Rhestr fer Gwobrau Busnes Tref Caerfyrddin 2017 yn cael ei chyhoeddi


09.11.2017

Mae'r rhestr fer ar gyfer Gwobrau Busnes Tref Caerfyrddin 2017 wedi cael ei datgelu, gyda 24 o gwmnïau wedi cyrraedd y rhestr fer ar draws 9 categori.

Gwobrau Busnes 2

Mae’r noson wobrwyo, a drefnwyd gan Yr Atom, ac sy’n cael ei noddi gan Gyngor Tref Caerfyrddin, Cyngor Sir Caerfyrddin a Chlwb Pêl-droed Caerfyrddin yn cael ei chynnal am y tro cyntaf eleni gan roi sylw arbennig i lwyddiannau ein busnesau yng Nghaerfyrddin. Cynhelir y cinio mawreddog nos yfory (10 Tachwedd) yng Nghlwb Pêl-droed Tref Caerfyrddin a bydd Marc Griffiths, cyflwynydd BBC Radio Cymru, yn arwain y digwyddiad.

Y siaradwr gwadd yw’r ffermwr ac entrepreneur, Brian Jones, a sefydlodd Castell Howell Foods Cyf yng nghanol y 1980au. Deng mlynedd ar hugain yn ddiweddarach mae Castell Howell yn cyflogi cannoedd o staff ac fe'i ystyrir fel un o brif gyfanwerthwyr bwyd annibynnol y wlad sy'n arbenigo mewn cynhyrchion Cymreig.

Dywedodd Angharad Harding, Rheolwr Canolfan Yr Atom:

"Mae safon yr enwebiadau wedi bod yn uchel iawn sydd wedi golygu bod y broses o feirniadu wedi bod yn arbennig o anodd. Rydym yn cynnal y digwyddiad hwn am y tro cyntaf ac rwy'n credu bod cynnal digwyddiad blynyddol o’r fath yn gyfle gwych i arddangos y gorau o'n cymuned fusnes yng Nghaerfyrddin. Mae cymaint o fusnesau lleol ardderchog yn y dref ac rydym yn falch iawn i dderbyn cymaint o geisiadau. Credwn bod y rhestr fer yn adlewyrchu’r safon uchaf o broffesiynoldeb, arloesedd, lefelau gwasanaeth a chyflawniad ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr at y noson. Hoffwn ddiolch i'r holl noddwyr am eu cefnogaeth oherwydd heb y gefnogaeth hon ni fyddai cynnal Gwobrau Busnes Tref Caerfyrddin yn bosibl."

Gwobrau Busnes 1

Ymhlith y rheiny ar y panel beirniadu mae cynrychiolwyr o Gyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Tref Caerfyrddin a Chlwb Pêl-droed Caerfyrddin.

Dywedodd Jeff Thomas o Glwb Pêl-droed Caerfyrddin:

"Yr hyn a wnaeth argraff fawr arnaf i oedd y nifer helaeth o fusnesau ardderchog sydd gennym yn ein tref. Cafwyd tipyn o ddadl o amgylch y bwrdd beirniadu ynghylch pwy ddylai fod ar y rhestr fer a bydd yn anodd iawn penderfynu ar enillydd ar gyfer bob categori. Nid oes unrhyw amheuaeth bod y rhestr fer yn brawf go iawn o gryfder ac amrywiaeth ein heconomi leol. "

Dyma’r rhestr fer:

Entrepreneur Ifanc

 • Lowri Johnston
 • Leaf and Bean Vintage Beverage Company

Lletygarwch 

 • The Boars Head
 • Xcel Bowl
 • Pethau Da

Arloesi 

 • Dyfed Alarms
 • Computabuilda
 • Carmarthen Camera Centre

Manwerthu 

 • Emma Phillips Bridal Shop
 • Evans & Wilkins
 • Floral Décor by Sienna

Annibynol 

 • John James Music Ltd
 • Jackie James
 • 3A’s

Y Farchnad

 • Leaf and Bean Vintage Beverage Company
 • Richardson Home Produce
 • Computabuilda

Elusen

 • Eiriol
 • Arts care Gofal Celf
 • Xcel Bowl

Economi Nos 

 • Notts Bar Ltd
 • Lorenzo’s
 • Diablos

Proffesiynol

 • Sauro Architectural Designs Ltd
 • Red kite Solicitors
 • LHP

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Arwel Lloyd, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk