Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cymryd rhan mewn cynllun gwobrwyo newydd i Brifysgolion a Cholegau


01.11.2017

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch o gyhoeddi ei bod yn cymryd rhan mewn cynllun peilot ar gyfer Gwobr Masnach Deg newydd i brifysgolion a cholegau, sy'n cael ei gynnal mewn partneriaeth rhwng Masnach Deg ac UCM. Mae’r brifysgol yn un o 12 prifysgol a choleg yn y DU a fydd yn cymryd rhan yn y cynllun a bydd y canlyniadau'n sail i wobr newydd sydd i’w lansio ledled y wlad.

Group with Fairtrade branding

Meddai Tom Yearley, Pennaeth Cyflawni Cynaliadwyedd y brifysgol: "Mae’n gyffrous ac yn fraint i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant fod yn rhan o'r prosiect peilot hwn. Rydym eisoes wedi chwarae rhan sylweddol gyda'r mudiad Masnach Deg, o ddefnyddio eitemau bwyd Masnach Deg yn ein mannau arlwyo i gymryd rhan mewn digwyddiadau megis Pythefnos Masnach Deg a chynnal interniaethau  Masnach Deg i fyfyrwyr. Mae cael ein gwahodd i fod yn rhan o'r prosiect hwn yn cydnabod ymrwymiad y brifysgol i ddatblygu cynaliadwy. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn at rannu’n gwybodaeth ac adnabod arfer i’r dyfodol er lles sefydliadau eraill."

Meddai Joanna Milis, Rheolwr Ymgyrchoedd Addysg yn y Sefydliad Masnach Deg: "Mae'r Wobr Masnach Deg gyfredol i Brifysgolion a Cholegau yn rhedeg ers 2003 ac ar y dechrau roedd yn ymwneud yn fawr ag ymgyrchu myfyrwyr. Rydym yn cydnabod bod llawer o wahanol ffyrdd i brifysgolion ymgysylltu â Masnach Deg a llawer o gyfleoedd i ddyfnhau eu hymgysylltiad â materion sy'n ymwneud â masnach a grym mewn cadwyni cyflenwi, ynghyd ag edrych ar gaffael a pholisïau yn eu sefydliadau eu hunain. Bydd y wobr newydd yn dod ag arbenigedd y Sefydliad Masnach Deg a'r UCM at ei gilydd i gynnig rhywbeth newydd a chyffrous i sefydliadau sy’n cefnogi."

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae PCYDDS wedi ennill nifer o wobrau sy'n gysylltiedig â chynaliadwyedd, gan gynnwys ennill Gwobr Dosbarth Cyntaf a dod yn 8fed o 151 brifysgol ar draws y DU a'r 1af yng Nghymru yn nhabl Cynghrair Prifysgolion People & Planet 2015. Hon oedd y brifysgol gyntaf yn y DU i ennill Nod Arlwyo Aur Bwyd am Oes gan Gymdeithas y Pridd am ei wasanaethau gwledda a digwyddiadau ar draws pob campws, ac enillodd dair gwobr yng Ngwobrau’r Gŵn Gwyrdd  2015.

Sefydliad cymunedol yw Masnach Deg a gefnogir gan ysgolion, trefi ac eglwysi sy'n cynnal Gwobr Masnach Deg ledled y DU. Bydd y wobr newydd hon yn dathlu sut mae hyd yn oed mwy o bobl, gan gynnwys myfyrwyr, yn helpu cefnogi ffermwyr a gweithwyr ar ffermydd Masnach Deg ar draws y byd. Bydd ymwybyddiaeth gynyddol o Fasnach Deg yn helpu adeiladu'r farchnad i gynhyrchwyr, gan sicrhau eu bod yn derbyn cyflog ac incwm teg er mwyn gwella dyfodol eu teuluoedd a'u cymunedau.

Meddai Robbie Young, Is-lywydd UCM (Cymdeithas a Dinasyddiaeth): "Rydym yn gweld pryderon cynyddol gan fyfyrwyr am eu heffaith ar y blaned a sut mae'r dewisiadau maen nhw'n eu gwneud yn effeithio ar bobl sy’n is yn y gadwyn gyflenwi. Mae gwerthoedd Masnach Deg yn rhan o werthoedd craidd ein mudiad myfyrwyr a dylem fod yn falch o ddathlu llwyddiannau undebau myfyrwyr. Mae miloedd o fyfyrwyr ac undebau eisoes wedi dangos grym a gwerth Masnach Deg ond bydd mentrau fel hon yn darparu llwyfan ar gyfer llwyddiant pellach. "

Nodyn i'r Golygydd

Mae'r newidiadau yn y cynllun gwobrwyo newydd arfaethedig yn adlewyrchu'r galw gan gyfranogwyr am fwy o gyfleoedd i wella'n barhaus, cydnabod eu hymdrechion cyrchu moesegol ehangach a mwy o syniadau a chymorth i ennyn diddordeb myfyrwyr, staff a'u cymuned ehangach gyda Masnach Deg mewn ffyrdd newydd. Bydd holl agweddau allweddol y wobr yn cael eu datblygu ar y cyd mewn partneriaeth â'r cyfranogwyr peilot. Y gwahaniaethau allweddol arfaethedig yn y wobr newydd yw:

Cyflwyno themâu a chamau gweithredu newydd ym meini prawf y wobr, gan gynnig cyfle i ymgysylltu'n ddyfnach ar draws ystod ehangach o feysydd.

  • Cyflwyno lefelau gwobrwyo mewn haenau i wella'r cyfleoedd i wella'n barhaus ac ymgysylltu hirdymor.
  • Cyfleoedd i gydnabod ymdrechion cyrchu moesegol ehangach a chyfiawnder masnach y tu hwnt i gynhyrchion ardystiedig Masnach Deg.
  • Cyflwyno archwiliad ar y safle, a gynhelir gan fyfyrwyr sy wedi eu hyfforddi’n archwilwyr drwy raglen presennol lwyddiannus UCM i hyfforddi myfyrwyr yn archwilwyr
  • Cefnogaeth well gan UCM a Masnach Deg: Adnoddau newydd, offer a chefnogaeth i sicrhau y gall prifysgolion a cholegau wneud y gorau o'u cyfranogiad a chyflawni eu nodau.
  • Mwy o gyfleoedd i fesur effaith: Drwy raglen UCM o arolygon myfyrwyr a chronfa ddata o dros 700,000 o fyfyrwyr, bydd monitro gwell yn dangos yr effaith y mae'r cynllun gwobrwyo yn ei gael ar agweddau, dealltwriaeth a threuliant moesegol, ac arfer caffael yn y sector AU ac AB.
  • Cyflwyno ffioedd cyfrannu at y cynllun gwobrwyo i brifysgolion, (ffi isel neu ddim ffi yn achos colegau - i'w gadarnhau), er mwyn sicrhau y gall Masnach Deg ac UCM gynaliadwy gynnig cynllun gwobrwyo gwell sy'n bodloni anghenion y sector ac yn darparu gwerth da am arian.

Cynhelir archwiliadau peilot ym Mai-Mehefin 2018 a bydd y cyfranogwyr llwyddiannus yn derbyn eu Gwobrau Masnach Deg yn fuan wedi hynny. Bydd y cynllun gwobrwyo newydd yn cael ei lansio ledled y wlad o haf 2018.

Bydd y 62 o Brifysgolion a Cholegau sydd eisoes â statws Masnach Deg cyfoes o dan y cynllun gwobrwyo presennol yn cynnal y statws hwn yn ystod y cynllun peilot. Bydd ceisiadau am adnewyddiadau sy'n ddyledus cyn haf 2018 yn cael eu hasesu o dan y meini prawf presennol. Bydd ceisiadau am adnewyddiadau o haf 2018 ymlaen yn cael eu hasesu o dan feini prawf y cynllun gwobrwyo newydd.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk