Rhestr fer Y Drindod Dewi Sant ar gyfer Prifysgol y Flwyddyn a dau gategori arall yng Ngwobrau Partneriaethau Busnes ac Addysg 2017


26.10.2017

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch o gyhoeddi bod y brifysgol wedi cael ei rhoi ar y rhestr fer mewn tri chategori yng Ngwobrau Partneriaeth Busnes ac Addysg 2017.

Mae’r Drindod Dewi Sant ar y rhestr fer ar gyfer Prifysgol y Flwyddyn, Gwobr Datblygiad Pobl a Gwobr y Partneriaethau am ei gwaith gyda Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru.  

Mae dros 30 o brosiectau masnachol, prifysgolion, colegau ac unigolion wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer y dyfarniadau, sydd wedi eu trefnu gan Insider, sy’n anelu at ddathlu ac annog partneriaethau rhwng diwydiant, prifysgolion a cholegau er lles y naill a'r llall a hybu economi Cymru.

Datgelir enwau’r enillwyr yn y cinio gwobrwyo yng Ngwesty’r Marriott yng Nghaerdydd ddydd Iau, 2 Tachwedd.

Meddai pennaeth yr ysgol cyfrifiadura cymhwysol, yr Athro Ian Wells: “Mae’r Ysgol Cyfrifiadura Cymhwysol y falch o gael ei henwebu mewn dau gategori ar gyfer ein gwaith arloesol gyda Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru. Bellach mae gennym lawer o weithwyr sy’n astudio ein rhaglen gradd ran-amser a HND sy’n cynnig manteision clir i’r GIG yng Nghymru wrth i ni weithio gyda nhw i broffesiynoli ymhellach eu gweithluoedd.”

Mae cydweithrediad y Brifysgol â NWIS hefyd ar y rhestr fer ar gyfer y Cyfraniad Mwyaf Arloesol i Gydweithrediad Busnes-Prifysgol yng ngwobrau Times Higher Education (THE) eleni.  Cydnabyddir yn eang mai’r gwobrau, sy’n bod ers 13 blynedd erbyn hyn, yw Oscars addysg uwch, gan ddenu cannoedd o ymgeiswyr bob blwyddyn i roi enghraifft o dalent, ymroddiad ac arloesi unigolion a thimau ar draws  pob agwedd ar fywyd prifysgol.

Cynhelir y seremoni fawreddog yng ngwesty’r Grosvenor House Hotel ar Park Lane yn Llundain, ddydd Iau, 30 Tachwedd, 2017.

Nodyn i'r Golygydd

Daeth Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Gwasanaeth Gwybodaeth GIG Cymru (NWIS) at ei gilydd Sefydliad Gwybodaeth Ddigidol (WIDI), yn gynharach eleni.

Dechreuodd y bartneriaeth strategol rhwng y ddau sefydliad pan adleolodd NWIS ei bencadlys yn ne-orllewin Cymru, gyda 120 o staff i adeilad Technium 2 y Brifysgol yn Abertawe.  Roedd y symudiad berthynas weithio newydd rhwng y ddau sefydliad sydd hefyd wedi arwain at ddatblygu nifer o fentrau sy’n gysylltiedig â rheoli data iechyd ac a fydd yn hwyluso gwaith NWIS ymhellach wrth ddarparu’r wybodaeth a’r dechnoleg sydd eu hangen ar gyfer gofal cleifion modern a thros ddeg a thrigain o wasanaethau digidol i ddefnyddwyr ar draws GIG Cymru ac i rannau eraill o’r Deyrnas Unedig.

Trwy WIDI, mae’r Gwasanaeth Gwybodeg wedi cael manteisio ar ddoniau myfyrwyr a graddedigion trwy ddarparu cyfleoedd cyflogaeth ran-amser, lleoliadau gwaith ac interniaethau sy’n gysylltiedig ag Ysgol Cyfrifiadura Cymhwysol y Brifysgol.  Yn ogystal, mae’r cydweithredu wedi galluogi’r NWIS i gyfrannu i’r gwaith o ddylunio a darparu'r rhaglenni academaidd perthnasol oddi mewn i Grŵp Y Drindod Dewi Sant, sy’n cynnwys Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion, yn rhan o bortffolio’r Brifysgol sy’n gysylltiedig â diwydiant ac sy’n ehangu. Cynigia’r fenter gyfleoedd posibl ar gyfer gwybodeg staff gwybodeg er mwyn manteisio ar ddatblygiad proffesiynol parhaus trwy Athrofa Cymru’r Brifysgol ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith (ACDSW). Eisoes mae’r bartneriaeth strategol wedi galluogi staff NWIS i gyflawni cyfleoedd ymchwil yn rhan o’u hastudiaethau doethurol, yn ogystal â darparu ystod o ddosbarthiadau meistr ar gyfer myfyrwyr Cyfrifiadura Cymhwysol yn y Brifysgol.  Yn ogystal, mae’r Athro Ian Wells, Pennaeth Cyfrifiadura yn y Brifysgol a Wendy Dearing, Pennaeth Gweithlu a Datblygiad Sefydliadol yn NWIS ac Athro Ymarfer yn Y Drindod Dewi Sant, yn cydweithredu ar bapurau academaidd.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk