Myfyrwyr y Drindod Dewi Sant yn lansio ymgyrchoedd Indiegogo


07.02.2017

Mae rhai o fyfyrwyr Ysgol Celf a Dylunio Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant sydd â’u bryd ar wneud ffilmiau wedi lansio ymgyrchoedd i ddenu arian torfol ar gyfer eu prosiectau blwyddyn olaf. Mae'r pedwar myfyriwr sydd ar drydedd flwyddyn cwrs BA Cynhyrchu Ffilm a Theledu Digidol, yn defnyddio’r wefan Indiegogo. Os cyflawnan nhw eu targedau, aiff yr arian at eu prosiect mawr olaf, sef eu cyfle nhw i arddangos eu sgiliau nhw i weithwyr proffesiynol yn y diwydiant.

four students in studio

Bu un o ddarlithwyr y cwrs BA Cynhyrchu Ffilm a Theledu Digidol, Chris Buxton, yn cynorthwyo’r myfyrwyr gydol y prosiect. Meddai: “Rydw i wedi bod yn un o’r tiwtoriaid ar y prosiect hwn gydol y flwyddyn. Rydw i hefyd yn gynhyrchydd, awdur a chyfarwyddwr fy hun, felly gobeithio y galla i ddod â’r wybodaeth sydd gen i'w dysgu nhw hefyd. Rydw i’n gwneud pethau o’r fath ar gyfer gwahanol brosiectau. Ychwanegiad diweddar iawn i ddarpariaeth gwneuthurwyr ffilmiau yw ariannu torfol. Mae’n ddisgyblaeth wych i’r myfyrwyr, ac yn dysgu cymaint o sgiliau iddyn nhw ynghylch dysgu cyflwyno cynnig prosiect, deall marchnad ac estyn at brynwyr posibl eu ffilmiau.”

Enw prosiect Kerry Norton yw The Forsaken a chanolbwyntia ar thema cam-drin domestig o safbwynt y dioddefwr. Roedd Kerry ac yntau'n anelu at greu ffilm a fyddai’n procio’r meddwl ac yn berthnasol wrth fodloni ar yr un pryd feini prawf y confensiwn trwy ganiatáu’r daith cyffro dwys y mae’r gynulleidfa’n ei disgwyl gan y ffurf. Meddai Kerry: “Mae’r ffilm yn chwarae gyda dychymyg y gynulleidfa ac yn creu tyndra a pharanoia gyda’r prif gymeriad.”

Mae Alex Williams yn codi arian ar gyfer ei ffilm Cari, sef hanes merch ifanc sy’n byw ar fferm unig yng nghefn gwlad Cymru ac sy’n gorfod dod o hyd i’r dewrder i ddod allan i’w rhieni crefyddol llym.  Mae’r ffilm eisoes wedi codi 75% o'i tharged. Meddai Alex:  "Yn yr hinsawdd sydd ohoni, mae’n bwysicach fyth adrodd y straeon hyn. Roeddwn i am edrych ar bwnc dod allan am fod hwn yn rhan mor bwysig o fywyd person hoyw. Mae llawer o ffilmiau LGBT+ yn canolbwyntio ar barau a phobl mewn cariad. Roeddwn i am weld sut y gall rhywun ddod i delerau â’i rywioldeb pan yw’n byw mewn lle ynysig.”  

Enw ffilm Nick Perry yw The Experiment. Hanes grŵp o weithredwyr yw hwn sy’n torri i mewn i gyfleuster ymchwil meddygol gyda’r bwriad o ddwyn tystiolaeth werthfawr. Meddai Nick: “Ffilm seicolegol gyffrous yw hon sy’n ceisio chwarae gyda meddwl y gynulleidfa.” Myfyriwr aeddfed yw Nick a threuliodd 24 blynedd yn gogydd gyda’r fyddin cyn penderfynu dilyn ei awch am ffilm a ffotograffiaeth. Mae eisoes wedi gweithio gyda phobl broffesiynol yn y diwydiant a bwriada gyflwyno’r ffilm hon i gystadlu mewn gwyliau ffilmiau cenedlaethol a rhyngwladol.

Prosiect olaf Luke Formosa yw ffilm arswyd waedlyd o’r enw Heartless. Mae’r ffilm yn datgelu bwriadau llawfeddyg sy’n ceisio dial ar ôl colli ei fam a fu farw yn yr ystafell law-drin yn ystod llawdriniaeth ar y galon. Meddai Luke: “Stori yw hon am lawfeddyg sy’n tynnu organau o gyrff ei ddioddefwyr ac wedyn yn eu gwerthu i berson sydd yn ei farn ef, yn fwy teilwng o fywyd.”

Dywedodd Chris Buxton fod pob myfyriwr ar y cwrs wrthi’n cwblhau ei brosiectau blwyddyn olaf. “Mae pob un o’n myfyrwyr yn creu ei ffilm ei hun, mae pob un yn ysgrifennu un darn,” ychwanegodd. “Rydym yn annog y myfyrwyr i fod yn fwy entrepreneuraidd eu meddwl eleni. Nid yn unig maen nhw’n bodloni eu huchelgeisiau creadigol ond maen nhw hefyd yn meddwl am y farchnad lle gallai eu prosiect fynd a sut y bydd hynny’n rhoi troedle iddyn nhw yn y diwydiant ar ôl gadael. Y nod yw rhoi cyfle i’r myfyrwyr sylweddoli nad ydyn nhw’n artistiaid wrthi mewn tŵr ifori ond eu bod nhw’n bobl sy’n gallu torri eu cwys eu hunain yn y diwydiant. Gwnes i sesiwn gyda nhw ar ariannu torfol ac edrychon ni ar rai ymgyrchoedd llwyddiannus ar gyfer ffilmiau byr. Mae pob un o’r myfyrwyr sydd yma wedi gwneud ffilmiau penodol er mwyn codi arian. Mae’n eu gwneud nhw’n ymwybodol o sut mae’r diwydiant yn gweithio ac wedyn yn rhoi rhagor o gyfleoedd cyflogaeth iddyn nhw wrth raddio.”

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk