Y Drindod Dewi Sant gyda’r goreuon mewn arolwg cenedlaethol ar ‘brofiad academaidd’ myfyrwyr


24.03.2017

Unwaith eto mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cyrraedd safle uchel mewn arolwg cenedlaethol a edrychai ar ‘brofiad academaidd’ myfyrwyr.  

SES Cymraeg

O blith y 122 o brifysgolion ym Mhrydain a oedd yn rhan o’r arolwg, cyrhaeddodd y Drindod Dewi Sant yr 20 uchaf at ei gilydd o ran ‘Profiad Academaidd’.   Gofynnwyd i gyfranogwyr yn Arolwg Profiadau Myfyrwyr Times Higher Education 2017 ddweud eu barn am agweddau megis ansawdd y staff a maint y dosbarthiadau.

Daeth y Drindod Dewi Sant yn 4ydd yn y Deyrnas Unedig am “berthnasau da gyda staff addysgu”, y tu ôl i Brifysgol Rhydychen, Prifysgol Harper Adams a Phrifysgol y Celfyddydau, Norwich, yn unig. Roedd yn gydradd 1af yng Nghymru.  Yn ogystal daeth y Drindod Dewi Sant yn 9fed yn y Deyrnas Unedig am “staff/darlithoedd o ansawdd uchel” ac eto cydradd 1af yng Nghymru.        

Meddai Dr Mirjam Plantinga, Pro Is-Ganghellor Cysylltiol y Brifysgol ar Brofiadau Myfyrwyr:

“Unwaith eto mae canlyniadau’r arolwg hwn yn galonogol iawn o ran y “profiad academaidd”. Mae canlyniad yr arolwg diweddaraf hwn yn cadarnhau’r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (NSS) a ddangosai gynnydd o 5% yn lefel boddhad myfyrwyr o gymharu â’r flwyddyn flaenorol yma yn y Drindod Dewi Sant.  Llwyddom i gyrraedd safle uchel hefyd yn arolwg diweddar Baromedr Myfyrwyr Rhyngwladol Byd-eang gan gyrraedd y brig at ei gilydd mewn chwe chategori yn cynnwys “Ansawdd darlithoedd”, “Maint dosbarthiadau”, a “Thiwtoriaid Personol”. 

Mewn arolwg o holl Brifysgolion pennaf y Deyrnas Unedig mae’n hyfryd ein gweld yn gwneud mor dda yn y categori “gwasanaethau academaidd”.  Mae’r myfyrwyr yn amlwg yn parchu ac yn gwerthfawrogi ein staff academaidd a hoffwn ddiolch i’r staff am eu gwaith caled a’u llongyfarch.  Mae cael sgôr uchel yn y categori hwn yn bwysig i’r brifysgol oherwydd dyma yw’r meysydd allweddol lle credwn ein bod yn gallu cynnig gwerth ychwanegol i bawb sy’n astudio gyda ni.

“Mae’r Brifysgol bob amser wedi bod ag ymrwymiad cryf i ymateb i adborth gan fyfyrwyr er mwyn gwella’r gwasanaethau a’r cyfleusterau a ddarparwn yma yn y Drindod Dewi Sant.  Fel y gwnawn gyda phob arolwg byddwn yn edrych ar y canlyniadau i’n helpu i adnabod meysydd i’w gwella.  Mae arolygon cenedlaethol yn rhoi inni’r adborth hanfodol hwnnw i’n helpu i sicrhau ein bod yn bodloni anghenion ein myfyrwyr.”

Nodyn i'r Golygydd

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Arwel Lloyd, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk