Mae Emma yn barod am yrfa newydd yn y proffesiwn cynllunio arianno


09.08.2017

Mae Emma Jones, myfyrwraig sydd wedi graddio o’r Drindod Dewi Sant, yn barod am yrfa newydd yn y proffesiwn cynllunio ariannol ar ôl iddi sicrhau swydd wythnosau’n unig ar ôl iddi orffen ei chwrs

Astudiodd Emma am BA mewn Rheoli Busnes ar gampws Caerfyrddin y Brifysgol, ac mae wedi cael ei derbyn am swydd gyda’r cynghorwyr ariannol annibynnol, Thomas and Thomas Finance (IFA), sydd wedi’u lleoli yn Hwlffordd, Sir Benfro, ar ôl i’r cwmni apelio am help i ddod o hyd i ymgeisydd llwyddiannus.

Ar ôl chwilio’n ofer am bum mis, ysgrifennodd DarrenThomas, Rheolwr Gyfarwyddwr Thomas a Thomas, mewn cyhoeddiad am ei rwystredigaeth ynghylch dod o hyd i raddedigion addas â gwybodaeth arbenigol am y proffesiwn sy’n newid yn gyflym.

Meddai Mr Thomas:  “Roedden ni eisiau dweud diolch yn fawr iawn i’r Drindod Dewi Sant am anfon manylion Emma Jones atom ni, sy’n graddio’r haf yma gyda gradd mewn Busnes a Chyllid.  

“Roedd gwybodaeth Emma a’i pharatoadau at y cyfweliadau wedi gwneud argraff fawr arnon ni.  Yn amlwg mae hi’n unigolyn â chymhelliant cryf iawn ac mae’r radd y mae hi wedi’i chwblhau gyda’r Drindod Dewi Sant wedi bod o fudd iddi hi ar gyfer gyrfa yn y gwasanaethau ariannol.”

Mae Emma yn byw yn Llanybydder i’r gogledd o Gaerfyrddin a dywedodd ei bod hi wrth ei bodd, gan ychwanegu ei bod wedi bod eisiau newid ei gyrfa.

“Cyn dechrau f’astudiaethau yn 2014, roeddwn i’n Rheolwr Cynorthwyol mewn siop ddillad yn Llambed.  Roeddwn i’n mwynhau fy swydd ond ar ôl dwy flynedd yn y swydd dechreuais i chwilio am heriau newydd gan arwain at adael a chael dechreuad newydd yn fyfyriwr busnes llawn amser.  

“Roeddwn i wedi mwynhau f’amser yn y Drindod Dewi Sant yn fawr iawn.  Dysgais i lond gwlad am y pynciau sy'n ymwneud â busnes heddiw ac yn y dyfodol.  Hefyd darganfyddais i fy mod i’n dwlu ar gyllid ynghyd â meysydd busnes eraill megis cynaliadwyedd a moeseg busnes, rheoli strategol a rheoli adnoddau dynol. 

“Roedd darlithwyr yr Ysgol Fusnes wedi cyflwyno modylau’r cwrs yn wych, gan gefnogi fy natblygiad drwy’r amser er mwyn i mi gyrraedd fy llawn botensial.  

“Rwy’n credu bod y sgiliau rwyf wedi’u hennill yn ystod fy nghyfnod yn astudio, yn cynnwys datrys problemau, a sgiliau dadansoddol a chymdeithasol, wedi helpu gyda’r broses o gael gwaith. Mis yn unig ar ôl cwblhau fy nghwrs roeddwn i’n ddigon ffodus i gael cynnig swydd gan Thomas a Thomas. 

“Rwy’n edrych ymlaen at ddechrau ar fy ngyrfa hir a llwyddiannus gyda Thomas a Thomas ymhen y mis.  Rwy’n wir yn credu y byddaf i, gyda’r sgiliau a gefais i gan y Brifysgol, yn ased hanfodol i’r busnes hwn.”

Meddai Roger Maidment, Deon y Gyfadran Busnes a Rheolaeth yn y Drindod Dewi Sant: “Rydym ni wrth ein bodd ar ran Emma ac yn dymuno pob llwyddiant iddi hi yn ei swydd newydd.  Sicrhau bod gan ein graddedigion y wybodaeth, y sgiliau a'r priodoleddau i gael swydd briodol yw’r flaenoriaeth bwysicaf i ni ac mae’n ein galluogi ni i wneud cyfraniad go iawn i economi’r rhanbarth ac i gyflogwyr lleol.”

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk