Myfyrwyr i lwyfannu’r sioe wefreiddiol, Deffro’r Gwanwyn


29.06.2017

Mae myfyrwyr cwrs BA Perfformio Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar fin atgyfodi un o glasuron modern byd y sioeau cerdd ar gyfer eu perfformiad olaf yn y Brifysgol.

Deffro'r Gwanwyn 1

Nos Iau, Gorffennaf 13eg a nos Wener, Gorffennaf 14eg bydd deuddeg o fyfyrwyr talentog yn dod â’r sioe gerdd roc wefreiddiol, Deffro’r Gwanwyn nol i’r llwyfan am ddwy noson yn unig yng Nghanolfan Gelfyddydau The Gate yng Nghaerdydd.

Cyfieithiad clyfar Dafydd James o’r sioe Spring Awakening yw Deffro’r Gwanwyn – sioe ddylanwadol sy’n cynnwys cerddoriaeth fythgofiadwy gan Duncan Sheik a geiriau grymus gan Steven Sater.

Mae’r cynhyrchiad diweddara hwn gan fyfyrwyr BA Perfformio wedi’i gyfarwyddo gan Angharad Lee a dyma fydd penllanw dwy flynedd o hyfforddiant caled a dwys.  Dyma sioe a fydd yn dangos cynnydd y perfformwyr ers cychwyn eu hastudiaethau dros ddwy flynedd ‘nôl – astudiaethau sydd wedi ffocysu ar baratoi myfyrwyr ar gyfer bywyd fel perfformwyr proffesiynol gan roi pwyslais mawr ar eu llais, corff, meddwl a’u gyrfa.

Fel cyfarwyddwriag a pherfformwraig broffesiynol ac fel tiwtor gwadd ar y cwrs, mae Angharad Lee wedi dod i adnabod y myfyrwyr drwy gydol eu hastudiaethau ac y mae wrth ei bod yn cael cyfarwyddo Deffro’r Gwanwyn.

“Rwy’n dysgu’r Llais ac un o’r modylau Shakespeare i’r myfyrwyr BA Perfformio ac wedi dod i’w hadnabod nhw’n dda felly mae’n gret ‘mod i’n cael y cyfle i gyfarwyddo’u sioe olaf nhw,” meddai Angharad.

“Dyma’r myfyrwyr cyntaf i gwblhau’r cwrs ac rwy’ wedi gweld eu datblygiad o’r tymor cyntaf felly mae’n lyfli cael rhoi ‘full stop’ i’w hastudiaethau drwy gyfarwyddo’u sioe ola.

“Fel cyfarwyddwr theatr proffesiynol, mae’n gret gallu gweithio gyda’r myfyrwyr,” atega Angharad.  “Mae nifer o gyfarwyddwyr eraill hefyd wedi gweithio gyda’r criw yma gan gynnwys cyfarwyddwyr fel Elen Bowman; cyfayrwyddwyr cerdd fel John Quirk ac actorion fel Eiry Thomas – pobl sydd wir ar dop eu gem.”

Wedi’i selio ar ddrama Almaenaidd Frank Wedekind a gafodd ei hysgrifennu nol yn 1891, mae’r sioe nwydus hon wedi’i gosod yn yr Almaen ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg ac mae’n canolbwyntio ar stori grwp o bobl ifanc ddryslyd sy’n ceisio deall a dod i’r afael a’u rhywioldeb mewn cymdeithas sy’n e’u hadwthio ac yn gwadu grym eu greddfau newydd. 

Ar ôl agor oddi ar Broadway ‘nôl yn 2006, trosglwyddodd Spring Awakening i Lundain yn 2009 ac yn ystod ei rediad, enillodd wobrau di-ri gan gynnwys gwobrau Tony ac Olivier.

Cafodd y cynhyrchiad Cymraeg cyntaf ei lwyfannu gan Theatr Genedlaethol Cymru  yn 2011 a’i gyfarwyddo gan Elen Bowman, un o diwtoriaid y cwrs BA Perfformio sydd hefyd wedi bod yn dysgu sesiynau ar y llyfr gyda’r myfyrwyr

“Mae’r myfyrwyr wedi astudio’r testun yn barod gydag Elen Bowman felly mae’r ddealltwriaeth angerddol gyda nhw,” meddai Angharad Lee.

“Mae’r sioe yn un sydd wedi’i stripio ‘nôl ond rwy wedi penderfynu creu cynhyrchiad sy’n hollol ensemble gyda’r cast gyfan ar y llwyfan drwy gydol y cynhyrchiad.

“Ry’n ni nawr yng nghanol y cyfnod ymarfer ac rwy’n benderfynol o rannu arfer dda drwy gydol y broses a defnyddio technegau seicoffisegol gan weithio o’r tu fas mewn – yn edrych ar sut y gall ein gweithredoedd corfforol ysgogi emosiwn.  Mae cerddoriaeth y sioe mor angerddol, y gobaith yw y bydd hon yn broses newydd iddyn nhw ymgyfarwyddo gydag yn ogystal â gorfod cyfarwyddo â’r sioe gerdd ei hun.

“Dyma ffordd corfforol iawn o weithio a bydd y myfyrwyr yn cael y pleser o weithio gyda chyfarwyddwyr symudiadau fel Caroline Sabin a Gemma Prangle – pobl proffesiynol a fydd yn rhoi agwedd newydd ar broses i’r myfyrwyr.  A dyna beth fyddwn ni’n asesu gyda’r cynhyrchiad hwn - sut y mae’r myfyrwyr yn delio gyda’r broses o’r dechrau i’r diwedd.”

Deffro'r Gwanwyn 2

Un sydd wedi bod wrth ei bodd gyda’r broses hyd yn hyn yw Jemima Nicholas sy’n chwarae rhan Wendla, un o brif gymeriadau Deffro’r Gwanwyn.

Meddai Jemima: “Mae'r hyfforddiant rwy wedi derbyn hyd yn hyn wedi bod yn hollbwysig i mi yn fy mhroses o ddatblygu cymeriad Wendla gan fod llawer iawn o’r plot yn seiliedig ar angen y cymeriad i ddilyn ei greddf er mwyn creu cysylltiad emosiynol a ffisegol gyda'r bobl yn ei bywyd. Yn ogystal â themâu dwys y sioe, mae sianeli egni a chadw ffocws trwy gydol y broses ymarfer yn mynd i fod yn her, ond yn her dwi wir yn edrych ymlaen i'w chyflawni erbyn i ni lwyfannu’r sioe ym mis Gorffennaf.

"Heb os, pwysigrwydd cadw ffocws trwy gydol y broses ymarfer yw'r sgil dwi wedi'i ddysgu a datblygu mwya ers dechrau ar y cwrs BA Perfformio ym mis Medi 2015. Trwy ddod i arfer gyda gweithio diwrnodau hir; gweithio ar set Pobol y Cwm ac It's My Shout; gwneud dosbarthiadau meistr; gweithio gyda sawl actor a chyfarwyddwr llwyddiannus o'r diwydiant, a thrwy cwblhau cyfnod o astudio tramor yn California, rydw i wedi sylweddoli mae ffocysu’ch egni o fewn yr ystafell ymarfer yw'r ran fwyaf hanfodol o'r broses ymarfer er mwyn sicrhau cyfnod gonest a gwir o ymarferion.”

Gyda’r criw cyntaf o fyfyrwyr i astudio’r cwrs arloesol hwn gyda Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerdydd yn paratoi i raddio, mae’r profiadau a’r sgiliau y maen nhw wedi derbyn yn ystod eu hyfforddiant yn mynd i fod yn sylfaen gadarn wrth iddyn nhw feddwl am yrfaoedd yn y diwydiannau creadigol.

“Beth sy’n wych am y cwrs yw’r ffaith ein bod ni’n cael y cyfle i gael blas ar bopeth cyn penderfynu ar beth fyddwn ni’n hoffi canolbwyntio arno – ry’n ni wedi cael cymaint o brofiadau gwahanol,” meddai Lloyd Macey, myfyriwr blwyddyn ola ac aelod o gast Deffro’r Gwanwyn.

“Ry’n ni hefyd yn cael gweithio gyda chymaint o actorion a chyfarwyddwyr proffesiynol  - pobl sydd wedi gweld ein cynnydd a’n datblygiad dros y ddwy flynedd ddiwethaf.”

Mae Gruffydd Wyn Jones hefyd wedi bod wrth ei fodd yn astudio gyda’r Drindod Dewi Sant yng Nghaerdydd.

“Beth sy’n gret yw ein bod ni’n cael cyfle i ddatblygu ym mhob elfen o berfformio – dawnsio, canu, actio – dy’n ni ddim yn canolbwyntio ar un elfen yn unig.  Ry’n ni hefyd wedi cael y cyfle i weithio gyda chyfarwyddwyr proffesiynol sydd yn mynd i’n helpu wrth i ni gamu mewn i’r diwydiant - mae safon y dysgu hefyd yn uchel dros ben.

“Mae’r BA Perfformio yn gwrs dwys ond mae’n un sy’n gorfod bod er mwyn ein paratoi ni ar gyfer y byd go iawn.  Mae’n sicr wedi rhoi lefel o broffesiynoldeb i ni,” parha Gruff.

Hyblygrwydd y cwrs a’r tiwtoriaid sydd wedi bod wrth fodd Euros Llŷr Morgan.

“Ry’n ni’n grwp agos iawn ac mae’r ffaith fod y cwrs mor hyblyg yn sicr wedi’n elwa ni gyd.  Mae wedi rhoi’r cyfle i ni gyd ddatblygu sgiliau penodol gyda’r modiwl personol yn rhoi’r cyfle i ni ddatblygu’n cryfderau neu’r hyn sydd o ddiddordeb i ni fel unioglyn. 

A’r cyfle i astudio tymor yn America sydd wedi bod yn uchafbwynt i Sion Emlyn Parry.

“Roedd mynd i LA am dymor i astudio ym Mhrifysgol California State yn brofiad bythgofiadwy.  Fe gafodd pump ohonon ni’r cyfle i fynd i LA ac roedd hi’n ffantastig cael profiad bywyd newydd ond hefyd y profiad i hyfforddi’n Saesneg am dymor.  Cafon ni hefyd y cyfle i weithio gydag actorion fel Alexandra Billings oedd yn anghygoel.”

Ethos sylfaenol y cwrs BA Perfformio yw darparu techneg gadarn law yn llaw â dealltwriaeth eang o’r diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt.

Wedi’i sefydlu gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerdydd, mae’r cwrs BA Perfformio yn un blaengar ac arloesol a addysgir yn ddwys am gyfnod o ddwy flynedd gan gyfuniad o staff y Brifysgol ac arbenigwyr sy’n gweithio’n broffesiynol ym meysydd teledu, dawns, adloniant, sioeau cerdd a’r theatr. Oherwydd dwyster y cwrs a’r hyfforddiant arbenigol a gysylltir ag ef, nifer cyfungedig o lefydd sydd ar y cwrs.

“Wrth i mi eistedd yn yr ymarferion a gwylio y deuddeg myfyriwr cyntaf a fydd yn graddio yn ymarfer Deffro’r Gwanwyn, rwy’n llawn balchder mawr,”meddai Eilir Owen-Griffiths, cyfarwyddwr y cwrs BA Perfformio.

“Mae wastad yn her creu cwrs o’r newydd ond mae datblygiad amlwg y criw yma'n profi llwyddiant ein rhalen gradd newydd. Penderfynais osod Deffro’r Gwanwyn i’r criw yma nol yn Mis Medi 2015 ar ôl yr wythnos gyntaf o ddysgu ac mae o wedi bod yn rhan o’r amserlen ers hynny. Bydd eu gweld yn perfformio’r sioe yn brofiad llawn emosiwn dwi’n siwr.”

Am fwy o wybodaeth am y cwrs BA Perfformio ewch i http://www.uwtsd.ac.uk/cy/cbc/

Gall ddarpar fyfyrwyr hefyd ddilyn cyfrifon y cwrs ar gyfryngau cymdeithasol drwy chwilio am Perfformio PCDDS ar Facebook a @Perfformio_PCDDS ar Twitter.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies trwy anfon neges e-bost at sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476