Saleem Asghar Kidwai OBE yn derbyn Cymrodoriaeth Anrhydeddus


11.07.2017

Derbyniodd Mr Saleem Asghar Kidwai OBE Gymrodoriaeth Anrhydeddus am ei gyfraniad nodedig at fywyd cyhoeddus yn ogysal â chael ei benodi’n Athro Ymarfer yn ystod ail ddiwrnod seremonïau graddio Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn Neuadd y Brangwyn, Abertawe. 

Saleem 1

Mr Saleem Asghar Kidwai, OBE yw Cyd-sylfaenydd a Phrif Weithredwr EBSP Ltd, Canolfan Hyfforddi ym maes Arweinyddiaeth, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth.  Mae hefyd yn Gyd-Sylfaenydd a Chadeirydd Canolfan Bancio a Chyllid Islamaidd y Deyrnas Unedig.

Wrth gyflwyno’r anrhydedd dywedodd Dr Catrin Williams o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant: “Heddiw, rydym yn anrhydeddu’r cyfraniad arbennig y mae Mr Kidwai wedi’i wneud i fywyd cyhoeddus. Mae’n cael ei yrru gan ymdeimlad dwys o'r angen i fynd i'r afael â rhagfarn - rhagfarn sy'n deillio o anwybodaeth - ac i sicrhau bod cysylltiadau cymunedol a rhyng-ffydd yn cael eu hatgyfnerthu gan ddealltwriaeth wybodus o Islam yn ogystal â gwerthfawrogiad goleuedig o gyfraniad sylweddol ein cymunedau Mwslemiaid i fywyd a chymdeithas Cymru.

"Mae Mr Kidwai yn aelod sylfaenol o Gyngor Rhyng-ffydd Cymru a hefyd y Fforwm Cymunedau Ffydd, sydd â'r nod o hwyluso deialog rhwng Llywodraeth Cymru a'r cymunedau ffydd ar faterion sy'n effeithio ar fywyd economaidd, cymdeithasol a diwylliannol Cymru. O fewn ei gymuned ei hun, mae wedi bod yn gyfrifol am raglen hyfforddiant ieuenctid blaenllaw o’r enw i-Lead, a gynlluniwyd er mwyn rhoi hyder i oedolion ifanc Mwslimaidd i ddod yn arweinwyr hyderus. Trwy adeiladu ar yr etifeddiaeth a grëwyd gan Mr Kidwai ac eraill, mae pobl ifanc yn cael eu paratoi i hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol ac i ymgysylltu gydag ymgyrchoedd bywyd go iawn.

"Rydym yn arbennig o falch fod Mr Kidwai hefyd wedi derbyn y gwahoddiad i fod yn Athro Ymarfer mewn Cysylltiadau Rhyng-ffydd yn y brifysgol. Roedd ei ymroddiad a gweledigaeth o ddeialog rhyng-ffydd yn cael ei danategu gan ostyngeiddrwydd a haelioni ysbryd dwys yn ogystal â gwir ddiddordeb mewn pobl waeth beth yw eu lliw, ffydd, ethnigrwydd neu genedl. Felly, rydym yn edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda Mr Kidwai ar sawl prosiect cyffrous a mentrau rhyng-ffydd yn y blynyddoedd i ddod."

Mae'r teitl 'Athro Ymarfer' yn cael ei roi i unigolyn i anrhydeddu a chydnabod person sydd wedi ennill rhagoriaeth academaidd a / neu broffesiynol yn y disgyblaethau hynny sy'n cyd-fynd â bwriadau strategol y brifysgol.

Saleem 2

Dywedodd Mr Kidwai ei fod yn fraint i dderbyn yr anrhydedd ac ei fod yn edrych ymlaen at weithio’n agos gyda’r brifysgol ar brosiectau rhyngwyneb yn y dyfodol.  

“Rwy’n teimlo’n hynod o falch i dderbyn yr anrhydedd hon a hoffwn hefyd estyn fy llongyfarchion i’r holl raddedigion.  Mae heddiw yn ddiwrnod arbennig i chi a’r holl deulu.  Rydych yn cychwyn ar eich gyrfa newydd yn y byd go iawn.  Byddwch yn parhau i ddysgu, byddwch yn llwyddo a byddwch hefyd yn methu, ond mae’n rhaid i chi barhau i ddysgu.  Rydych yn freintiedig iawn a pheidiwch â gadael i unrhyw ragfarnau eich atal.  Mae’r dyfodol yn eich dwylo chi a gwnewch yn siŵr eich bod yn parhau i siarad â’ch gilydd.  Mae cyfathrebu yn bwysig, mae’n sicrhau dealltwriaeth ac amynedd.  Mae diwylliant o newid yn dod a ni at ein gilydd, mae’n rhaid i ni weithio trwy addysg i ddeall ein gilydd. Yr amrywiaeth o wahaniaethau sy’n gwneud y byd yn lle diddorol.  Mae’n rhaid ein bod ni gyd yn barod i dderbyn ein gilydd.

Gweithreda’n ogystal fel Cyfarwyddwr Annibynnol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro. Mae Mr Kidwai yn Aelod o Fwrdd Llywodraethu Prifysgol Fetropolitan Caerdydd  ac yn Aelod o Bwyllgor Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru. Yn ogystal mae Mr Kidwai yn Gyfarwyddwr Groundwork Cymru ac yn Gadeirydd ei Bwyllgor Cyllid. Mae'n aelod o Glas Cymru; yn un o Ymddiriedolwyr  Ymddiriedolaeth Addysgol Islamaidd De Cymru;  Ysgrifennydd Cyffredinol Cyngor Mwslimiaid Cymru; un o Ymddiriedolwyr Sefydliad Elusennol Cyngor Mwslimiaid Cymru; Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Cymdeithas Gwasanaethau Cymdeithasol Islamaidd Cymru; Cadeirydd Pwyllgor Gwaith gwasanaeth New Leaf - Adleoli Cyn-droseddwyr, a Dirprwy Lywydd Cyngor Sgowtiaid Cymru.

 

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07496 385597
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk