hyn a ddysgodd yn ystod ei amser ar y cwrs BA Perfformio yng Nghaerdydd.

"Rwy'n falch iawn fy mod wedi astudio cwrs BA Perfformio gyda’r Drindod Dewi Sant – fe wnaeth rhoi’r cyfle i mi dyfu a datblygu fel perfformiwr a dod o hyd i lais fy hun,” meddai Lloyd.

"Cawsom ein hannog i archwilio pob agwedd o berfformio cyn penderfynu ar yr hyn roedden ni am ganolbwyntio arno – fe gafon ni gymaint o brofiadau gwahanol. Buon ni hefyd yn gweithio gydag ystod enfawr o berfformwyr proffesiynol a chyfarwyddwyr o fyd theatr a theledu trwy gydol y cwrs - pobl sydd wedi gweld ein cynnydd a gweld ein datblygiad.

"Dwi ddim yn meddwl y byddwn i wedi cael y dewrder a'r hunan-gred i drio am The X Factor oni bai am y cyfleoedd a'r profiadau gwych a gefais yn ystod fy amser ar y cwrs."

Lloyd Macey grad 1

Mae Eilir Owen Griffiths, cyfarwyddwr y rhaglen BA Perfformio, wrth ei fodd â chynnydd Lloyd yn y gystadleuaeth ac yn falch iawn o'i holl gyflawniadau.

"Mae gan Lloyd allu canu naturiol," meddai Eilir Owen-Griffiths, cyfarwyddwr y cwrs BA Perfformio.

“Pan sefydlais BA Perfformio yng Nghaerdydd fy ngobaith oedd creu cwrs a fyddai’n paratoi'r myfyrwyr ar gyfer pob math o gyfleuon perfformio, boed hynny yn theatr, teledu neu'r neuadd gyngerdd. Felly mae gweld un o’n graddedigion yn cyrraedd rowndiau terfynol rhaglen sy’n cael ei gwylio gan filiynau o bobl yn fy llenwi a balchder.

“Dwi’n cofio cyfweliad Lloyd ar gyfer y cwrs pan ganodd Anfonaf Angel, roedd rhywbeth arbennig am y llais yna. Ond dros gyfnod y cwrs rydym wedi’i weld yn adeiladu mewn hyder a bellach yn dal ei dir mewn cystadleuaeth heriol dros ben.  Dymunaf pob lwc i Lloyd wrth iddo ddechrau ar y sioeau byw.”

Wedi’i sefydlu gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerdydd, mae’r cwrs BA Perfformio yn un blaengar ac arloesol a addysgir yn ddwys am gyfnod o ddwy flynedd gan gyfuniad o staff y Brifysgol ac arbenigwyr sy’n gweithio’n broffesiynol ym meysydd teledu, dawns, adloniant, sioeau cerdd a’r theatr.

Un o'r tiwtoriaid gwadd ar y cwrs yw Terry Dyddgen-Jones - un o gynhyrchwyr a chyfarwyddwyr mwyaf profiadol y byd drama teledu ym Mhrydain sydd wedi gweithio ar gyfresi poblogaidd fel Coronation StreetEastendersEmmerdale a Hollyoaks.‌

Yn ôl Terry, a ddysgodd Lloyd yn ystod ei astudiaethau: "Mae Lloyd yn gyfuniad gwych o dalent a gwir ostyngeiddrwydd. Mae wedi’i wreiddio yn ei gefndir Cymoedd ac o ganlyniad, mae'n gallu symud yn ddidrafferth ar hyd holl lwybrau bywyd. Dymunaf yn dda iddo, gan y bydd yn llysgennad gwych, nid yn unig i'w brifysgol ond hefyd i'w wlad."

Mae'r cyfarwyddwr theatr enwog, Elen Bowman, hefyd yn dysgu ar y cwrs ac mae'n falch iawn o weld Lloyd yn perfformio ar The X Factor.

Wrth ddymuno lwc dda iddo, dywed Elen: “Lloyd ti wastad wedi rhoi 100% i dy astudiaethau a dyma ti nawr yn llwyddo ar lwyfan X factor! Ti'n haeddu pob canmoliaeth gyda'r llais bendigedig yna. Cadw mlan i wenu a chadw fynd.”

Mae’r cwrs BA Perfformio yn cael ei ddysgu yng Nghanolfan Celfyddydau The Gate yng Nghaerdydd ac ethos sylfaenol y rhaglen yw darparu techneg gadarn law yn llaw â dealltwriaeth eang o’r diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt.  Oherwydd dwyster y cwrs a’r hyfforddiant arbenigol a gysylltir ag ef, nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar y cwrs.

Mae staff a myfyrwyr ar draws holl gampysau'r Drindod Dewi Sant yn dymuno’n dda i Lloyd ac yn edrych ymlaen at ei weld yn perfformio ar raglenni byw The X Factor.

Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy am gwrs BA Pefformio a astudiodd Lloyd, ewch i: http://www.uwtsd.ac.uk/cy/cbc/

Gall ddarpar fyfyrwyr hefyd ddilyn cyfrifon y cwrs ar gyfryngau cymdeithasol drwy chwilio am Perfformio PCDDS ar Facebook a @Perfformio_PCDDS ar Twitter.

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies trwy anfon neges e-bost at sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476