Myfyrwyr Anthropoleg o’r Drindod Dewi Sant yn ymweld â Zimbabwe


15.12.2017

Yn ddiweddar, gwnaeth myfyrwyr Anthropoleg o gampws Llambed y Drindod Dewi Sant ymweld â Zimbabwe fel rhan o daith a drefnwyd gan yr elusen 'Love Zimbabwe'.

Love Zimbabwe 1

Syniad y rhaglen cyfnewid diwylliannol yw rhoi i fyfyrwyr gyfle i fyw mewn pentref mewn cymuned wledig ac i gymryd rhan mewn prosiectau gwirfoddol.  Mae ‘Love Zimbabwe' yn elusen annibynnol, anllywodraethol, sy’n gweithio'n uniongyrchol gyda phobl yng nghymuned Chinamhora, ger y brifddinas Harare.  Mae’r elusen yn gweithio mewn partneriaeth â'r gymuned, gan ddynodi beth sydd ei angen arnynt i ddelio â’r tlodi eithafol maen nhw’n ei wynebu, ac yna'u helpu trwy amrywiol brosiectau cynaliadwy.  Mae Masnach Deg hefyd yn agwedd bwysig ar waith yr elusen lle maent yn cefnogi unigolion a grwpiau i ddechrau eu busnesau eu hunain, gan wneud celf a chrefft Affricanaidd.

Un o'r rhai a ymwelodd â Zimbabwe ar y daith ddiweddar hon oedd Lucinda Walker a raddiodd yn y Drindod Dewi Sant gyda gradd dosbarth cyntaf yn yr haf. Meddai: “Mae astudio Anthropoleg ac ymweld â Zimbabwe wedi newid fy mywyd yn llwyr. Roedd mynd i Zimbabwe yn brofiad anhygoel a roddodd hwb i’m hyder yn academaidd ac yn bersonol. Tra roeddwn i yn Zimbabwe, cymerais ran mewn gwaith maes ar nwyddoli golau  ym mhentref Chinamhora. Roedd hi'n anrhydedd ennill Ysgoloriaeth Goffa Israddedig Helen MacCormack Turner am natur unigryw fy ymchwil." 

Love Zimbabwe 2

Mae dau ymweliad â Zimbabwe wedi cael cryn effaith ar Brydie Parkes hefyd ac mae hi ar hyn o bryd yn brysur iawn yn codi arian ar gyfer y clinig geni lleol yng nghymuned Chinamhora.  Meddai Brydie, sy'n Swyddog Rhyddid Menywod yn Undeb Myfyrwyr y Drindod Dewi Sant:

“Rydw i mor ddiolchgar fy mod wedi cael y cyfle i ymweld â Zimbabwe ddwywaith erbyn hyn. Mae gweithio yno wedi caniatáu i mi wneud ffrindiau oes ac yn gyfle i wneud gwaith ymchwil ar gyfer fy nhraethawd hir. Tra roeddwn ar fy ail daith sylweddolais fy mod am helpu’r bobl yno, a gwelais gyfle trwy'r gwaith rwy’n ei wneud yn fy mhrifysgol fel Swyddog Rhyddid Menywod i godi arian ar gyfer y clinig geni lleol yno. Rwy’n gobeithio gallu dychwelyd i Zimbabwe rhyw flwyddyn a gweld y gwaith rhagorol mae’r clinig wedi bod yn ei wneud!" 

Ychwanegodd Luci Attala, uwch ddarlithydd mewn Anthropoleg yn y Drindod Dewi Sant:

"Rwy mor falch o'r gwaith mae’r myfyrwyr wedi bod yn ei wneud yn Zimbabwe. Erbyn hyn mae Anthropoleg yn y Drindod Dewi Sant wedi ffurfio partneriaeth gref gyda'r elusen Love Zimbabwe ac rydym yn gobeithio gwneud llawer mwy o waith gyda nhw yn y dyfodol. Mae Anthropoleg yn y Drindod Dewi Sant yn ddisgyblaeth sy'n gweithio'n galed i annog myfyrwyr i gymryd rhan weithredol yn eu hastudiaethau, ond mae’n rhaid i mi ddweud, mae’r grŵp hwn wedi mynd y tu hwnt i’r gofyn. "Mae'n wych gweld ein myfyrwyr rhagorol yn rhan o greu atebion i broblemau byd."

I gael gwybod rhagor am y radd BA Anthropoleg yn y Drindod Dewi Sant ewch i http://www.uwtsd.ac.uk/ba-anthropology/

 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Arwel Lloyd, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk