Mae un o raddedigion Y Drindod Dewi Sant yn ddylunydd iau i Sky News


06.12.2017

Mae un o raddedigion Y Drindod Dewi Sant, James Packer, wedi mynd â’i awch am ddylunio graffig i Lundain, lle mae’n gweithio ar hyn o bryd yn ddylunydd iau i Sky News.

Mae ei rôl newydd yn cynnwys creu graffeg fyw bob dydd gydag animeiddiadau i gyd-fynd â’r hyn mae’r cyflwynwyr yn ei ddweud, gan greu animeiddiadau map ar gyfer newyddion sy’n torri a pharatoi delweddau.

Graddiodd James o Goleg Celf a Dylunio Abertawe yn y brifysgol eleni gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Dylunio Graffig.

Mae'n un o gyn-ddisgyblion Ysgol Gyfun Olchfa, a dwedodd iddo ddewis astudio yn ei ddinas enedigol oherwydd bod staff Y Drindod Dewi Saint mor gyfeillgar a chroesawgar yn ystod y diwrnod agored, a gwnaeth yr amrywiaeth o wahanol ddigwyddiadau addysgu a digwyddiadau byw a oedd ar gael argraff fawr arno.

Meddai: “A minnau’n frodor o Abertawe, roedd hi’n ddigon hawdd oedd i mi gael fy nhraed dano i gyda bywyd prifysgol. O'r cychwyn cyntaf, roedd y darlithwyr, y staff cymorth a’r myfyrwyr o bob oed yn groesawgar, cyfeillgar ac yn anad dim yn barod iawn i helpu. Roeddwn i’n teimlo’n gyffyrddus dros ben yn dysgu fy nghrefft am fod cymaint o le ac offer yn yr adeilad ynghyd â darlithwyr gwybodus ac angerddol.”

Yn rhan o’i gwrs gradd, dewiswyd James i fynd i New Designers yn Llundain. New Designers yw’r digwyddiad dylunio pwysicaf yn y DU sy’n sicrhau bod cylch oes y diwydiant dylunio yn parhau ac yn ffynnu.

a chyflwyniad rhif 34 ar fin dechrau, mae’r arddangosfa New Designers yn dod ag addysg dylunio at ei gilydd, defnyddwyr dylunio a’r diwydiant dylunio at ei gilydd i ddathlu a chydnabod y genhedlaeth nesaf o ddylunwyr graddedig.

Meddai James: “Dyfarnwyd lleoedd i’r 10 myfyriwr gorau ar ein cwrs ni. Am mai dim ond hyn a hyn o leoedd oedd ar gael ar New Designers, roedd hyn yn gymhelliad mawr i mi wthio fy hun a’m gwaith cyn belled ag y bo modd er mwyn sicrhau lle ar y daith. Roeddwn i’n awyddus dros ben i arddangos fy ngwaith ymhlith y graddedigion gorau ar draws y DU yn Llundain. Roedd hyn yn bwysig i’m hyder i a'r teimlad o gyflawniad ar ddiwedd fy ngradd.

Gan sôn am y rôl newydd hon, ychwanegodd James: “Rydw i wedi setlo’n dda iawn yn fy swydd newydd oherwydd caredigrwydd a chymwynasgarwch fy nghydweithwyr. Rwy’n mwynhau'r rôl yn fawr ac yn awchu cael bod yn aelod sefydledig o’r tîm. Feddylies i byth mai'r teledu a graffeg symudol fyddai’r llwybr y byddwn i’n ei ddilyn, ond bellach gan mai felly yw hi, rwy’n falch dros ben bod pethau wedi datblygu yn y ffordd hon.”

Meddai cyfarwyddwr y cwrs BA Dylunio Graffig yn Y Drindod Dewi Sant, Donna Williams: “Graddiodd James Packer gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf. Gwnaed hyn gyda chryn dipyn o benderfyniad ac ymroddiad. Rydyn ni’n falch dros ben iddo sicrhau swydd amser llawn gyda Sky News. Mae James yn cystadlu â graddedigion gorau’r DU, ac mae e wrth ei fodd gyda’i gartref newydd yn Llundain a’i yrfa newydd.”

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk