PiCymru, Y Drindod Dewi Sant a phartneriaid i gefnogi Arloeswyr Raspberry Pi yng Nghymru


14.02.2017

Mae PiCymru, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Coleg Penybont a Chyngor Tref Cwmaman yn falch i gyhoeddi cyfres o ddigwyddiadau a chefnogaeth arall ar gyfer cynllun yr Arloeswyr a weithredir gan y Raspberry Pi Foundation (gweler https://www.raspberrypi.org/pioneers/).

close up two girls

Raspberry Pi Foundation yw’r elusen y tu ôl i’r Raspberry Pi, a lansiodd Gynllun yr Arloeswyr y mis diwethaf sy’n anelu at annog unrhyw un yn y DU rhwng deuddeg a phymtheg oed i gymryd rhan a dylunio technoleg i “wneud i ni chwerthin”.

Dan y faner:  ‘Get together, get inspired, and get making’, mae’r elusen yn chwilio am Arloeswyr (rhwng deuddeg a phymtheg oed) i ddefnyddio technoleg i wneud pethau gwych.  Maen nhw’n gobeithio y bydd pobl ifanc yn cael eu hysbrydoli i ddod at ei gilydd mewn tîm, dyfeisio rhywbeth a’i rannu ar-lein. 

teacher and students

Mae cynllun yr Arloeswyr yn llenwi'r bwlch rhwng y Clwb Codio sydd wedi’i anelu at blant naw i un ar ddeg oed a TGAU Cyfrifiadura. Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol o ran codio ar y rhai sy’n cymryd rhan. Rhan allweddol o’r fenter fydd cyfarfodydd ddydd Gwener 17 Chwefror ar gampws Coleg Penybont, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant - campws Mount Pleasant a Chyngor Tref Cwmaman i roi cymorth ymarferol i fyfyrwyr sydd wedi cofrestru ar gynllun yr Arloeswyr.  Bydd y cyfarfodydd yn darparu cefnogaeth codio a pheirianneg, defnydd o offer ychwanegol a chymorth i ffilmio fideos i'w cyflwyno ar 22 Mawrth. 

Meddai Douglas Gore, sylfaenydd PiCymru:  “Mae cynllun yr Arloeswyr yn caniatáu i fyfyrwyr gymhwyso’u dyfeisgarwch a’u creadigrwydd drwy ddefnyddio technoleg i gwblhau heriau a osodwyd.  Tra eu bod yn cael hwyl bydd y myfyrwyr yn dysgu’r sgiliau cyfrifiadura a pheirianneg hanfodol y mae eu hangen arnon ni i gefnogi economi Cymru yn y dyfodol. Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at weld y syniadau y byddan nhw’n eu dyfeisio.”

Meddai’r Athro Ian Wells, Pennaeth yr Ysgol Cyfrifiadura Cymhwysol yn y Drindod Dewi Sant:  “Mae prinder mawr rhyngwladol o ran sgiliau cyfrifiadura sy’n gwaethygu bob blwyddyn.  Mae’r Ysgol Cyfrifiadura Cymhwysol yn y Drindod Dewi Sant Abertawe yn ymrwymedig i weithio gydag ysgolion a cholegau i ysbrydoli pobl ifanc i gychwyn ar yrfaoedd mewn Cyfrifiadura.  Felly rydyn ni’n falch i gefnogi menter PiCymru.”

close up of machine

Nodyn i'r Golygydd

Am PiCymru

Mae PiCymru yn sefydliad dielw a gychwynnwyd yn 2010 yn Abertawe i hyrwyddo llythrennedd digidol ac annog dysgu a datblygiad yng Nghymru drwy lunio a datblygu rhaglenni gwaith, a darparu cyfleusterau ar draws Cymru.  Grŵp dielw dan arweiniad gwirfoddolwyr yw PiCymru ac nid yw'n gysylltiedig mewn unrhyw ffordd â’r Raspberry Pi Foundation.

Am Goleg Penybont

Mae Coleg Penybont yn Goleg Addysg Bellach (AB) sy'n cefnogi mwy na 6,000 o ddysgwyr ac yn cyflogi mwy na 600 aelod o staff ar draws ei bum campws ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Pencoed, Queens Road, Maesteg a Chaerdydd.  Engage Training yw cyfarwyddiaeth Coleg Penybont sy’n canolbwyntio ar fusnes ac yn edrych tuag allan. Mae wedi’i lleoli yn Nhŷ Morien ar Ystâd Ddiwydiannol Pen-y-bont ar Ogwr. 

Am Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013, unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol. Siarter Frenhinol y Brifysgol 1828 yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

Mae Grŵp Y Drindod Dewi Sant yn cynnwys Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion fel rhan o strwythur grŵp sector deuol sy’n cynnwys colegau addysg bellach a’r brifysgol.   Mae gan Grŵp Y Drindod Dewi Sant fwy na 25,000 o ddysgwyr ar draws 15 campws mewn lleoliadau gwledig a dinesig. Gyda’n gilydd rydym yn darparu buddion clir a phendant i ddysgwyr, cyflogwyr, diwydiant a chymunedau drwy gynnig dull galwedigaethol o lefel fynediad i ymchwil ôl-ddoethurol.

Cryfheir y Grŵp ymhellach maes o law pan fydd Prifysgol Cymru yn ymgyfuno â’r Drindod Dewi Sant.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk