Tîm prosiect Sony a’r Drindod Dewi Sant yn cynnal gweminar i rannu eu taith tuag at weddnewid addysg


06.12.2017

Mae Sony Professional a thîm prosiect Y Drindod Dewi Sant wedi cynnal gweminar i arddangos eu dull arloesol o weddnewid addysg trwy gofleidio technolegau newydd ar gyfer dysgu ac addysgu.

Mae Sony Professional a thîm prosiect Y Drindod Dewi Sant wedi cynnal gweminar i arddangos eu dull arloesol o weddnewid addysg trwy gofleidio technolegau newydd ar gyfer dysgu ac addysgu.

Yn dilyn y digwyddiad, a recordiwyd yng Nghanolfan Ffilmiau Digidol Proffesiynol Sony yn stiwdios Pinewood, gan sesiwn holi ac ateb fyw a ddenodd gynulleidfa Ewropeaidd, ac a oedd yn cynnwys Lyndon Shirley, Pennaeth Gweithredol Dysgu a Gyfoethogwyd gan Dechnoleg, Y Drindod Dewi Sant yr Athro Tony Toole, Athro Gwadd E-ddysgu, Y Drindod Dewi Sant ac Andrew Rump, y Rheolwr Datblygiad Busnes, Sony Professional Solutions.

Meddai Lyndon Shirley: “Roedd y cyfle i dreulio amser yn stiwdios Pinewood yn gweithio gyda thîm Sony yn un arbennig. Roedd y profiad cyfan yn heriol ac yn gyffrous ar yr un pryd. Mae’n hyfryd gallu hyrwyddo’r modd y mae’r Brifysgol yn cofleidio technolegau newydd at ddibenion dysgu ac addysgu ac roedd y cymorth gan Sony i’n galluogi i ddarparu’r technolegau hyn yn rhyfeddol.”

Mae Sony yn gweithio gyda Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i ddod â’r genhedlaeth nesaf o dechnoleg addysg at fyfyrwyr ar draws campysau’r Brifysgol trwy ei ateb cydweithredol, Vision Exchange.

Bydd y prosiect yn galluogi Sony i ddarparu llwyfan arloesol i’r Drindod Dewi Sant i hwyluso’r symud o ddarlithfeydd ac awditoria traddodiadol at leoedd dysgu blaengar i ganiatáu arddulliau dysgu cydweithredol a rhyngweithiol a ddylai ennyn mwy o ddiddordeb a gwell ymwneud a’r cyrhaeddiad.

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant  yw’r Brifysgol Frenhinol Siartredig hynaf yng Nghymru gyda champysau ar draws de-orllewin Cymru yn ogystal â Llundain.  Mae’r Drindod Dewi Sant yn buddsoddi’n sylweddol yn ei seilwaith i weddnewid profiad addysgol myfyrwyr ar draws ei champysau. 

Er mwyn gwireddu ei dyheadau, roedd angen i’r Drindod Dewi Sant ddod o hyd i bartner technoleg a allai ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o dechnoleg addysg er mwyn cyflwyno arddulliau newydd o ddysgu gweithredol. Yn ogystal, gwnaeth y Brifysgol hi’n amod bod yr ateb yn un syml y gellid ei ddefnyddio’n syth gan yr holl fyfyrwyr a darlithwyr – ni waeth faint oedd eu harbenigedd technegol. 

Er 2015, mae Sony wedi gweithio’n agos gyda’r Drindod Dewi Sant i ddatblygu ei ateb i’w ddefnyddio’n syth, Vision Exchange. Trwy’r ateb, mae modd i ryw 60 o fyfyrwyr weithio’n gydweithredol mewn clystyrau bach gan gysylltu’n ddiwifr â’r llwyfan trwy eu gliniaduron (Windows/Mac), llechi neu ddyfeisiau ffôn clyfar. Gall yr athro ‘adlewyrchu’ yn hawdd unrhyw ddyfeisiau a rhannu cynnwys â grwpiau eraill yn yr ystafell neu ar y brif sgrin gyflwyno trwy ystumiau llusgo a gollwng syml sy’n parhau o dan eu rheolaeth. Gall yr ateb hefyd gynnwys cyfranogwyr eraill sydd i’w cael mewn mannau eraill i ymuno â’r drafodaeth a rhannu cynnwys yn ddi-dor ni waeth beth yw’r lleoliad daearyddol.        

Yn ystod Medi 2017, dechreuodd y Gyfadran Addysg a Chymunedau a’r Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg dreialu’r cynllun Sony Vision Exchange. Wedyn defnyddir y system yn raddol ar draws campysau’r Drindod Dewi Sant gan alluogi darlithwyr i gynnwys y dechnoleg wrth galon eu rhaglenni addysgu a dod â dysgu gweithredol i’r holl fyfyrwyr. Mae hyn yn cynnwys cyfleusterau newydd y Brifysgol yn SA1Glannau Abertawe a fydd yn agor ym mis Medi 2018.

Gan wneud sylw ar y cydweithredu hwn, meddai Pennaeth Gweithredol Dysgu a Gyfoethogir gan Dechnoleg ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: “Mae’n bwysig i bawb yn Y Drindod Dewi Sant ein bod ni’n creu amgylchedd sy’n hwyluso agwedd gydweithredol at ddysgu gweithredol. Ar ôl gwerthuso’r farchnad a methu â dod o hyd i un eitem a oedd yn bodloni ein hanghenion mewn modd effeithlon a oedd yn ddealladwy i ddefnyddwyr, roeddem yn falch o greu perthynas â Sony a’u galluogodd nhw i ddarparu’r llwyfan dysgu gweithredol a elwir bellach yn Vision Exchange sy’n seiliedig ar ein gofynion a’n hadborth.”

Meddai’r Athro Medwin Hughes, DL Is-Ganghellor Y Drindod Dewi Sant: “Rydw i wrth fy modd bod y Brifysgol wedi creu partneriaeth â Sony i nodi atebion arloesol a alluogwyd gan dechnoleg i’n helpu ni i fodloni ein huchelgeisiau dysgu ac addysgu.  Bydd yr arloesi hwn o safon fyd-eang yn gwella profiad y myfyrwyr a’r staff ar draws ein campysau a bydd yn golygu bod myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant yn arloesi ffyrdd newydd o ddysgu y gellid eu trosglwyddo i’w gyrfaoedd proffesiynol”.

Meddai Garry Cox, Rheolwr Cynhyrchion Atebion Addysg yn Sony Professional: “Braf oedd cael gweithio gyda’r Brifysgol i greu ateb cydweithredol sy’n diwallu eu hanghenion wrth iddynt edrych i newid y ffordd maen nhw’n addysgu’r genhedlaeth nesaf. Mae'r modd rydym wedi datblygu Vision Exchange wedi esblygu trwy ein cydweithrediad â'r Drindod Dewi Sant, gan ein helpu ni i greu ateb hyblyg y gellid ei addasu a fyddai wedi ei deilwra’n benodol ar gyfer anghenion Addysg Uwch. A dechrau tymor ar y gorwel, mae’n gyffrous meddwl sut y bydd yr arddull addysgeg deinamig newydd hwn yn helpu myfyrwyr yn Y Drindod Dewi Sant a thu hwnt.”

Cewch chi wylio’r fideo yma: http://events.streamgo.co.uk/Sony-University-of-Wales-Trinity-Saint-David

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk