Mae myfyrwyr o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi bod yn cymryd rhan yn Wythnos Peirianwyr Yfory 2017.


13.11.2017

Mae myfyrwyr sydd ar gyrsiau Peirianneg wedi bod yn gweithio'n galed ar  brosiectau gwahanol trwy gydol yr wythnos.

Close up of students with equipment

Mae'r prosiectau wedi'u cynllunio i roi cyfle iddynt ddatblygu eu syniadau eu hunain ac i roi eu sgiliau ar waith. Dangosodd y myfyrwyr eu cynnydd i'w Darlithwyr mewn cyflwyniad poster arbennig a gynhaliwyd ddydd Gwener yng Nghanolfan Cadwgan , lle mae'r gyfadran wedi’i lleoli.

Meddai Graham Howe: "Rwy'n credu ei fod yn gyfle gwych iddyn nhw asesu cynnydd y prosiect hyd yn hyn oherwydd nid ydym wedi cyrraedd diwedd y prosiect eto - dim ond rhyw chwe wythnos sydd wedi bod.  Mae cael y cyfle i rannu eu gwybodaeth gyda'r grŵp myfyrwyr wedi bod yn amhrisiadwy. Wrth iddyn nhw baratoi ar gyfer cyfweliadau a chyfleoedd gwaith, mae gallu nodi popeth am y prosiect ar bapur, yn golygu eu bod yn hollol glir yn eu meddyliau  a sicrhau eu bod wedi  casglu’r holl wybodaeth mewn un lle - bydd y profiad ymarferol yn eu gosod ar wahân i ymgeiswyr eraill. "

Mae Irfen Yaqoob a Matthew Marcus yn astudio ar gyfer BSc Peirianneg Modurol. Mae eu prosiect yn gwneud defnydd o'r ffordd dreigl er mwyn monitro allyriadau yn erbyn gwahanol lwythi, throtlau a gerau. Maent hefyd yn datblygu system oeri ar gyfer disbyddu, nwy ac ailgylchredeg er mwyn lleihau allyriadau niweidiol.

Meddai Matthew: "Mae agweddau ymarferol y prosiect yn golygu y gallwch chi brofi'ch canlyniadau a thrwy wneud hynny eich hun, byddwch chi'n gweld yr holl broblemau posibl y byddech chi'n eu hwynebu mewn labordy, megis perfformiad offer, tymheredd ystafell, ac ati. Rydych chi'n gweld yr amgylchedd cyfan." Meddai Irfen: "Mae profi hyn fy hun wedi fy ngalluogi i ddeall y darlun llawn a chael gwell gwybodaeth trwy brofi."

Student with car chasse

Mae Tim Tudor yn ddarlithydd mewn Peirianneg Modurol a Chwaraeon Moduro sydd wedi bod yn gweithio gyda'r myfyrwyr trwy gydol yr wythnos. Meddai: "Mae'r myfyrwyr wedi gwneud defnydd da iawn o'r cyfle i arddangos y gwaith y maen nhw wedi'i gyflawni hyd yn hyn a'r cynnydd sydd wedi’i wneud gyda'u prosiectau. Bydd hynny'n eu helpu o ran cyflogaeth yn y dyfodol oherwydd gallant ddefnyddio’r wybodaeth hon mewn cyfweliadau er mwyn dangos i ddarpar gyflogwyr y prosiectau y maen nhw wedi bod yn gweithio arno, a hynny mewn ffordd glir a chryno fel y gall eu cyflogwyr weld yn union beth fydd trywydd gwaith y myfyrwyr ar gyfer gweddill y flwyddyn.”

Mae Anthony Hau yn astudio Peirianneg Chwaraeon Moduro yn y Drindod Dewi Sant ac mae'n arweinydd grŵp ar gyfer ei brosiect. Dywedodd: "Yn ystod yr wythnos, ‘rydym wedi bod yn paratoi ar gyfer dilysu ein dyluniadau ceir cyn y gallwn eu datblygu ymhellach. Mae wedi bod yn heriol iawn gan nad wyf erioed wedi bod yn arweinydd grŵp cyn hyn felly roedd gen i lawer i'w ddysgu. "

Mae Andrew Noble yn ei 2il flwyddyn yn astudio Peirianneg Chwaraeon Moduro. Meddai: "Mae wythnos y prosiect yn ardderchog gan ei fod yn caniatáu i ni ganolbwyntio a gweithio ar yr un lefel. Gallwn roi syniadau ar waith ar yr un pryd yn hytrach na bod wythnosau yn mynd heibio cyn ein bod yn gwneud penderfyniadau, felly mae cael wythnos lle gallwn ni weithio gyda'n gilydd a chanolbwyntio ar un dasg wedi bod o fudd mawr i ni. "

Student testing equipment in dark room

Nodyn i'r Golygydd

Mae Wythnos Peirianwyr Yfory yn ymgyrch genedlaethol lle mae dros 300 o gyflogwyr a chyrff proffesiynol, sy’n cydweithio gydag ysgolion, colegau Addysg Bellach a phrifysgolion, yn cymryd rhan mewn prosiectau ymarferol yn ystod wythnos o ymgyrchu er mwyn ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o beirianwyr. Fe'i sefydlwyd er mwyn mynd i'r afael â'r ffaith y bydd angen 186,000 o bobl â sgiliau peirianyddol bob blwyddyn erbyn 2024.

Cydlynir yr wythnos gan ‘Beirianwyr Yfory’, sefydliad sy’n cael ei arwain gan y gymuned beirianneg sy'n darparu llwyfan i gyflogwyr weithio'n effeithiol gydag ysgolion i ysbrydoli mwy o bobl ifanc i ystyried gyrfaoedd mewn peirianneg.

 

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk