Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch i lansio #AddWater


14.11.2017

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch o fod yn cefnogi ymgyrch a allai brofi arbed bywyd i gymunedau gwledig yn Affrica Is-Sahara.

Luci with bucket of water

Gelwir yr ymgyrch #AddWater. Cychwynnodd Luci Attala (Uwch Ddarlithydd mewn Anthropoleg) y cynllun syml, ond effeithiol hwn, gyda chymorth Tristan Nash, (Uwch Ddarlithydd mewn Athroniaeth) yn Llanbedr Pont Steffan. Gofynnir i staff a myfyrwyr ychwanegu 5c (neu fwy) at gost y diodydd y maent yn eu prynu o siopau arlwyo'r brifysgol. Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i sicrhau cyflenwad dŵr diogel i gymunedau yn Kenya sy'n dioddef yn drwm oherwydd sychder a datgoedwigo.

Meddai Luci: “Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf rwyf wedi gwylio'r newid yn yr hinsawdd a gweld yr effaith ddinistriol y mae'n ei chael ar bobl sy'n dibynnu'n uniongyrchol ar yr amgylchedd ar gyfer eu bywoliaeth. Mae'r glaw wedi methu am 5 mlynedd yn rhedeg. Mae hyn wedi golygu mai ychydig iawn o bobl sydd wedi llwyddo i gynaeafu'r corn sydd eu hangen arnynt i fwydo eu teuluoedd. Mae'n mileinig a thrist iawn i wybod mai'r patrymau defnyddiol sydd ar fai am eu dioddefaint, ond mae'n galonogol i wybod, trwy gydol y cynllun hwn a thrwy gydweithio, gallwn ni, yn y Drindod Dewi Sant, eu helpu mewn gwirioned.”

Mae Luci wedi gweithio ers blynyddoedd gyda'r ffermwyr Giriama sy'n byw yng nghymuned anghysbell Bore Koromi ger Malindi yn y Coastal Province, Kenya. Mae'r ardal yn dioddef dadfforestydd trofannol sylweddol ac mae'n profi sychder difrifol, llifogydd a newidiadau hinsoddol anrhagweladwy eraill. Mae'r anialwch cynyddol yn newid ffyrdd o fyw yn ddramatig. Er mwyn mynd i'r afael ag ansicrwydd cynhaliaeth mae ffermwyr lleol yn ceisio arallgyfeirio er mwyn cyflawni sofraniaeth fwyd trwy symud o ddibyniaeth ar arddwriaeth mewn indrawn a bugeilio i unrhyw ddewis arall sydd ar gael - yn yr achos hwn, wedi cydweithio â chymuned ffermio Gymreig Llanbedr Pont Steffan am gymorth trwy ffocws coedwigaeth garbon cyswllt cymunedol o dan Raglen Datblygu Gynaliadwy Rhyngwladol Llywodraeth Cymru a Rhaglen Cymru / Affrica.

Er mwyn cefnogi'r ymgyrch #AddWater, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw gofyn i'r ariannwr 'ychwanegu dŵr' pan fyddwch chi'n archebu diod yn unrhyw un o siopau arlwyo'r brifysgol. Bydd pob 5p yn prynu 40 litr o ddŵr glân, diogel i deulu Giriama. Mae jariau rhodd hefyd ym mhob man parcio lle gallwch chi roi unrhyw newid ychwanegol yr ydych wedi mynd heibio.

Luci Attala

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk