Myfyriwr Jenny Fox yn rhoi ei sgiliau newydd ar waith


19.05.2017

Mae un o’r oedolion ar y cwrs Arwain Marchnata Digidol yn Y Drindod Dewi Sant, Jenny Fox, eisoes yn rhoi ei sgiliau newydd ar waith.

A hithau’n fam, sy’n ceisio dygymod â rôl brysur yn Swyddog Digwyddiadau, Prosiectau a Chymuned gyda Chyngor Tref Caerfyrddin, wrth helpu ar yr un pryd i gyd-drefnu nifer o ddigwyddiadau elusennol a digwyddiadau blynyddol lleol eraill, mae Jenny hefyd wedi llwyddo i ddilyn cwrs prifysgol sy’n manteisio ar yr ystod bresennol o gyfleoedd er mwyn gwella ei sgiliau o dan y rhaglen GWLAD trwy Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith.
Meddai Jenny: “Rydw i wedi cael cymorth a help ardderchog gydol yr adeg ac rydw i mor falch a diolchgar. A minnau’n berson sy’n gweithio yng Nghyngor Tref Caerfyrddin, bu’n rhaid i mi fynd ar drywydd gwahanol.  Mae’n amlwg bod hyn yn dod â’i anawsterau gan na fues i erioed yn fyfyriwr prifysgol o’r blaen”.
“Galla i ddweud yn onest bod y staff wedi rhoi croeso mawr i mi’n fyfyriwr newydd, ces i’r cymorth gorau posibl gan fy nhiwtor Carys Ifan, a byddai hi’n amhosibl i mi ganmol y Brifysgol yn ddigon am ystyried popeth yn barhaus.”
Darperir rhaglen Dysgu Seiliedig ar Waith Y Drindod Dewi Sant gan dîm deinamig sy’n darparu amrywiaeth o gyfleoedd dysgu dwyieithog, arloesol o ansawdd uchel ar gyfer ei gorff amrywiol o ddysgwyr.  Mae’r modwl Marchnata Digidol sy’n cael ei redeg o dan y rhaglen GWLAD yn boblogaidd iawn gyda phobl o wahanol sectorau a mentrau sydd am wneud yn fawr o’r cyfle i ddatblygu ei sgiliau a chael effaith ar fusnesau. Ys dywed tiwtor arweiniol y cwrs, Carys Ifan:
“Yn ystod y cwrs, cyflwynir myfyrwyr yn fanwl i’r amrywiol blatfformau sydd ar gael i farchnata eu busnesau’n ddigidol a sut i greu strategaeth farchnata ddigidol effeithiol.  Mae llawer o bobl busnes yn nerfus ac ansicr ynghylch beth sy’n effeithiol a beth sydd i’w ddefnyddio ar-lein, a hyfryd oedd gweld myfyrwyr yn magu hyder o’r naill sesiwn i’r llall, a chan fod y cwrs yn rhedeg ar wahanol lefelau, mae’n agored i bawb.”
Mae arbenigwyr diwydiant yn ymuno â Carys yn ystod y sesiynau i gyfoethogi ymhellach gysylltiadau diwydiant a thueddiadau busnes cyfredol yn ôl arfer modylau eraill GWLAD.  Cytuna Jenny fod y mewnbwn hwn wedi bod o fudd i’w phrofiad -
“Mae cael arbenigwyr wrth law i roi cyngor yn benodol i’ch anghenion a'ch gofynion gweithio wedi bod yn anhygoel.  Mae’r holl gwestiynau a’r materion wedi eu croesawu gan y tiwtoriaid, ac am fod y cwrs wedi ei deilwra  ar gyfer y lleoliad gweithle, mae pob agwedd yn benodol i’ch gofynion proffesiynol chi eich hun. Yn sicr, mae’r awyrgylch hamddenol, broffesiynol a hynod gyfeillgar en wedi ei gwneud hi’n hawdd pontio’n llyfn o dasgau gweithle i astudio yn Y Drindod Dewi Sant. Roedd y cwrs Arwain Marchnata Digidol i’w weld yn ffordd ddelfrydol o allu dal ati i weithio, (dim ond pedwar diwrnod astudio i ffwrdd o’r gweithle), a gwella fy nealltwriaeth o farchnata digidol. Bellach rwy’n gweld marchnata digidol mewn goleuni hollol newydd, ac yn gallu awgrymu opsiynau sy’n arbed amser ac arian, ac sy'n darparu gwasanaeth mwy proffesiynol ar gyfer y brand neu’r digwyddiad rwy’n eu hyrwyddo.”
Mae’r prosiect GWLAD yn galluogi’r Brifysgol i weithio gydag amrywiaeth o ddiwydiannau, gan ychwanegu gwerth at fusnesau trwy ddatblygu rhaglenni addysg uwch hyblyg, ymatebol sydd wedi eu hachredu mewn meysydd megis Marchnata Digidol, Arweinyddiaeth, Mentora a Hyfforddi, Cyllid a Chynllunio Busnes, Rheoli Prosiectau a llawer rhagor. Mae’r rhaglenni hyn yn gwella lefelau sgiliau, yn tyfu’r economi wybodaeth ac yn cynyddu lefelau cynhyrchiant ar draws yr ardal.
Mae GWLAD yn brosiect arloesol sy’n datblygu sgiliau cyflogeion ar draws De-orllewin Cymru trwy Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Gyda chymorth y Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru, cynigia GWLAD hyd at 70% o arian ar gyfer busnesau a sefydliadau trydydd sector yng Ngheredigion, Sir Benfro, Sir Caerfyrddin, Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Nodyn i'r Golygydd

Mae’r rhaglenni dysgu seiliedig ar waith yn dechrau bob mis lle gweithredir dysgu yn y gweithle er mwyn gwneud gwahaniaeth go iawn. Cysylltwch â Kelly Morris ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant  ar 01267 225169 neu kelly.morris@uwtsd.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk