Rhoi cyfle i gwmnïau lleol ymwneud â phroses adeiladu Canolfan S4C Yr Egin


02.06.2017

Yn ddiweddar fe wnaeth Kier, y cwmni a gafodd y contract i adeiladu Canolfan S4C Yr Egin yng Nghaerfyrddin, gynnal digwyddiad i isgontractwyr a chyflenwyr lleol er mwyn annog busnesau yn Ne-orllewin Cymru i’w helpu i gyflawni’r prosiect uchelgeisiol.

Kier team

Mae Canolfan S4C Yr Egin yn ganolfan greadigol a digidol gyffrous a leolir ar gampws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin. Bydd y datblygiad trawsnewidiol hwn hefyd yn gartref i brif bencadlys S4C ynghyd â nifer o gwmnïau a sefydliadau sy’n gweithio o fewn y diwydiannau creadigol a digidol.

 

Yn ogystal bydd Yr Egin yn ganolfan a fydd wrth galon y gymuned gan ddarparu cyfleoedd i bobl leol fwynhau’r adeilad a’i adnoddau – caffi, awditoriwm a llwyfannau perfformio.

Cychwynnodd y gwaith adeiladu ym mis Mawrth a disgwylir i’r ganolfan gael ei chwblhau erbyn haf 2018. 

Yn ystod y digwyddiad ‘Cwrdd â’r Prynwr’ daeth dros 30 o gwmnïau bach a chanolig  i gwrdd â Kier i drafod gweithio ar brosiect Canolfan S4C Yr Egin.

Rhoddwyd cyhoeddusrwydd i’r digwyddiad am ddim hwn, a drefnwyd gan Construction Futures Wales, trwy Sell2Wales ac roedd yn ofynnol i gwmnïau gofrestru eu diddordeb ymlaen llaw. 

Kier sy’n gyfrifol am broses adeiladu’r ganolfan newydd ynghyd â rheoli dyluniad manwl a thechnegol yr adeilad.

Steve Langford, Kier

Mae Ray Selby, Cyfarwyddwr Prosiect Canolfan S4C Yr Egin, yn awyddus i weld cynifer o gwmnïau lleol â phosibl yn rhan o’r datblygiad ac mae wrth ei fodd fod Kier yn gweithio’n agos gyda’r Brifysgol ac S4C i sicrhau bod y prosiect yn creu manteision ehangach yn y rhanbarth trwy gydol y cyfnod adeiladu. 

“Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod ein gweithgarwch fel Prifysgol yn esgor ar ystod o fanteision economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol i’n cymunedau lleol”, meddai.

“Wrth ddyfarnu’r contract i Kier roeddem yn glir y byddem yn disgwyl iddynt weithio’n agos â ni i ganiatáu i gontractwyr a chyflenwyr lleol fod yn rhan o’r datblygiad. Mae’n aml yn anodd i gwmnïau lleol gael mynediad at brosiectau o’r maint hwn felly mae’n wych i weld contractwr mawr fel Kier yn gweithio gyda ni i gael cwmnïau lleol i helpu cyflawni’r adeilad eiconig hwn. 

“Rydym hefyd yn falch o weithio gyda Kier ar ddatblygiad y Drindod Dewi Sant yn SA1 Glannau Abertawe, gan sicrhau bod ein prosiectau datblygu eiddo yng Nghaerfyrddin ac Abertawe yn cael effaith bellgyrhaeddol ar Ddinas Ranbarth Bae Abertawe gyfan.

Roedd Carla Jones, Rheolwr Ymgysylltu â'r Gymuned ar gyfer Kier yn falch iawn â lefel uchel y diddordeb a ddangoswyd gan fusnesau lleol.

“Roedd Kier yn hapus iawn â llwyddiant diweddar digwyddiad Yr Egin, Cwrdd â’r Prynwr, a gefnogwyd gan Construction Futures Wales,” meddai Carla.

“Roedd yn gyfle gwych i’r tîm gwrdd ag amrywiol isgontractwyr posibl o’r ardal leol ac rydym yn gyffrous i weithio’n agos â rhai o’r contractwyr llwyddiannus hyn ar y prosiect.”

Mae dyluniad Yr Egin – adeilad 3,700 metr sgwâr – eisoes wedi cael cefnogaeth Comisiwn Dylunio Cymru gyda chynllun mewnol wedi ei ganoli o gwmpas cyntedd ac atriwm cyhoeddus sy’n pontio’r tri llawr.

Bydd ffocws penodol ar ddarlledu a pherfformio ar lawr gwaelod Yr Egin gydag ystod o swyddfeydd ar gyfer S4C a’r partneriaid eraill ar y ddau lawr arall. Bydd y Brifysgol hefyd yn creu unedau deori busnesau newydd, gan gynnig modd i’r tenantiaid fanteisio ar gyfleoedd, cyfleusterau, digwyddiadau a rhwydweithiau diwydiant.

Yr Egin

Gwybodaeth Bellach

 I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies trwy anfon neges e-bost at sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476