Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn lansio Prosiect Chweched Dosbarth STEM Cymru 2017


10.10.2017

Croesawodd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ddisgyblion o ysgolion a cholegau yn Abertawe a Chaerfyrddin yr wythnos hon. Mae'r myfyrwyr yn cymryd rhan yng Nghynllun Addysg Peirianneg Cymru (CAPC) a Phrosiect Chweched Dosbarth CAPC STEMCymru, a gynhelir mewn cydweithrediad â phartneriaid y diwydiant. 

Pam Berry teaching class

Mae CAPC wedi derbyn arian gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru i ddarparu cyfleoedd a gweithgareddau ar gyfer ysgolion a cholegau yng Ngorllewin Cymru a'r Cymoedd. Daeth myfyrwyr o ysgolion a cholegau lleol, gan gynnwys Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Ysgol Gyfun Gŵyr, Ysgol Maes y Dderwen a Choleg Sir Gâr. Byddant yn gweithio mewn grwpiau bach mewn cydweithrediad â phartneriaid o ddiwydiannau i gwblhau prosiect sy'n seiliedig ar ddiwydiant y byddant yn ei gyflwyno mewn digwyddiad arbennig yn 2018. Meddai Graham Howe, Pennaeth Ysgol Peirianneg, Cynhyrchu a Logisteg, "Mae'n bleser bob amser groesawu myfyrwyr i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar gyfer cynllun Stem Cymru EESW. Bob blwyddyn, mae ansawdd y gwaith y maent yn ei gynhyrchu yn ardderchog sy'n deyrnged i'r amser a'r ymdrech a roddir gan yr ysgolion, y partneriaid yn y diwydiant, ac wrth gwrs y myfyrwyr eu hunain. Rwy'n edrych ymlaen at weld beth maen nhw'n ei gynhyrchu.”

Meddai Pamela Berry, Cydlynydd CAPC Gorllewin Cymru: "Mae'r cynllun yn galluogi pobl ifanc i ennill profiad o weithio gyda chwmni proffesiynol er mwyn ennill sgiliau ymarferol, rheoli prosiectau, gwaith tîm a sgiliau cyflwyno. Mae cyflogwyr a phrifysgolion yn gwerthfawrogi'r sgiliau hyn."

Group of students

Eleni, mae'r brifysgol yn falch o groesawu cwmnïau sy'n gweithredu yn ardal De Cymru, gan gynnwys Tata Steel, Calsonic Kansei Ewrop, Tidal Lagoon Power, a Power & Water. Bydd pob diwydiant yn gweithio mewn partneriaeth agos â grŵp neilltuedig, gan osod briff peirianneg iddynt yn seiliedig ar broblem ddiwydiannol go iawn. Gofynnir i’r myfyrwyr ymchwilio a dylunio ateb yn ogystal â chynhyrchu cynnig terfynol, adroddiad a phrototeip. Bydd myfyrwyr yn mynychu gweithdy tri diwrnod ym mis Rhagfyr cyn cyflwyno adroddiad ysgrifenedig ym mis Chwefror. Byddant wedyn yn cyflwyno eu gwaith i banel o aseswyr ym mis Ebrill, lle bydd gwobrau'n cael eu cyflwyno am y gwaith gorau. Meddai Graham Howe: “Rydym yn falch iawn o groesawu Power and Water, Tata Steel, Tidal Lagoon, a Calsonic Kansei Ewrop i'r brifysgol i arwain y myfyrwyr trwy eu prosiectau. Fel prifysgol, ein blaenoriaeth yw sicrhau bod ein myfyrwyr yn graddio gyda'r sgiliau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt, yn academaidd ac yn ymarferol. Mae'r cynllun hwn yn rhoi blas i'r myfyrwyr beth y gall gradd beirianneg o’r Drindod Dewi Sant ei roi i chi. Mae'n bleser arbennig i weithio gyda chwmnïau sydd wedi'u lleoli yn dde-orllewin Cymru gan fod gennym berthynas ardderchog gyda diwydiannau lleol ac rydym bob amser yn awyddus i fyfyrwyr elwa o hyn ym mhob ffordd bosibl."

Mae'r Cynllun wedi ei gynllunio i ddarparu myfyrwyr sydd â diddordeb mewn dilyn gyrfa mewn peirianneg gyda phrofiad o weithio i friff byw, yn ogystal â'r cyfle i weithredu sgiliau ymarferol i broblem ddamcaniaethol. Mae’r myfyrwyr sy'n cymryd rhan yn y cynllun ar y cyfan yn y flwyddyn gyntaf yn y Chweched Dosbarth ac fel arfer maent yn astudio mathemateg a gwyddoniaeth ar Lefel UG. Mae'r profiadau a enillant yn rhoi llawer o fanteision iddynt i'r dyfodol ac fe'u llunnir fel cyflwyniad i'r cyfleoedd gyrfa sydd ar gael mewn peirianneg. Meddai Pamela Berry: "Yn allweddol, mae prinder peirianwyr yn genedlaethol, ac mae'r prosiect yn galluogi pobl ifanc i ddarganfod y cyfleoedd cyffrous o fewn y sector ac o bosibl dinistrio rhai mythau am yr hyn sydd ei angen er mwyn bod yn beiriannydd."

Mae Cyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura Cymhwysol a Pheirianneg y Drindod Dewi Sant yn gyfadran amlddisgyblaethol sy'n cwmpasu pensaernïaeth, peirianneg foduro a chwaraeon moduro, adeiladwaith, cyfrifiadura, electroneg, rheolaeth amgylcheddol, logisteg a pheirianneg fecanyddol a gweithgynhyrchu. Mae llawer o’r cyrsiau a gynigir gan y Gyfadran hefyd yn cynnig achrediadau proffesiynol sy'n golygu bod myfyrwyr yn ennill gradd a chymhwyster proffesiynol wrth gwblhau eu cwrs.

Group of students

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk