St John Cymru yn ymweld â Man Cymorth Abertawe


30.11.2017

Cafodd Man Cymorth Y Drindod Dewi Sant ymweliad gan uwch aelodau St John Cymru a oedd yn awyddus i weld y prosiect canol dinas gyda'r nos ar waith.

Ymunodd Prior Cymru Syr Paul Williams, Y Prif Swyddog Nyrsio yr Athro Jean White, Keith M Dunn OBE, KStJ, Prif Swyddog Gweithredol St John Cymru ac Athro Ymarfer Y Drindod Dewi Sant a chyn-Uwch Siryf Gorllewin Morgannwg â sifft nos Sadwrn a barhaodd tan yr oriau mân.

Meddai’r Athro Mead: “Roedd hi’n dda gweld y tîm nos Sadwrn.  Yn ôl eu harfer, roedd y myfyrwyr yn broffesiynol dros ben ac roedd y Prif Swyddog Nyrsio, yr Athro Jean White yn rhyfeddu at eu hethos a’u hymroddiad wrth wirfoddoli. Maen nhw’n llysgenhadon ardderchog i’r Brifysgol.”

Meddai Bronwen Williams o’r Drindod Dewi Sant, y Cyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer y Portffolio Cyfraith a Gwasanaethau Cyhoeddus: “Roedd yr ymwelwyr am weld a siarad â’r holl bobl a oedd yn ymwneud â rhedeg y man cymorth a oedd yn cynnwys gwirfoddolwyr METPOL. Roedden nhw’n edmygu’n fawr iawn ymroddiad y myfyrwyr, yn aberthu nosweithiau allan i weithio oriau anghymdeithasol hir a hynny ar y cyd â’u gwaith rhan-amser a’u hastudiaethau prifysgol.

Roedd modd i Emily James a Skye Shannon sy’n uwch arweinwyr tîm ddangos i’r ymwelwyr beth oedden nhw’n ei wneud pan aethon nhw â nhw ar alwad i helpu menyw feddw ar Stryd y Gwynt. Gwnaeth eu proffesiynolrwydd, eu hagwedd ddigyffro a’u heffeithlonrwydd wrth ymdrin â’r claf, eu cludo’n gyflym yn ôl i’r man cymorth a’u trosglwyddo nhw i dîm St John Cymru argraff fawr arnyn nhw.

“Maen nhw’n glod i’r man cymorth ac yn llysgenhadon arbennig i’r Drindod Dewi Sant,” ychwanegodd Bronwen.

Trwy’r Man Cymorth bu modd cyflawni’r ymgyrch #Blemaechffrind, a lansiwyd ym mis Medi 2016 a cheisio lleihau nifer y bobl ifanc sy’n eu cael eu hunain mewn sefyllfaoedd sy’n agored i niwed wrth fynd allan i’r dref

Ers iddi ddechrau, mae nifer frawychus o bobl ifanc o hyd yn eu cael eu hunain yn unig ac yn agored i niwed ar noson allan.   Sefydlwyd Man Cymorth Abertawe 3 blynedd yn ôl, ac mae’n rhedeg bob nos Fercher a Sadwrn rhwng 10p.m. a 4a.m. i ofalu am bobl anafus, feddw ac agored i niwed yn yr economi gyda’r nos. Hyd yn hyn mae wedi trin bron 3500 o bobl ac wedi lleihau nifer yr ambiwlansiau i ganol y ddinas a’r straen ar y gwasanaethau brys ar y nosweithiau allweddol hyn.

Mae’r angen am Fan Cymorth yn parhau ac mae nifer y bobl feddw ac agored i niwed sy’n cael eu gwahanu rhag eu ffrindiau gyda’r nos yn dal i fod yn rhy uchel.

Mae’r ymgyrch wedi cael cymorth wedi ei hyrwyddo gan Brifysgol Abertawe a First Cymru, cynhaliwyd hefyd nifer o wasanaethau mewn ysgolion a cholegau ar draws Abertawe i helpu i ledu’r neges ymhellach. 

Nod yr ymgyrch, sydd newydd ei mabwysiadu gan Undeb Myfyrwyr Coleg Prifysgol AECC, yw annog pobl i aros gyda’i gilydd ar noson allan, eu bod yn mynd adre gyda’r person yr aethon nhw allan gydag e a heb adael eu ffrindiau i grwydro ar eu pennau eu hunain.

Y syniad yw annog pobl i ofalu am ei gilydd, i beidio â mynd i glwb a gadael eu ffrindiau y tu allan os na adewir iddyn nhw fynd i mewn, i wybod pwy maen nhw’n mynd adre gyda nhw, bod man cyfarfod ganddyn nhw os byddan nhw’n colli ei gilydd, a’u bod nhw'n cadw rhif eu ffrind wrth law, nid ar eu ffôn yn unig.

Meddai Bronwen: “Rydyn ni’n gweld llawer o bobl gyda ffonau marw ar Stryd y Gwynt heb ffordd o gysylltu â’u ffrindiau. Mae gennym wefrwyr yn y Man Cymorth, ond nid ar gyfer pob ffôn, felly byddai ysgrifennu’r rhif yn golygu y byddai modd eu ffonio nhw i ddod i gwrdd â’u ffrind.  Dros yr haf treialwyd Man Gwybodaeth ynghanol y ddinas i helpu pobl i ddarganfod a chysylltu â’u ffrindiau pan gân nhw eu gwahanu. Does neb am rwystro pobl rhag eu mwynhau eu hunain, dim ond iddyn nhw barhau’n ddiogel.

 

Mae gan yr ymgyrch neges syml

MEDDYLIWCH: #Blemaechffrind

Ewch allan gyda’ch gilydd, Dewch adre gyda’ch gilydd.

 

 

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk