Myfyrwyr BA Perfformio i lwyfannu’r sioe gerdd ‘Edges’


17.03.2017

Y sioe gerdd Edges yw cynhyrchiad diweddaraf myfyrwyr Canolfan Berfformio Cymru, rhan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.  Bydd cyfle i gynulleidfaoedd fwynhau’r cynhyrchiad yng Nghanolfan Gelfyddydau The Gate, nos Wener, Mawrth 24ain.

BA Perfformio

Bydd dwy ar bymtheg o fyfyrwyr blwyddyn gyntaf cwrs BA Perfformio yn llwyfannu’r cynhyrchiad Edges – sioe gerdd boblogaidd gan y ddeuawd cyfansoddi, Benj Pasek a Justin Paul.  Mae’r ddeuawd bellach yn gyfansoddwyr sy’n adnabyddus led led y byd, gyda’u gwaith yn denu tipyn o sylw, yn enwedig oherwydd eu gwaith ar y ffilm lwyddiannus La La Land.

Mae Edges yn gynhyrchiad sy’n cynnwys cylch o ganeuon yn trin hynt a helynt tyfu’n oedolyn, gan archwilio themâu fel cariad, ymrwymiad ac ystyr.

Cafodd y sioe gerdd ei hysgrifennu yn wreiddiol gan Benj Pasek a Justin Paul tra roeddynt yn fyfyrwyr ym Mhrifysgol Michigan ac ers hynny, mae’r cynhyrchiad wedi cael ei berfformio cannoedd o weithiau ledled yr Unol Daleithiau, Canada, Ewrop, Asia ac Awstralia.

Yn 2006, enillodd y ddeuawd Wobr Jonathan Larson gan gael eu cydnabod fel y ddeuawd ieuengaf erioed i ennill y wobr - gwobr a sefydlwyd gan ystâd Jonathan Larson, cyfansoddwr y sioe gerdd ‘Rent’ er mwyn annog cyfansoddwyr ar ddechrau eu gyrfaoedd.

Mae’r cynhyrchiad hwn -  Edges - yn rhan o asesiad myfyrwyr blwyddyn gyntaf y cwrs BA Perfformio  fel rhan o’r modiwl, Gair a'r Gerddoriaeth.  Mae’r sioe yn cael ei chyfarwyddo gan Eilir Owen Griffiths sydd hefyd yn gyfarwyddwr y cwrs BA Perfformio.

"Mae datblygu sgiliau canu yn bwysig iawn i unrhyw berfformiwr,” meddai Eilir.

“Dewisais lwyfannu Edges eleni i arddangos gallu’r myfyrwyr i ddehongli caneuon sydd wedi'u hysgrifennu ar gyfer bobl o’u hoedran nhw.  Cafodd y sioe ei hysgrifennu gan Pasek a Paul tra roedden yn astudio yn y Brifysgol ac felly mae’r  myfyrwyr yn sicr yn uniaethu a'r gwaith.”

Drwy gyfuniad o ddosbarthiadau unigol a grŵp mae’r myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i elfennau o ganu fel rhan o hyfforddiant yr actor ac yn canolbwyntio ar bwysigrwydd y testun.  Mae’r myfyrwyr hefyd yn trafod  nifer o agweddau eraill fel  cymeriadu a dehongli naratif a thrwy eu hastudiaethau, maen nhw’n cael y cyfle i ddatblygu repertoire eang er mwyn ehangu’u portffolio.

“Ethos sylfaenol y radd BA Perfformio yw darparu techneg gadarn i fyfyrwyr, law yn llaw â dealltwriaeth eang o’r diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt,” atega Eilir.

“Mae’r radd yn un ymarferol ei natur gyda chyfleoedd cyson i fyfyrwyr berfformio ac arddangos eu cynnydd.  Mae Edges yn cynnig cyfle delfrydol i’r myfyrwyr ddangos y gorau o’u doniau canu i gynulleidfaoedd yng Nghaerdydd” ychwanega.

Dechreuodd y cwrs gradd arloesol, BA Perfformio ‘nôl ym mis Medi 2015 ac mae’n cael ei ddysgu dros gyfnod o ddwy flynedd trwy gyfrwng y Gymraeg, yng Nghanolfan Berfformio Cymru.  Mae’r addysgu dwys yn digwydd yng Nghanolfan Gelfyddydol The Gate, Caerdydd, gyda chyfnodau o addysgu hefyd ar gampws Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin.

Bydd y myfyrwyr yn perfformio Edges nos Wener, Mawrth 24ain yng Nghanolfan Gelfyddydau The Gate, Caerdydd.  I archebu tocynnau, ewch i info@thegate.org.uk neu ffoniwch (029) 2048 3344.  Cost y tocynnau yw £7 ar gyfer oedolion a £5 ar gyfer pobl Ifanc a Myfyrwyr, 

Mae Edges yn cynnwys iaith gref a themâu sy’n addas i oedolion ac felly nid yw’n addas i unrhyw un o dan 13 oed.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r cwrs gradd BA Perfformio cysylltwch ag Eilir Owen Griffiths drwy e-bostio e.griffiths@pcydds.ac.uk neu drwy ffonio 0300 323 1250.

Gall ddarpar fyfyrwyr hefyd ddilyn cyfrifon y cwrs ar gyfryngau cymdeithasol drwy chwilio am Perfformio PCDDS ar Facebook a @Perfformio_PCDDS ar Twitter.

Nodyn i'r Golygydd

  1. Mae’r cwrs BA Perfformio yn canolbwyntio ar baratoi myfyrwyr ar gyfer bywyd fel perfformwyr proffesiynol, bydd y BA Perfformio yn rhoi pwyslais mawr ar yr ochr ymarferol, gyda llais, corff, meddwl a gyrfa’r perfformiwr yn allweddol i gynnwys y rhaglen. Oherwydd dwyster y cwrs a’r hyfforddiant arbenigol a gysylltir ag ef, noder mai hyn a hyn o lefydd a gynhigir o fewn y cwrs yn flynyddol.

Gwybodaeth Bellach

  1. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476