Un o raddedigion Rheoli Digwyddiadau o’r Drindod Dewi Sant yn sicrhau swydd gyda’r Dorchester Collection


22.08.2017

Mae un o raddedigion y Drindod Dewi Sant, Sophie Brew, wedi sicrhau lle ar y Rhaglen Arweinwyr Gorau gyda’r Dorchester Collection.  Graddiodd Sophie yn ddiweddar gyda gradd BA (Anrh) Rheoli Digwyddiadau a Blwyddyn ar Leoliad a bydd yn cychwyn ar ei rôl newydd ym mis Ebrill 2018.  

Sophie T4.

Drwy’r Rhaglen Arweinwyr Gorau bydd Sophie yn arbenigo mewn bwyd a diodydd, diddordeb a fagodd yn ystod ei blwyddyn yn America yn rhan o’i chwrs gradd.   Treuliodd flwyddyn yn gweithio yn The Little Nell, gwesty sgïo bwtîc 5 seren yn Aspen, Colorado ac mae wedi’i gwahodd yn ôl i weithio yn yr un gwesty am dymor sgïo pellach cyn iddi ddechrau gyda’r Dorchester Collection y flwyddyn nesaf.   Yn ystod ei blwyddyn yn Aspen, cafodd Sophie gryn effaith gan ei bod wedi ennill gwobr am un o’r gweithwyr gorau yn ystod y flwyddyn honno - gwobr a roddir fel arfer i aelodau staff sydd wedi hen ennill eu plwyf yn unig.     

Mae’r Dorchester Collection yn gwmni gwestai moethus dan berchnogaeth Asiantaeth Fuddsoddi Brunei (BIA) ac mae’n rheoli ac yn berchen ar 10 gwesty pum seren moethus yn cynnwys y Dorchester, Gwesty Beverly Hills a Gwesty Bel-Air.  Mae Sophie yn teimlo’n gyffrous dros ben wrth feddwl am weithio mewn gwestai o’r fath ac mae'n ddiolchgar iawn am y cyfleoedd a gafodd drwy’i chwrs yn y Drindod Dewi Sant.      

Ers gorffen ei hastudiaethau mae Sophie wedi bod yn brysur yn helpu gydag agoriad mawreddog pizzeria a bar newydd sbon ym Mhorthcawl.   Ar hyn o bryd mae Sophie yn Rheolwr Cynorthwyol yn Double Zero Pizza.   Wedi’r seremoni raddio meddai Sophie Brew:

“Rydw i wedi cael pedair blynedd wych yn rhan o gampws yr Ysgol Busnes ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.  Pan ddechreuais i yn 2013 y peth cyntaf a’m denodd i i’r Brifysgol hon oedd y cyfle i wneud lleoliad gwaith am hyd at flwyddyn mewn gwlad arall.  I ddechrau roedd gweithio mewn lleoedd fel Dubai ac America yn ddim ond breuddwyd ond cyn hir sylweddolais i os gweithiwch chi’n galed, fe lwyddwch ac mae cyfleoedd o’r fath yn bosibilrwydd go iawn.  

Wrth i fy nghyfnod i yn y Brifysgol ddod i’r diwedd ces i wahoddiad yn ddiweddar i ddiwrnod agored arbennig i raddedigion yng Ngwesty’r Dorchester yn Llundain am le ar Raglen Arweinwyr Gorau’r Dorchester Collection.  Roedd y broses gyfweld yn heriol iawn ond mae’r gefnogaeth a gefais i drwy’r cwrs wedi bod yn ardderchog ac roeddwn i’n hollol barod am y broses gyfweld.   Roedd y broses gyfweld yn cynnwys fideo 90 eiliad ohonon ni’n hunain, cyflwyniadau, gweithgareddau grŵp a chyfweliadau un-i-un ac roedd yn ddwys iawn.   Fodd bynnag, roedd y profiadau a’r wybodaeth a gefais i drwy fy ngradd yn fy rhoi i mewn sefyllfa wych.   Roedd fy mlwyddyn yng Nghanolfan Sgïo Little Nell, oedd yn rhan o fy nghwrs, yn brofiad anhygoel a does dim amheuaeth heb y cyfle hwnnw fyddwn i ddim yn y sefyllfa hon heddiw.   Mae fy ngyrfa i tua’r dyfodol yn edrych yn wych a fyddwn i ddim wedi cael un o’r cyfleoedd hyn heb y Drindod Dewi Sant.”

Sophie Aspen

Mae’r cwrs gradd cyffrous BA Rheoli Digwyddiadau yn paratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfaoedd rheoli yn y sectorau twristiaeth, teithio, lletygarwch a digwyddiadau.   Eleni bu’r Ysgol Twristiaeth a Lletygarwch yn dathlu canlyniadau ffantastig yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr, gyda’i chyrsiau’n sgorio 87% am foddhad myfyrwyr yn gyffredinol.  Mae’r sgôr hon yn gosod rhaglenni'r adran yn y safle gorau yng Nghymru am foddhad myfyrwyr.   Ychwanegodd Ms Jacqui Jones, Cyfarwyddwr Rhaglen Rheolaeth Teithio Rhyngwladol, Twristiaeth, Digwyddiadau a Hamdden:

“Rydw i mor falch dros Sophie - mae hi’n haeddu pob llwyddiant posibl.   Mae hi’n rhywun sy’n gweithio'n galed iawn ac mae wedi manteisio i’r eithaf ar bob cyfle sydd wedi dod i’w rhan ac rwy’n gwybod y bydd hi’n llwyddiannus iawn.

Fel adran rydym ni’n rhoi pwyslais mawr iawn ar ddarparu’r profiadau a’r cyfleoedd gorau ar gyfer ein myfyrwyr er mwyn eu paratoi i weithio ar y lefel uchaf o fewn y diwydiant cystadleuol iawn hwn.   Ar hyd y cwrs mae myfyrwyr yn canolbwyntio ar ddatblygu eu sgiliau cyflogadwyedd a gwybodaeth am y diwydiant gyda theithiau maes astudio cyffrous yn y DG a thramor, interniaethau a lleoliadau yn seiliedig ar ddigwyddiadau yn ogystal ag amrywiaeth o ddarlithoedd, tiwtorialau, cyflwyniadau gan y diwydiant a gweithgareddau â ffocws ar ddigwyddiadau.   Ar ôl graddio mae gan fyfyrwyr o’r rhaglen hon hanes llwyddiannus iawn o ran sicrhau amryw o swyddi rheoli a gweithrediadau o fewn y diwydiant rheoli digwyddiadau bywiog yn lleol yn ogystal ag ar draws y DG ac yn fyd-eang.

Mae’n rhoi pleser mawr i mi weld cynifer o’n myfyrwyr yn sicrhau rolau a swyddi ffantastig.   Hoffwn i achub ar y cyfle hwn i ddymuno pob llwyddiant yn y dyfodol i Sophie a’n holl raddedigion.”

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Arwel Lloyd, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk