Wythnos Byw’n Iach y Drindod Dewi Sant yn “llwyddiant mawr”


05.05.2017

Bu Wythnos Byw’n Iach y Drindod Dewi Sant, a gynhaliwyd ar gampws Caerfyrddin, yn “llwyddiant mawr” gyda staff a myfyrwyr yn cymryd rhan mewn amrywiol weithgareddau trwy gydol yr wythnos.

Healthy Living 1

Roedd Wythnos Byw’n Iach yn llawn digwyddiadau ac yn rhad ac am ddim i bawb. Yn ystod yr wythnos cynhaliwyd amrywiaeth eang o weithgareddau’n cynnwys sesiynau chwaraeon, dosbarthiadau ymarfer i grwpiau, amryw o heriau ymarfer, sesiynau cyngor ynghylch maeth a bwydlenni bwyta’n iach ym Mwyty Myrddin.  Cynhaliwyd prif weithgareddau’r wythnos yn y Ganolfan Hamdden ac ym Mwyty Myrddin ar gampws Caerfyrddin.

Roedd y gweithgareddau yn y Ganolfan Chwaraeon yn cynnwys pêl-foli, tenis,‘hotpod yoga’, ‘zumba’, badminton a chylchedau allanol.  Roedd hyd yn oed y plant bach o feithrinfa’r Gamfa Wen wedi ymuno yn yr hwyl gan gymryd rhan mewn sesiwn ‘Zumba’  arbennig.  

Healthy Living 2

Meddai Jack Tremlett, Rheolwr Canolfan Chwaraeon, y Drindod Dewi Sant: 

“Roedd yr Wythnos Byw’n Iach yn llwyddiant mawr ac rwy’n ddiolchgar i bawb a gymerodd rhan yn y gweithgareddau.  Roedd yn wythnos llawn chwaraeon, gweithgarwch corfforol, bwyta’n iach a chyngor ynghylch llesiant.  Roedd yr wythnos yn gyfle perffaith i droi cefn ar unrhyw orwneud ar ôl y Pasg gan roi’r cyfle i staff, myfyrwyr, trigolion lleol a phlant i roi cynnig ar weithgareddau chwaraeon newydd.  

Cafodd nifer o bobl y cyfle i roi cynnig ar chwaraeon gwahanol am y tro cyntaf a dyna oedd bwriad yr wythnos.  Roeddwn am roi’r cyfle i bobl i roi cynnig ar chwaraeon newydd ac i weld os oedd rhyw weithgawrch y bydden nhw’n dymuno parhau ag ef yn y dyfodol.  Rydym yn falch iawn gyda’r ymateb ac yn edrych ymlaen at gynnal digwyddiadau tebyg eto yn y dyfodol.”      

Yn ystod yr wythnos hefyd roedd amryw o brydau iach ar gael ym Mwyty Myrddin gyda Choginio Byw yn digwydd hefyd y tu allan ar ardal patio’r bwyty.

Ychwanegodd Janine Lewis - Screen Uwch Reolwr Arlwyo yn Y Drindod Dewi Sant:

“Mae addysg bwyd a bwyta’n iach bellach yn bwysicach nag erioed.  Wrth baratoi ar gyfer Wythnos Byw’n Iach roedd ein pen-cogyddion creadigol wedi llunio bwydlen amrywiol ac iach a oedd yn addas ar gyfer pawb.  Hefyd roedd y sesiynau coginio byw y tu allan yn boblogaidd iawn er gwaethaf y tywydd ar adegau.

Roedd yr wythnos yn gyfle i ganolbwyntio a meithrin eich gwybodaeth ynghylch bwyta’n iach a llesiant, yn ogystal ag ystyried gwneud newidiadau cadarnhaol o ran ymddygiad iechyd ac agweddau tuag at yr hyn rydym yn ei fwyta a gweithgarwch corfforol yn gyffredinol.  Rydym yn gobeithio bod y fwydlen a ddarparwyd gennym yn ystod yr wythnos wedi dangos y mathau amrywiol o fwyd iach sydd ar gael i ni gyd.”

Healthy Living 3

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Arwel Lloyd, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk