Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cael ei dewis i gymryd rhan mewn cynllun peilot ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol


22.12.2017

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn un o ddwy brifysgol yn unig yng Nghymru i gael ei dewis i gymryd rhan mewn cynllun peilot sy’n cael ei weithredu gan Lywodraeth y DU sy'n anelu at ddenu mwy o fyfyrwyr rhyngwladol i'r Deyrnas Unedig.

International Students

Mae cyfanswm o 23 o sefydliadau ledled y DU wedi'u dewis i fod yn rhan o gynllun sy’n edrych i symleiddio'r broses y mae darpar fyfyrwyr rhyngwladol yn ei dilyn er mwyn cofrestru ar raglenni meistri.

Mae'r cynllun yn cynnig nifer o fanteision pwysig i fyfyrwyr sy'n gwneud cais am fisa Haen 4 i astudio ar gwrs Meistr o 13 mis neu lai, gan gynnwys rhoi mwy o gefnogaeth i fyfyrwyr sy’n dymuno newid at fisa gwaith a chymryd swyddi graddedig, fel eu bod yn cael aros yn y DU am 6 mis ar ôl gorffen eu cwrs.

Dyma ail flwyddyn y cynllun peilot ac ar ôl iddo gael ei dreialu ym Mhrifysgolion Rhydychen, Caergrawnt, Caerfaddon a Choleg Imperial Llundain, mae 23 o brifysgolion eraill wedi cael eu dewis i gymryd rhan. Mae’r prifysgolion sy’n cymryd rhan yn cael cyfrifoldeb am ymgymryd ag archwiliadau cymhwysedd, gan olygu bod y myfyrwyr yn gallu cyflwyno llai o ddogfennau na’r hyn sy’n ofynnol yn y broses bresennol ochr yn ochr â’u ceisiadau fisa. Bydd yr ymgeiswyr nad ydynt yn bodloni rheolau mewnfudo’n cael eu gwrthod. Bydd archwiliadau diogelwch a hunaniaeth y Swyddfa Gartref yn parhau ar gyfer pob myfyriwr. 

"Mae hyn yn newyddion hynod o gadarnhaol i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac i Gymru," meddai'r Athro Medwin Hughes DL, Is-Ganghellor y Brifysgol.

"Mae'r ffaith fod y Brifysgol wedi'i dewis i gymryd rhan yn y cynllun peilot pwysig hwn yn cadarnhau ein hymrwymiad i’r cyfrifoldebau o noddi myfyrwyr Haen 4. Rydym eisoes yn cael ein cydnabod am ein cyfradd isel o’rceisiadau fisa sy’n cael eu gwrthod oherwydd y prosesau recriwtio a chydymffurfio llym yr ydym yn eu gweithredu.

"Gwerthfawrogwn yn fawr fod ein hymdrechion wedi arwain at y cyfle i fod yn rhan o’r  cynllun peilot cyffrous hwn," ychwanegodd yr Athro Hughes. "Mae’r Drindod Dewi Sant wrth gwrs yn cydnabod y cyfrifoldeb parhaus sy'n dod yn sgil bod yn rhan o’r fath gynllun a gallwn sicrhau y bydd y lefel uchel o gydymffurfiad sydd gennym yn y maes hwn yn parhau trwy gydol y cyfnod peilot a thu hwnt.

"Rydym yn croesawu’n fawr y cyfle hwn i groesawu mwy o fyfyrwyr rhyngwladol i'r Brifysgol drwy'r cynllun yma a fydd yn sicrhau datblygiad ehangach o’n partneriaethau ar draws y byd tra hefyd yn ein galluogi i feithrin a datblygu'r genhedlaeth nesaf o ddinasyddion byd-eang."

Mae datblygu gweithgaredd rhyngwladol trwy sefydlu presenoldeb a phroffil rhyngwladol cryf yn bwysig iawn i Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant er mwyn gwneud y mwyaf o’r cyfleoedd recriwtio myfyrwyr, cydweithredu ac ymchwil. Mae'r Brifysgol wedi’i hymrwymo i sicrhau bod profiad y myfyrwyr yn cael ei gyfoethogi gan bresenoldeb myfyrwyr rhyngwladol, a staff, ar y campws.

Mae'r 23 o brifysgolion eraill sy'n elwa o'r cynllun peilot yn cynnwys Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Caerdydd yng Nghymru; dwy brifysgol yn yr Alban, un yng Ngogledd Iwerddon a nifer o sefydliadau ar draws Lloegr.

Dywedodd y Gweinidog Mewnfudo, Brandon Lewis:  “Mae’n bleser cael cyhoeddi ehangu’r peilot yma, sy’n rhan o’n gweithgarwch parhaus i sicrhau bod ein sefydliadau mwyaf blaenllaw ni yn y byd yn parhau’n hynod o gystadleuol.

“Mae’r DU yn parhau i fod yr ail gyrchfan mwyaf poblogaidd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol ac mae’r nifer sy’n dod i astudio yn ein prifysgolion ni wedi cynyddu gan 24% er 2010.

“Dyma arwydd clir bod croeso i fyfyrwyr didwyll ac nad oes cyfyngiad ar y nifer sy’n gallu dod i astudio yn y DU.”

Mae ystadegau diweddaraf y Swyddfa Gartref yn dangos bod nifer y myfyrwyr sy’n gwneud cais am fisas wedi cynyddu 8% yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ac mae cynnydd o 9% wedi bod yn nifer y myfyrwyr sy’n gwneud cais i brifysgolion y Russell Group.

Bydd y 23 o brifysgolion ychwanegol yn gallu gweithredu’r peilot gyda’r myfyrwyr maent yn eu derbyn yn 2018/19. Dewiswyd y prifysgolion gan fod eu cyfraddau gwrthod fisa ar eu hisaf yn gyson yn eu hardal neu’u rhanbarth.

Nodyn i'r Golygydd

  1. Dyma’r 23 o brifysgolion a fydd yn cael eu hychwanegu at y peilot: Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Goldsmiths yn Llundain, Prifysgol Harper Adams, Prifysgol Newcastle, Prifysgol Queen’s Belffast, The Royal Central School of Speech and Drama, Prifysgol Bryste, Prifysgol Durham, Prifysgol Dwyrain Anglia, Prifysgol Caeredin, Prifysgol Essex, Prifysgol Caerwysg, Prifysgol Glasgow, Prifysgol Caerlŷr, Prifysgol Lerpwl, Prifysgol Manceinion, Prifysgol Nottingham, Prifysgol Reading, Prifysgol Sheffield, Prifysgol Southampton, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (Campws Abertawe), Prifysgol Warwick, Prifysgol Caerefrog

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 / sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk