Soprano o Groatia yn cipio Gwobr Llais Ryngwladol Stuart Burrows


13.06.2017

Cyhoeddwyd mai’r soprano o Groatia, Nela Šarić, oedd enillydd tlws enwog  Gwobr Llais Ryngwladol Stuart Burrows eleni yn ystod noson hyfryd o ganu a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin nos Sul, 11 Mehefin. 

Nela Saric

Teithiodd pedwar ar bymtheg o gantorion ifanc o bob cwr o’r byd i Gaerfyrddin i gymryd rhan yn y gystadleuaeth diwrnod a arweiniodd at Nela Šarić yn cipio’r teitl o fri ynghyd â gwobr ariannol gwerth £4000.

Mae Gwobr Llais Ryngwladol Stuart Burrows yn gystadleuaeth o bwys ac yn ddigwyddiad blynyddol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin yn yr haf a 2017 yw unfed flwyddyn ar ddeg y gystadleuaeth.

Sefydlwyd y gystadleuaeth hon er anrhydedd y tenor byd-enwog o Gymru ac un o gyn-fyfyrwyr Coleg y Drindod, Stuart Burrows, gyda’r nod o helpu unawdwyr ifanc i ddatblygu yn eu gyrfaoedd cerddorol. 

Eleni, beirniaid y gystadleuaeth oedd y Soprano, Buddug Verona James a Nicholas Winter, Cyfarwyddwr Gweinyddiaeth Artistig y WNO – a’r naill a’r llall wedi eu syfrdanu gan safon y cystadleuwyr.

Wrth i bedwar ar bymtheg o gantorion gystadlu, cafodd y beirniaid y dasg anodd o benderfynu ar restr fer o chwech a fyddai’n mynd yn eu blaen i berfformio rhaglen pymtheng munud mewn cyngerdd yr union noson honno.  Cyhoeddwyd yr enillydd, Nela Šarić, a ddewiswyd gan y beirniaid, ar ddiwedd y gyngerdd.

Ar hyn o bryd mae Nela Šarić, sy’n hanu o Zadar yng Nghroatia, yn astudio ar gyfer Gradd Meistr mewn Astudiaethau Lleisiol Uwch gyda’r tenor byd-enwog, Dennis O’Neill, yn Academi Llais Ryngwladol Cymru (WIAV) yng Nghaerdydd. Cyn astudio yn WIAV, cwblhaodd Nela radd Meistr yn yr Academi Cerddoriaeth enwog Zagreb.

Yn ogystal ag ennill gwobr Stuart Burrows ddydd Sul, yn gynharach y mis hwn, enillodd Nela Gystadleuaeth bwysig Riccardo Zandonai i gantorion operatig yr Eidal. 

Ym mis Mehefin 2016 cyrhaeddodd rownd derfynol Cystadleuaeth Ganu Ryngwladol Zinka Milanov yng Nghroatia, ac ym mis Awst 2016 enillodd ail wobr y beirniaid yng Nghystadleuaeth Ganu Otto Edelmann yn Schlosstheater Schonbrunn, Fiena.

“Anrhydedd enfawr nad wy’n gallu ei mynegi’n iawn yw cael ennill gwobr Stuart Burrows,” meddai Nela.

“Mae hyn yn golygu cymaint i mi – mae’n sêl bendith, yn enwedig gan mai hon yw’r ail fuddugoliaeth i mi mewn wythnos!  Mae ennill cystadleuaeth yma yng Nghymru – lle’r ydw i’n astudio ar hyn o bryd – hefyd yn arbennig iawn.”

Yn sgil rhodd garedig gan Mr Dilwyn Williams, cyflwynwyd hefyd Wobr arbennig y Gynulleidfa lle cafodd y gynulleidfa gyfle i ddewis eu hoff ganwr.  Roedd hi’n amlwg bod Nela’n ddewis poblogaidd, gan swyno'r gynulleidfa ac ennill Gwobr y Gynulleidfa yn ogystal â Gwobr Llais Ryngwladol Stuart Burrows.

“Cynigiodd cystadleuaeth Stuart Burrows gyfle mawr i mi ganu o flaen cynulleidfa Gymraeg” parhaodd Nela. 

“Rwy’n falch dros ben ac yn rhyfeddu bod fy nghanu wedi cyffwrdd â chalonnau’r bobl, gyda’r gynulleidfa – yn ogystal â’r beirniaid – yn fy newis i’n enillydd.  Mae ennill gwobr y gynulleidfa’n arbennig o braf gan ei bod yn dangos i mi fy mod i wrth ganu wedi dangos emosiwn a chysylltu â’r gynulleidfa.  Rydw i wrth fy modd fy mod i wedi ennill.”

Bydd Nela yn graddio o WIAV y mis nesaf sy’n paratoi ar gyfer tymor haf prysur iawn. 

“Tua diwedd Mehefin, mae angen i mi fod ym Moscow am fy mod i wedi cael gwahoddiad i rowndiau terfynol Cystadleuaeth Belvedere, sydd eisoes yn gamp fawr. Wedyn bydda i’n mynd i Wlad Groeg ar gyfer Dosbarth Meistr Odyssey Cerddorol i ddysgu rhagor gan fy athro llais WIAV a’r soprano ryfeddol, Nuccia Focile. Mae gen i bymtheng cyngerdd yn yr haf yn fy mamwlad, Croatia.”

Roedd Eilir Owen Griffiths, trefnydd y gystadleuaeth a darlithydd yn Y Drindod Dewi Sant wrth ei fodd â safon y cystadleuwyr.

“Eleni, dathlodd y gystadleuaeth ei hunfed flwyddyn ar ddeg ac roedd yn bwysig iawn i ni er mwyn cynnal ansawdd y wobr – a dyna yn union a ddigwyddodd,” meddai Eilir.

“Gyda phedwar ar bymtheg o gystadleuwyr o bob cwr o’r byd yn canu yn y gystadleuaeth, cawsom ni ddiwrnod arbennig iawn.  Cawsom ni rownd derfynol ac roedd safon y canu’n rhagorol.   Roeddwn i’n falch dros ben o’r canlyniad a’r ffordd y llwyddodd Nela nid yn unig i swyno’r beirniaid ond y gynulleidfa hefyd.”

Y pedwar canwr arall a gymerodd ran yn y gyngerdd oedd y Bâs Bariton, Arshak Kuzikyan o Armenia; y Soprano Chloe Morgan o Loegr; y Mezzo Soprano Christie Cook o Seland Newydd a’r Uwch-denor o Gymru, Kieron Valentine.

Stuart Burros Finalists 2017

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies trwy anfon neges e-bost at sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476