Prifysgol y Drindod Dewi Sant yn helpu myfyrwyr cynrychioli Cymru yng Nghystadleuaeth Big Bang 2017


17.02.2017

Mae myfyrwyr chweched dosbarth yn un o ysgolion Abertawe sy’n cael eu mentora gan staff a myfyrwyr yng Nghyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadureg a Pheirianneg mewn partneriaeth â’r busnes lleol Glass Tech wedi eu dewis i gynrychioli Cymru yng Nghystadleuaeth Big Bang  2017.

bishop vaughan students

Disgyblion Ysgol Gyfun yr Esgob Vaughan yw un o 10 tîm o bobl ifanc Blwyddyn 12 a fydd yn cystadlu yn Ffair Big Bang ar gyfer Gwyddonwyr a Pheirianwyr Ifanc y Flwyddyn y DU, sef dathliad gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) ar gyfer pobl ifanc yn y DU, yn y NEC, Birmingham rhwng 15 a 18 Mawrth.

Hwn yw’r cam diweddaraf mewn partneriaeth unigryw rhwng Y Drindod Dewi Sant, myfyrwyr Lefel-A, Cynllun Addysg Beirianneg Cymru (EESW) a busnesau lleol, er mwyn helpu i ysbrydoli’r to nesaf o beirianwyr a gwyddonwyr.

Yn ystod yr haf llynedd, enillodd myfyrwyr chweched dosbarth yr Esgob Vaughan wobr peirianneg a gwyddoniaeth o bwys ar gyfer dylunio dyfais ar gyfer didoli poteli gwydr. Cystadlodd y tîm o wyth disgybl yn erbyn 75 tîm arall o bob cwr o dde Cymru, gan ennill gwobr y “Defnydd Gorau o Beirianneg a Thechnoleg”, ac fe’u henwebwyd hefyd ar gyfer y “Prototeip Gweithredol Gorau” yng Nghynllun Addysg Beirianneg Cymru sy’n gysylltiedig â STEM.

Heriodd cwmni ailgylchu gwydr lleol yng Nghastell-nedd, GlassTech, y myfyrwyr i greu dyfais i adnabod poteli lliw o wahanol liwiau ac wedyn eu didoli mewn cynhwysyddion perthnasol.  Gan weithio gyda’r Drindod Dewi Sant, defnyddiodd y tîm dechnoleg pob dydd i ddatrys y broblem trwy gyfrwng gwe-gamera.

Roedd rhaid i’r tîm baratoi adroddiad technegol a chyflwyno eu hatebion i beirianwyr uwch ac academyddion ar ddiwrnod gwobrwyo’r ‘Big Bang’, ac mor ffafriol fu’r argraff nes iddynt ddewis y disgyblion i gynrychioli Cymru yng ngham nesaf y gystadleuaeth ar gyfer eu ‘Prosiect Niwcleiddio Peirianneg Amgylcheddol Adnabod Gwydr’.

Dyfarnwyd hefyd wobr yr Arfbais Aur i’r myfyrwyr Phoebe Hughes, Morgan Thomas, Keefe Montebon, Joseph Robinson, Rhys Brannan, Baptin Syriac, Joel Baiju ac Eloisa Maristela, am eu gwaith caled a’u hadroddiad technegol ardderchog, gan gael 70 pwynt mynediad UCAS ychwanegol ar gyfer cael lle mewn prifysgol.

Meddai Pam Berry – Cydlynydd Gorllewin Cymru EESW: “Mae’r tîm wedi gweithio’n hynod o galed ac wedi cael cymorth rhagorol gan ddarlithwyr Y Drindod Dewi Sant Richard Morgan a Dr Arnaud Marotin. Mae’r Drindod Dewi Sant wedi bod yn un o gefnogwyr triw EESW, gan gynnal gweithdai i alluogi myfyrwyr i ddatblygu prototeipiau.”

Ychwanegodd Karen John o Glass Tech:  “Mae’r rhain yn grŵp rhyfeddol o bobl ifanc a pheirianwyr y dyfodol. Rwy’n rhyfeddu at ba mor broffesiynol y maen nhw.”

Meddai un o athrawon Ysgol Gyfun Esgob Vaughan, Andrew Smith: “Roedd hon yn her anodd, a oedd yn gwthio’r myfyrwyr y tu hwnt i’w galluoedd unigol, ond fe’i cyfunwyd yn grŵp a gyda’u talentau amrywiol: Mathemateg, Ffiseg, Peirianneg a Thechnoleg, a dyma nhw’n rhagori ar bob disgwyliad. Mae’r myfyrwyr hyn wedi ennill mwy na gwybodaeth STEM yn unig o’r gystadleuaeth hon, mae ganddyn nhw set o sgiliau a fydd yn eu harwain nhw trwy’r Brifysgol.”

Meddai Richard Morgan sy’n ddarlithydd yn Y Drindod Dewi Sant: "yn sicr, aeth y tîm i’r afael â’r her a osodwyd ger eu bron. Er mwyn datblygu ateb effeithiol, roedd angen i’r grŵp ddatblygu arbenigedd yn y meysydd hyn: prosesu delweddau, awtomeiddio a modelu, dylunio peirianyddol a phrototeipio ffisegol. Roedd hyn yn nodweddiadol o’r prosiectau arloesol, heriol o safbwynt technegol, ‘byd go iawn’ y bu ein myfyrwyr Peirianneg yn ymwneud â nhw yn Y Drindod Dewi Sant. Nod peirianneg yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol yn y byd o’ch cwmpas chi. Mae gennym ni awch mawr i helpu’r to nesaf o Beirianwyr i ddatblygu’r sgiliau, y wybodaeth a’r brwdfrydedd i fabwysiadu’r heriau hyn.   Pleser pur oedd cael gweithio gyda disgyblion mor frwdfrydig a galluog. Mae gweithio gyda’r grwpiau hyn yn eich llenwi chi â gobaith y bydd y dyfodol mewn dwylo diogel.”

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk