Penodiad Oriel Mission yn adeiladu ymhellach ar bartneriaeth gyffrous y Drindod Dewi Sant


26.10.2017

Mae’n bleser gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gyhoeddi bod Caroline Thraves, pennaeth Ysgol y Celfyddydau Cain a Chyfryngol yng Ngholeg Celf Abertawe, wedi’i phenodi i’r Bwrdd yn Oriel Mission Abertawe.

Mae’r penodiad yn adeiladu ymhellach ar y bartneriaeth gyffrous sydd eisoes yn bodoli rhwng Coleg Celf Abertawe yn y Drindod Dewi Sant ac Oriel Mission, sy’n helpu i gefnogi ac arddangos doniau sy'n dod i'r amlwg gydag arddangosfeydd ar gyfer myfyrwyr a staff.

Mae Oriel Mission yn oriel gyfoes ar gyfer y celfyddydau gweledol a chrefftau wedi’i lleoli yn Ardal Forol Abertawe, ac mae’n cynnal rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau.  Mae wedi datblygu enw da am raglenni deinamig ac unigryw, er mwyn cyflwyno rhagoriaeth ar draws y celfyddydau gweledol, y celfyddydau cymhwysol a chrefftau, o bob cwr o Gymru a thu hwnt.

Meddai Caroline Thraves, Pennaeth Ysgol y Celfyddydau Cain a Chyfryngol yng Ngholeg Celf Abertawe (y Drindod Dewi Sant): “Rwyf wrth fy modd fy mod yn ymuno â’r Bwrdd yn Oriel Mission.  Mae’r oriel yn bartner mor bwysig i ni yng Ngholeg Celf Abertawe, gan gefnogi doniau sy’n dod i’r amlwg yn barhaus gydag arddangosfeydd o waith staff a graddedigion.  Edrychaf ymlaen at weithio gyda’r Bwrdd i barhau â gwaith ardderchog yr oriel.”

Meddai Amanda Roderick, Cyfarwyddwr Oriel Mission:  “Mae’n bleser mawr gen i, a phawb yn Oriel Mission, fod Caroline wedi ymuno â’n Bwrdd.  Coleg Celf Abertawe yw ein prif bartner ac mae Caroline yn enwedig wedi gyrru’r gefnogaeth arwyddocaol hon i’n rhaglenni o Arddangosfeydd, Dysgu a Chyfnodau Preswyl Rhyngwladol. Gyda Caroline bellach yn rhan ganolog o’r tîm, edrychwn ymlaen at adeiladu ar hyn a pharhau â’n gwaith gyda’n gilydd.  Fe ddaw hi â chyfraniad gwerthfawr i brosiectau a chydweithio creadigol llwyddiannus pellach a fydd yn rhan o ddyfodol cyffrous i Oriel Mission.”

Mae Oriel Mission yn un o’r mannau mwyaf ysbrydolgar yng Nghymru am y celfyddydau cyfoes, gan roi cyfleoedd i’r gymuned leol ac ehangach i ddatblygu eu gwybodaeth, eu mwynhad, a’u dealltwriaeth o gelf.  Mae Oriel Mission wedi datblygu enw da’n genedlaethol ac yn rhyngwladol am gyflwyno rhaglenni deinamig ac unigryw, gan gymryd risgiau ar hyd ei hanes dros 40 mlynedd drwy arddangos gwaith uchelgeisiol, amrywiol gan artistiaid sefydledig a rhai sy’n dod i’r amlwg ar draws pob disgyblaeth, o Gymru a thu hwnt.  Mae gan Oriel Mission Raglen Dysgu a Chyfranogi lwyddiannus sydd wedi’i hanelu at bobl o bob oed a gallu, gan feithrin partneriaethau a chydweithio diwylliannol cadarn a hirhoedlog o fewn sefydliadau artistig ac addysgiadol.

Mae cartref Oriel Mission yn adeilad rhestredig Gradd II yn Ardal Forol Abertawe a chychwynnodd yr oriel yn 1977 fel corff gwirfoddol a gynhelid gan artistiaid.  Datblygodd yn sefydliad proffesiynol a gyllidir gan Gyngor Celfyddydau Cymru yn 2003.  Mae’n cael ei llywodraethu gan fwrdd cyfarwyddwyr gwirfoddol a chyflawnir y gwaith rheoli, rhaglennu a chynnal gan dîm bach ac ymroddedig o staff a gwirfoddolwyr.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07496 385597
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk