Myfyrwyr YDDS yn cael eu cydnabod am eu gwaith gyda Man Cymorth Abertawe


11.07.2017

Cafodd gwaith gwirfoddolwyr Heddlu De Cymru o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ei ddathlu mewn seremoni wobrwyo a gynhaliwyd yng Ngwesty’r Ddraig, Abertawe ddoe.

Students and Police

Roedd y digwyddiad, a fynychwyd gan Bonnie Navarra, Comisiynydd Cynorthwyol yr Heddlu a Throsedd ar gyfer Abertawe, Castell Nedd a Phort Talbot, yn cydnabod y cyfraniad a wnaethpwyd gan fyfyrwyr y cwrs Gwasanaethau Cyhoeddus i fentrau lleol yr heddlu. 

Cydnabyddwyd cyfraniad 10 o fyfyrwyr a fu’n rhan o’r fenter ers ei sefydlu yn 2014 ac roedd yn amseru perffaith wrth i’r 10 myfyriwr fynd yn syth o’r seremoni i Neuadd Brangwyn i’w seremoni graddio.

Dywedodd Bronwen Williams Uwch-Ddarlithydd y cwrs Gwasanaethau Cyhoeddus “Trefnwyd y seremoni er mwyn cydnabod ein myfyrwyr.  Maen nhw i gyd yn fyfyrwyr sy’n gobeithio gweithio i’r heddlu ac fe drefnwyd ar y cyd â Heddlu De Cymru a Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd. Roedd ond yn deg ein bod yn dangos cydnabyddiaeth am yr oriau y maent wedi’u dreulio yn gwirfoddoli a’u bod yn derbyn tystysgrifau am eu gwaith”. 

Mae 65 o fyfyrwyr wedi treulio dros 9,500 awr er Mehefin 2016 yn rhoi o’u hamser i gynorthwyo’r heddlu gyda rheoli economi nos ac ymgyrchoedd atal trosedd yn Abertawe. 

Mae gwaith gwirfoddoli wedi bod yn hanfodol i fodolaeth nifer o fentrau llwyddiannus yn Abertawe - sy’n cynnwys Teithiau cymunedol yr Heddlu i ymweld â chartrefi myfyrwyr a thrigolion er mwyn cynnig cyngor  - sydd wedi helpu lleihau nifer o achosion byrgleriaethau mewn rhai ardaloedd gan 40 y cant; hefyd roedd gwirfoddolwyr o blith y myfyrwyr yn cerdded o gwmpas canol y dref ac yn adnabod pobl fregus ac yn cynorthwyo yn y Man Cymorth arloesol yn Wind Street.

Sefydlwyd y Man Cymorth ym mis Medi 2014 ar y cyd a’r Comisiynydd Trosedd/Heddlu/WAST/Bwrdd Iechyd. Mae ei lwyddiannau yn ôl adroddiad annibynnol, yn nodi bod lleihad o 80 y cant yn y nifer a oedd yn mynychu’r Uned Argyfwng  fel rhan o economi nos Abertawe, 1300 yn llai o ymweliadau ambiwlans ac arbediad ariannol o fyw na £650K rhwng y partneriaid i gyd dros 12 mis.

Dywedodd Bonnie Navarra, Comisiynydd Cynorthwyol yr Heddlu a Throsedd, “Mae Man Cymorth Abertawe yn fenter wych sy’n helpu ni i ddarganfod gwell ffordd o ymateb i broblemau trais ac y mae’n ein galluogi i weithio’n fwy effeithiol fel gwasanaeth cyhoeddus. Mae’n golygu y gallwn gael gwell canlyniadau.  Mae cyfraniad y myfyrwyr felly wedi golygu ein bod fel gwasanaeth cyhoeddus yn gweithio’n fwy effeithiol, yn darparu gwell canlyniadau i’n defnyddwyr a hefyd i’r gwasanaeth ei hun.  Mae ymroddiad y myfyrwyr wedi ein galluogi i’r gwasanaeth fodoli ac mae eu presenoldeb rheolaidd, eu hymrwymiad a’u proffesiynoldeb wedi ein syfrdanu”.

Meddai'r Rhingyll Steve Pritchard “Mae pob un o’r gwirfoddolwyr yn haeddu clod am yr ymrwymiad maent wedi dangos i’w rôl.  Mae eu dibynadwyedd, eu proffesiynoldeb a’u hagwedd aeddfed wedi bod yn rhan allweddol o nifer o brif fentrau llwyddiannus, gan eu gwneud yn aelodau gwerthfawr o deulu’r heddlu”. 

Mae gwirfoddoli yn ffordd wych i fyfyrwyr i fyfyrwyr ymwneud â sefydliad yr heddlu a chyfrannu i’r gymuned lle maen nhw’n byw.  Mae hefyd yn cynnig mewnwelediad i’n gwaith, sy’n gallu bod yn ddefnyddiol i’r sawl sy’n bwriadu dilyn gyrfa yn gweithio yn y gymuned neu system cyfiawnder troseddol”.

Lansiwyd y cynllun Gwirfoddoli Myfyrwyr yr Heddlu yn Abertawe yn 2014.  Ers ei sefydlu mae wedi tyfu’n sylweddol i gynnwys 65 gwirfoddolwr o blith myfyrwyr ar draws y rhanbarth.  Mae ei lwyddiant wedi denu sylw’r heddlu mor bell â America sydd wedi anfon cynrychiolwyr i’r ardal i ddysgu sut mae’r cynllun yn gweithio”.

Dywed un o’r gwirfoddolwyr Charlie Davies “Mae gweithio fel gwirfoddolwr wedi helpu fy hunanhyder wrth ymdrin â sefyllfaoedd a gweithio gyda’r cyhoedd.  Mae hefyd wedi rhoi mewnwelediad i waith yr heddlu na fyddwn wedi’i gael fel arall.  Mae yna deimlad o foddhad yn y swydd wrth ichi orffen eich shifft gan wybod am y cyfraniad rydych wedi’i wneud”.

Mae’r Myfyrwyr sy'n gwirfoddoli yn gweithio ar y cyd â swyddogion Tîm Cyswllt Prifysgolion yr Heddlu, sef uned sy’n cefnogi myfyrwyr tra eu bônt yn astudio yn y ddinas.  Maent yn darparu cyswllt effeithiol rhwng yr heddlu, prifysgolion a’u myfyrwyr ag asiantaethau eraill - a hefyd y gymuned ehangach.  Gan weithio gyda’r prifysgolion a’r myfyrwyr mae’r tîm wedi gwella’r profiad o fod yn fyfyriwr yn Abertawe wrth eu cadw yn ddiogel.

Prif Ffeithiau

·         Mae’r 10 myfyriwr a gafodd eu cydnabod wedi bod yn rhan o’r cynllun ers y dechrau ac wedi bod yn greiddiol i lwyddiant y Man Cymorth - hebddynt hwy ni fyddai'r cynllun wedi llwyddo.

·        Mae myfyrwyr YDDS yn rhan o’u gradd 3 blynedd mewn Gwasanaethau Cyhoeddus yn cael eu hannog  i wirfoddoli â chynifer o asiantaethau â phosib - gyda’r Heddlu yn fwyaf poblogaidd. 

·         Mae’r Man Cymorth yn bartneriaeth ar y cyd rhwng Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd/Yr Heddlu/ WAST / Bwrdd Iechyd a sefydlwyd ym mis Medi 2014 ac mae newydd roi triniaeth i’r 3000 claf.

·         mae 80 y cant o leihau yn y nifer sy’n mynychu’r Adran Argyfwng ar y nosweithiau mae’r Man Cymorth yn gweithredu ac mae’r arbediad ariannol i’r partneriaid yn fwy na £650K.