Myfyrwyr mentrus yn dathlu digwyddiad Ras i'r Farchnad


20.06.2017

Mae myfyrwyr mentrus ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cynnig eu syniadau busnes i banel o arbenigwyr o fyd diwydiant yn nigwyddiad y Ras i’r Farchnad yn y Brifysgol.

O 5 i 9 Mehefin daeth myfyrwyr o bob cwr o’r Brifysgol at ei gilydd am her fusnes wythnos o hyd ar ddull rhaglen deledu The Apprentice.

Yn ystod yr wythnos bu’r myfyrwyr yn hogi’u sgiliau mewn datblygu busnes, cynnig syniadau a rhwydweithio gyda chefnogaeth mentoriaid yn cynnwys un o raddedigion entrepreneuraidd Y Drindod Dewi Sant, Kieran Abbott, cyd-sylfaenydd Big Lemon Creative, cwmni dylunio a datblygu’r we.

Hefyd cyflwynwyd dosbarthiadau meistr ar hyd yr wythnos, yn cynnwys gan Reolwr Mentergarwch y Brifysgol, Kathryn Penaluna, a dreuliodd fore gyda’r myfyrwyr yn siarad am hawliau eiddo deallusol.

Ochr yn ochr â datblygu eu syniadau eu hun, roedd y myfyrwyr yn gweithio ar brosiectau o fywyd go iawn a osodwyd gan entrepreneuriaid lleol.

Ar ddiwedd yr wythnos cynigiodd y myfyrwyr eu syniadau i’r beirniaid arbenigol: Ian Edwards, Prif Swyddog Gweithredol y Celtic Manor sydd â mwy na 25 mlynedd o brofiad yn y diwydiant twristiaeth a lletygarwch a Howard Monsen ar ran Kier Construction yng Nghymru, sydd wedi gweithio yn y diwydiant er 1989.

Mae Kier wedi’i benodi’n brif gontractwr cam 1 datblygiad newydd £300 miliwn y Brifysgol yn SA1 Glannau Abertawe.

Y ddau fyfyriwr buddugol oedd Eleri Sian Beynon, sy'n astudio ar gyfer BA mewn Gwydr a’r Celfyddydau Pensaernïol a'r myfyriwr BA Dylunio Patrymau Arwyneb, Yvonne Shore.

Syniad Eleri oedd stiwdio ddylunio’n cynnig dosbarthiadau a chyrsiau byr mewn gwydr lliw pensaernïol. Meddai: “Roedd y Ras i’r Farchnad yn wir wedi agor fy llygaid i’r posibiliadau sydd ar gael. Roedd cymaint o anogaeth a chymorth, rwy’n teimlo fy mod i wedi tyfu fel menyw fusnes. Ar ddechrau’r wythnos doeddwn i ddim yn meddwl yn ddigon eang, ond mae'n rhywbeth rwy’n frwdfrydig iawn yn ei gylch ac alla i ddim diolch ddigon i'r Ras i'r Farchnad.

“Rwy wedi’i fwynhau gymaint, doeddwn i byth yn disgwyl y byddwn i’n gwneud cystal. Roedd gen i syniad bras o beth roeddwn i eisiau ei wneud a nawr rwy wedi dod allan ohoni gyda chynllun busnes rwy’n teimlo cyffro mawr yn ei gylch. Mae’n glod i Riannon a Lewis a phawb yn gysylltiedig â Dylunio Bywyd oedd y tu ôl i'r digwyddiad hwn.”

Roedd syniad busnes Yvonne yn ymwneud ag argraffu cyswllt ar sidan, gan weithio gyda llifynnau naturiol, blodau, gwreiddiau a dail i greu patrwm a lliw, gan ddilyn dull ecolegol a chynaliadwy. Meddai: “Mae wedi bod yn heriol ond mae wedi bod yn dda. Rwy wedi dod i wybod pethau gwahanol amdanaf fi fy hun ac roeddwn i’n methu credu fy mod i wedi ennill! Hwnna oedd y sioc fwyaf achos roeddwn i’n meddwl fy mod i wedi bod braidd yn simsan!

“Mae’r gefnogaeth wedi bod yn dda dros ben, maen nhw wedi fy ngwthio i ond mae wedi bod yn ddefnyddiol iawn ac wedi gwneud i mi gymryd y cam ychwanegol hwnnw. Roedd gwneud y ffug gynnig yn dda iawn, roedd yr adborth wedi fy helpu i fireinio fy syniadau.”

Rhoddwyd clod arbennig hefyd gan y beirniaid i Rebecca Kate Chamberlain, myfyriwr BA Dylunio Patrymau Arwyneb am ei chynnig - dillad chwaraeon, gan gyfuno ffasiwn â'r ymarferol i wneud dillad chwaraeon prydferth. Bellach bydd hi’n gweithio gyda’r Celtic Manor, yn hyrwyddo’r steil ffasiwn yn y gwesty. 

Meddai Rebecca: “ Yn wir, rwy’n meddwl ei bod hi mor fuddiol. Rwy wedi siarad â phobl sydd wedi talu i fynd i ddigwyddiadau fel hyn ac mae’n wych ein bod ni’n cael y cyfle hwn. Mae’r help wedi bod yn ffantastig. Mae Rhiannon a Lewis wedi mynd allan o’u ffordd i wneud yn siŵr ein bod ni’n gallu manteisio i’r eithaf ar y cyfle hwn ac mae’r mentoriaid a’r dosbarthiadau meistr wedi bod yn ardderchog."

Meddai Howard Monsen, un o feirniaid y Ras i’r Farchnad: “Astudio yw’r peth pwysicaf a wnewch chi yn eich bywyd. Mae’r hyn y mae’r myfyrwyr hyn wedi’i wneud yn rhagori ar hynny. Ar ben astudio a gweithio ar gyfer arholiadau, maen nhw’n gwneud y gwaith ychwanegol i roi syniad busnes ymarferol iddyn nhw’u hunain.

“Roedd gwaith y myfyrwyr yn ffantastig, mae ganddyn nhw’r brwdfrydedd a’r egni ac maen nhw’n fodlon gwneud y gwaith caled. Roedd y cynigion yn ffantastig. Dewiswyd yr enillwyr ar gryfder eu cynnig a’u cynnyrch, ond cychwyn taith bwysig iawn i bob un ohonyn nhw oedd hwn.

“Roedd nifer o gynnyrch rhagorol yn cael eu cynnig nad oedden ni’n gallu rhoi gwobr iddyn nhw heddiw, ond y byddwn ni’n bendant yn gweithio gyda nhw yn y dyfodol.”

Meddai’i gyd-feirniad Ian Edwards: “Diolch am y gwahoddiad i fod yn rhan o bethau heddiw, mae wedi bod yn fraint. Fy ngwaith i yw ymgysylltu â phobl ifanc a’u helpu nhw i gyrraedd y lefel nesaf ar ôl iddyn nhw raddio. Nid yw’r myfyrwyr sydd yma heddiw yn ofni gwthio eu ffiniau a chadw i chwilio am gyfleoedd. Rwy’n edrych ymlaen at weithio'n agos â nhw yn y dyfodol.”

Meddai Estelle Hart, Pennaeth Profiadau Myfyrwyr yn Y Drindod Dewi Sant: “Mae hi bob amser yn ffantastig gweld y syniadau arloesol y mae ein myfyrwyr ni yn eu cyflwyno ac mae’n dangos safon myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant bod mentoriaid o fusnesau lleol i frandiau rhyngwladol megis Nike yn dod flwyddyn ar ôl blwyddyn i’w cefnogi nhw.”

Ychwanegodd Rhiannon Lleision-Jones, Uwch Swyddog Profiadau Myfyrwyr: “Roedd y cynigion yn ardderchog, mae’r cynnydd ar hyd yr wythnos wedi bod yn syfrdanol ac rydym ni’n mynd i barhau i weithio gyda phob un ohonyn nhw i fynd â’u cynnyrch mor bell â phosibl. Maen nhw wedi gwneud yn anhygoel o dda felly llongyfarchiadau iddyn nhw!

“Hefyd rydym ni wedi bod yn ddigon lwcus i gael cynifer o fentoriaid yn dod i mewn i roi dosbarthiadau meistr ar hyd yr wythnos a hoffwn i ddiolch i bob un ohonyn nhw am roi o’u hamser i ddod i siarad â’n myfyrwyr ni.”

Yn ystod yr wythnos cafodd y myfyrwyr gefnogaeth tîm o fentoriaid oedd yn gwirfoddoli, yn cynnwys yr entrepreneuriaid Kieran Abbott o Big Lemon Creative, Helena Demaria-Williams o Nike, Liz Gordon o Mad Apple Designs, Rebecca Hayes o sGRipt a Ross Blytt Jordens o Thunderhat.

Mae'r Drindod Dewi Sant wedi datblygu enw cadarn am entrepreneuriaeth drwy’r Athrofa Ryngwladol er Datblygiad Entrepreneuraidd Creadigol (IICED).

Mae’r Ras i’r Farchnad yn defnyddio egwyddorion Dylunio Bywyd, rhaglen bedwar cam a ddatblygwyd yn y Drindod Dewi Sant sy’n defnyddio technegau ystyried dylunio i helpu myfyrwyr i fanteisio i'r eithaf ar eu hamser yn y Brifysgol ac i baratoi am eu dyfodol. Cysylltwch â lifedesign@uwtsd.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07496 385597
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk