Myfyriwr Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn ennill Ysgoloriaeth Gelf yr Urdd gan gwblhau’r dwbl


31.05.2017

Enillydd Ysgoloriaeth Gelf Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái 2017 yw Tomos Sparnon sy’n fyfyriwr ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Tomos Sparnon

Mae ennill yr Ysgoloriaeth yn cwblhau’r dwbl i Tomos, gan mai ef enillodd y Fedal Gelf yn 2015 yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerffili a’r Cylch.  Drwy garedigrwydd Dr Dewi Davies a’i deulu, cyflwynir yr Ysgoloriaeth gwerth £2,000 am y gwaith mwyaf addawol gan unigolyn rhwng 18-25 oed.

Gan ymateb i ennill yr Ysgoloriaeth, dywedodd Tomos, “Mae ennill yr Ysgoloriaeth Gelf yn fraint fawr. Roedd ennill y Fedal Gelf yng Nghaerffili ddwy flynedd yn ôl yn brofiad gwych, a cham naturiol oedd rhoi cynnig am yr ysgoloriaeth. Mae fy ngwaith wedi newid a datblygu ers hynny ac mae gwybod bod beirniaid ac eraill yn dal i hoffi fy ngwaith yn rhoi cadarnhad i fi ac yn fy ysgogi i barhau i arbrofi. Mae’r Eisteddfod yn agos at fy nghalon ac mae arddangos ynddi, a thrwy gyfrwng y Gymraeg, yn hynod bwysig i fi. Hoffwn ddiolch i’m darlithwyr yng Ngholeg Celf Abertawe am fy ysbrydoli’n ddyddiol ac am eu cefnogaeth bob amser. Rwy’n argyhoeddedig na fyddai fy ngwaith yr hyn yw heb eu cyfraniad.

Rwyf wedi ymddiddori mewn paentio erioed, yn enwedig portreadau. Mae'r wyneb dynol a strwythur y pen yn fy hudo, gan fod pob wyneb yn unigryw, naill ai o ran siâp, lliw’r croen neu fynegiant. Yn fwy diweddar, mae fy niddordeb wedi ehangu i'r corff dynol. Credaf fod hyn wedi dod o ganlyniad i edrych ar weithiau’r Hen Feistri, megis Rembrandt, Michelangelo, Velázquez a Raphael, a cherfluniau clasurol megis 'Belvedere torso' a 'Laocoön'. Mae'r rhain yn bethau sydd wedi fy ysbrydoli i roi paent, siarcol neu bastel ar gynfas.

Rwy’n defnyddio’r gorffennol er mwyn dod o hyd i ffigwr cyfoes. Yn ddiweddar, rwyf wedi bod yn ceisio herio fy hunan wrth orweithio fy ngwaith a mynd yn erbyn fy syniad o berffeithrwydd. Rwyf am gyfleu awgrym o’r corff dynol, yn hytrach na llun amlwg. Wrth edrych ar y darnau, fy nod yw i’r edrychwr weld ei hunan, nid fi yn unig.”

Bellach yn ei ail flwyddyn yn astudio gradd mewn Celfyddyd Gain yng Ngholeg Celf Abertawe, y Drindod Dewi Sant mae Tomos am ddefnyddio rhan o’r Ysgoloriaeth i geisio am le ar gwrs Anatomi Dynol yn Ysgol Gelf Ruskin, Rhydychen. Gan ei fod wrthi’n sefydlu stiwdio yn ei ardd ar hyn o bryd, bydd hefyd yn defnyddio cyfran o’r Ysgoloriaeth i’w gynorthwyo i brynu cyfarpar proffesiynol ar gyfer y stiwdio i roi sylfaen da iddo allu gweithio’n annibynnol.

Tomos 3

Dywedodd Gwen Beynon, Cyfarwyddwr Rhaglen ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant:

“Rwy’n hynod o falch bod Tomos wedi ennill Ysgoloriaeth Gelf yr Urdd yr wythnos hon.  Mae’r wobr hon yn llawn haeddiannol ac yn dangos cymaint o waith ac ymdrech y mae Tomos yn ei roi mewn i’w radd yma yng Ngholeg Celf Abertawe.  Mae Tomos yn un o’r myfyrwyr sy’n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg, gyda chefnogaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.  Mae’n addas iawn bod Tomos wedi ennill y wobr hon felly a hynny am ei ymrwymiad i’w waith celf a’r iaith Gymraeg.  Mae’r arddangosfa yn yr Urdd yn derbyn cannoedd o geisiadau gan blant a phobl ifanc o bob oedran sy’n dangos creadigrwydd a dychymyg sy’n wych i weld.” 

Dywedai Tomos fod arddangos ei waith yng Nghymru a thrwy gyfrwng y Gymraeg yn bwysig iawn iddo, ac mae wedi arddangos ei waith mewn sawl lle dros y flwyddyn ddiwethaf, gan gynnwys Abertawe, Caerdydd a Llanbedr Pont Steffan. Bydd dau o’i ddarluniau yn cael eu harddangos yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru yng Nghaerdydd dros y misoedd nesaf.  Profodd lwyddiant cystadleuol hefyd drwy ennill cystadleuaeth ‘Open Art’ Y Galeri, Caerffili eleni, a chipio’r drydedd wobr yng nghystadleuaeth Sialens Celf Cymru yn 2016.

Ychwanegodd yr Athro Ian Walsh, Deon Coleg Celf Abertawe ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant:

“Rwy’n falch bod gwaith Tomos wedi cael ei gydnabod gan yr Urdd.  Mae gallu artistig Tomos yn dangos yn glir ei fod yn un o’r talentau ifanc gorau sydd gyda ni yng Nghymru heddiw.  Mae’n wych hefyd bod Tom wedi dewis astudio trwy gyfrwng y Gymraeg a hynny yng Ngholeg Celf hynaf Cymru.  Mae hefyd yn dangos ymrwymiad Tomos nid yn unig i’w waith Celf ond hefyd i’r iaith.” 

Tomos 2

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Arwel Lloyd, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk