Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn penodi Athrawon Ymarfer


07.07.2017

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant heddiw (Gwener, Gorffennaf 7fed) wedi penodi pump Athro Ymarfer yn ystod seremoniau graddio’r Brifysgol yn Llambed.

Alan Ereira

Dyfernir y teitl ‘Athro Ymarfer' i unigolyn i’w anrhydeddu a’i gydnabod, os yw wedi ennill bri academaidd a/neu broffesiynol yn y disgyblaethau hynny sy’n cyd-fynd â bwriadau strategol y Brifysgol.

Y pump unigolyn i dderbyn yr anrhydedd gan y Brifysgol yw’r Athro Jianjun Bu; John Darlington; Alan Ereira; Saleem Asghar Kidwai a’r Parchedig Dr Jeremy Duff.

Mae’r Athro Jianjun Bu yn Gyfarwyddwr Canolfan Addysgu Prifysgol Cymru Drindod Dewi Sant ym Mhrifysgol Renmin, Tsieina sydd â bron i 22 o flynyddoedd o brofiad yn gweithio mewn addysg uwch.  Gydag enw rhagorol am ymchwil, addysgu ac addysg ryngwladol, mae’r Yr Athro Bu wedi rheoli Canolfan HND Prifysgol Renmin er 2003.

Mae’r Athro Jianjun Bu yn dal nifer o swyddi eraill yn cynnwys: Dirprwy Gyfarwyddwr Pwyllgor Addysg Canolog Plaid Ddemocrataidd y Gwerinwyr a’r Gweithwyr Tsieineaidd; Arweinydd Grŵp Arbenigol rhaglen HND y CSCSE dan Weinyddiaeth Addysg Tsieina, ac Aelod o Bwyllgor Sefydlog Cynhadledd Ymgynghorol Wleidyddol Pobl Ardal Haidian, Beijing. Yn 2012 dyfarnwyd iddo ddoethuriaeth anrhydeddus gan Brifysgol Middlesex.

John Darlington yw Cyfarwyddwr Gweithredol Cronfa Henebion y Byd ym Mhrydain (WMFB), elusen yn y Deyrnas Unedig sy’n hyrwyddo ac yn rhoi bywyd newydd i adeiladau ym Mhrydain a ledled y byd.  Y WMFB yw sefydliad cysylltiol mwyaf Cronfa Henebion y Byd, sef y sefydliad annibynnol mwyaf blaenllaw er diogelu treftadaeth ddiwylliannol, sydd wedi’i leoli yn Efrog Newydd. Mae gan John gefndir proffesiynol mewn rheoli treftadaeth, ysgolheictod a’r amgylchedd ac mae prosiectau cyfredol yr elusen yn cynnwys Stowe House, Eglwysi Cadeiriol St Paul’s a  Coventry, Abaty Newstead, Charlton House, Ystrad Fflur a mentrau yn Zanzibar a Gwlad Iorddonen. Ymunodd John Darlington â’r WMFB ym mis Mehefin 2015 o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol lle’r oedd yn Gyfarwyddwr Rhanbarthol dros Ogledd-orllewin Lloegr. Yn y swydd hon bu John yn hyrwyddo portffolio amrywiol o brosiectau uchel eu proffil mewn mannau yn amrywio o blastai  megis Dunham Massey, Lyme Park a Little Moreton Hall, i fynyddoedd a chefn gwlad Ardal y Llynnoedd. Mae John hefyd yn Gymrawd Cymdeithas yr Hynafiaethwyr ac yn Aelod o Sefydliad Siartredig yr Archaeolegwyr  gan ysgrifenna’n aml i The Art Newspaper.

Yn fwy diweddar mae wedi mwynhau cyfrannu at Adran Addysg Barhaus Prifysgol Rhydychen, mentora myfyrwyr ôl-raddedig o Brifysgol Dinas Llundain a chydlynu cyfres o ddarlithoedd i’r Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol ar thema hanesyddol. Mae’r darlithoedd olaf hyn wedi dod â siaradwyr o Syria, Antarctica a’r Aifft i sylw cynulleidfa yn y Deyrnas Unedig ar bynciau mor amrywiol â llawysgrifau Oxyrhynchus, cadwraeth cytiau o oes arwrol  archwilio’r ardaloedd pegynol ac adrodd ar y digwyddiadau diweddaraf yn Syria.  Mae hefyd yn gyfrannwr arbennig i Gynllun Hyfforddi’r Amgueddfa Brydeinig yn Irac, gan helpu addysgu gweithwyr cadwraeth proffesiynol yn Irac am ddull y Deyrnas Unedig o reoli treftadaeth.

Awdur a chynhyrchydd gyfarwyddwr o fri yw Alan Ereira  sy’n arbenigo’n benodol mewn hanes ac archaeoleg.  Gweithiodd am 15 mlynedd gyda BBC Radio, gan ennill Gwobr Siapan am y rhaglen radio addysgol orau (Battle of the Somme), cyn treulio 15 mlynedd gyda BBC TV, pan gipiodd nifer o wobrau gan gynnwys Cyfres Ddogfen Orau’r Gymdeithas Deledu Frenhinol (Armada) a chreu’r gyfres a lansiodd yr History Channel (Crusades).  Wedyn daeth yn gynhyrchydd annibynnol llwyddiannus, gan weithio’n agos gydag un o gyn-aelodau Monty Python Terry Jones.  Yn 1990 daeth ar draws y Kogi, sef cymuned frodorol ryfeddol yn Colombia a gwnaeth ddwy ffilm gyda nhw a gyfrifir yn rhai arloesol.  Enillodd ei adroddiad am y Kogi, From the Heart of the World, Wobr y Green Book.  Sefydlodd Ymddiriedolaeth Treftadaeth Tairona i helpu’r Kogi i gadw a chyfleu eu diwylliant.  Mae wedi ysgrifennu nifer o weithiau ar bynciau hanesyddol, yn fwyaf diweddar, The Nine Lives of John Ogilby.  Ar hyn o bryd, mae’n gweithio ar hanes diwylliannol aur, i’w gyhoeddi yn 2019.

Mr Saleem Asghar Kidwai, OBE yw Cyd-Sylfaenydd a Phrif Weithredwr EBSP Ltd, Canolfan Hyfforddi ym maes Arweinyddiaeth, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth.  Mae hefyd yn Gyd-Sylfaenydd a Chadeirydd Canolfan Bancio a Chyllid Islamaidd y Deyrnas Unedig. Gweithreda’n ogystal fel Cyfarwyddwr Annibynnol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro. Mae Mr Kidwai yn Aelod o Fwrdd Llywodraethu Prifysgol Fetropolitan Caerdydd  ac yn Aelod o Bwyllgor Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru.

Yn ogystal mae Mr Kidwai yn Gyfarwyddwr Groundwork Cymru ac yn Gadeirydd ei Bwyllgor Cyllid. Mae'n aelod o Glas Cymru; yn un o Ymddiriedolwyr Ymddiriedolaeth Addysgol Islamaidd De Cymru;  Ysgrifennydd Cyffredinol Cyngor Mwslimiaid Cymru; un o Ymddiriedolwyr Sefydliad Elusennol Cyngor Mwslimiaid Cymru; Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Cymdeithas Gwasanaethau Cymdeithasol Islamaidd Cymru; Cadeirydd Pwyllgor Gwaith gwasanaeth New Leaf - Adleoli Cyn-droseddwyr, a Dirprwy Lywydd Cyngor Sgowtiaid Cymru.

Y Parchedig Dr Jeremy Duff yw Pennaeth Athrofa Sant Padarn, a sefydlwyd yn 2016 i ddarparu addysg, hyfforddiant, ffurf a datblygiad proffesiynol ar gyfer yr Eglwys yng Nghymru. Mae Sant Padarn yn dwyn ynghyd nifer o linynnau o bob rhan o Gymru, gan gynnwys partneriaeth sylweddol gyda Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Mae hyn yn parhau traddodiad hir o bartneriaeth rhwng yr Eglwys yng Nghymru a’r Drindod Dewi Sant, sy'n ymestyn yn ôl at darddiad Campws Llambed fel Coleg Dewi Sant a sefydlwyd gan yr Esgob Thomas Burgess yn 1822 i baratoi offeiriaid ar gyfer yr Eglwys yng Nghymru.

Cafodd Dr Duff ei eni a'i fagu yn Lerpwl. Yn ddeunaw oed daeth yn swyddog gyda’r Peirianwyr Brenhinol, gan wasanaethu dramor gyda'r Fyddin Brydeinig a'r Cenhedloedd Unedig cyn mynychu Prifysgol Caergrawnt lle dderbyniodd radd dosbarth cyntaf mewn Mathemateg a gradd dosbarth cyntaf gyda Rhagoriaeth mewn Diwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefyddol. Aeth ati wedyn i wneud doethuriaeth ymchwil yn y Testament Newydd a Gwreiddiau Cristnogol yng Ngholeg Iesu a Choleg y Frenhines, Rhydychen cyn cael cymrodoriaeth ymchwil yng Ngholeg St Cross a phenodiadau tiwtorial yng Ngholeg Worcester a Neuadd Wycliffe. Yn 2004 symudodd yn ôl i Lerpwl gan ddod yn Gyfarwyddwr Dysgu Gydol Oes yn yr Esgobaeth Anglicanaidd, a Chanon Dwelly-Raven yn Eglwys Gadeiriol Lerpwl. Yna, yn 2010 symudodd i fod yn ficer yn rhan hynod ddifreintiedig o Widnes, ger Lerpwl, lle gwelodd yr Eglwys dwf sylweddol o dan ei arweiniad, yn enwedig drwy bartneriaethau oedd yn canolbwyntio ar adferiad o gaethiwed, trais yn y cartref, mewn addysg bellach a bywyd nos y dref.

Mae Dr Duff yn ysgolhaig Beiblaidd sydd wedi cyhoeddi ac addysgu ym maes y Testament Newydd a Groeg, ac mae ganddo arbenigedd a gydnabyddir yn genedlaethol o ran hyfforddi offeiriaid a gweinidogion eraill. Fodd bynnag, mae ei angerdd go iawn yng ngrym y Beibl i drawsnewid unigolion a chymunedau pan gaiff ei gymryd i ffwrdd oddi wrth y cyfieithwyr elitaidd a’i roi yn nwylo pobl yn eu hiaith eu hunain, fel y gwnaed cyntaf yng Nghymru gan William Morgan yn 1588 - sydd ei hun wedi bod yr offeiriad yn eglwys Sant Padarn ger Aberystwyth.

“Rwyf wrth fy modd bod yr unigolion yma sydd mor uchel eu parch wedi dod yn Athro Ymarfer yn y Brifysgol,” meddai Is-Ganghellor Y Drindod Dewi Sant, Yr Athro Medwin Hughes, DL.

“Maent yn ymuno â nifer o unigolion eithriadol sy’n gweithio gyda’r brifysgol i gynnig eu harbenigedd unigryw a phroffesiynol er budd ein myfyrwyr.  Mae rôl Athrawon Ymarfer yn un gymharol newydd i’r Brifysgol, ac yn caniatáu i ni weithio gyda phartneriaid a chanddynt arbenigedd penodol sy’n gysylltiedig â’n hamcanion strategol ond nad ydynt wedi dilyn y llwybr academaidd traddodiadol bob tro. Trwy eu rhan hwy yn ein darpariaeth, gallwn wneud ystod o sgiliau diffiniedig yn fwy hygyrch i gefnogi’r ddarpariaeth academaidd. Yn ogystal gallwn adeiladu ar ein henw da sy'n prysur wella o ran darparu sgiliau graddedigion yng nghyd-destun cyflogadwyedd, cynaliadwyedd ac addysg a hyfforddiant sy’n gysylltiedig â gwaith.”

Lampeter

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies trwy anfon neges e-bost at sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476