Y Drindod Dewi Sant i gryfhau’r cysylltiadau â phrosiect ieuenctid Dr M’z


22.03.2017

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi atgyfnerthu ei chysylltiadau â Phrosiect Ieuenctid yng Nghaerfyrddin, sef Dr M’z.      

Dr M'z

Yn ddiweddar, mae Ysgol Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol y Brifysgol wedi llunio Cytundeb Lefel Gwasanaeth (memorandwm cyd-ddealltwriaeth) sy’n cwmpasu pob un o weithgareddau’r Ysgol gyda Dr M’z. Bydd y cytundeb yn galluogi’r Drindod Dewi Sant i helpu Dr M'z gyda chyllid rheolaidd ac yn cryfhau ymhellach y berthynas rhwng y brifysgol a Dr M'z.

Mae’r rhaglen BA Gwaith Ieuenctid a Chymuned hefyd yn falch o gyhoeddi y bydd yn noddi pum GwobrTransitionzyn Seremoni Wobrwyo Gwirfoddolwyr Ieuenctid Dr M'z sydd i’w chynnal ar nos Wener. Bydd staff a myfyrwyr o’r Ysgol Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol yn bresennol yn y digwyddiad i helpu i ddathlu cyflawniadau pobl ifanc yn y dref.

Meddai Sue Ainsworth, Pennaeth Ysgol Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol:

"Mae Ysgol Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol yn falch o’r cysylltiadau cryf sydd wedi datblygu rhwng ein rhaglen BA ieuenctid a gwaith cymunedol ac un o'n prif ddarparwyr lleoliad, Dr M'z.

Er mwyn cefnogi Dr M’z a’r gwaith hynod werthfawr y mae'n parhau i’w gyflawni ar gyfer pobl ifanc yng Nghaerfyrddin a Dr M'z, yn ddiweddar mae Ysgol Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol wedi llunio memorandwm cyd-ddealltwriaeth sy'n cwmpasu ein holl weithgareddau gyda Dr M'z. Bydd y cytundeb yn galluogi'r Brifysgol i helpu Dr M'z gyda rhywfaint o gyllid rheolaidd a chryfhau ymhellach y berthynas rhwng Y Drindod Dewi Sant a Dr M'z.

Meddai Cyfarwyddwraig y Rhaglen BA Gwaith Ieuenctid a Chymuned, Angharad Lewis:

"Mae Dr M'z yn darparu lleoliadau ar gyfer llawer o'n myfyrwyr. Mae’r lleoliadau yn hanfodol er mwyn i'r myfyrwyr gwblhau rhaglen y radd Gwaith Ieuenctid a Chymuned yn llwyddiannus. Yn ogystal, mae Dr M'z staff yn darparu adnoddau ar gyfer darlithwyr Gwaith Ieuenctid a Chymuned er mwyn darparu amrywiaeth o gyfleoedd dysgu arbrofol ar gyfer yr holl fyfyrwyr Gwaith Ieuenctid a Chymuned yn y Ganolfan Ieuenctid.

Gwaetha’r modd, ar hyn o bryd mae Dr M'z yn wynebu argyfwng ariannu a byddai ei dyfodol yn y fantol os na fydd eu ceisiadau diweddar am arian gan elusennau mawr yn llwyddiannus. Nid ydym am wynebu'r perygl o golli’r ddarpariaeth ragorol y mae Dr M'z yn ei rhoi i bobl ifanc leol yn ogystal â'r cyfleoedd y maen nhw’n eu rhoi i'n myfyrwyr BA Gwaith Ieuenctid a Chymuned."

Yn ddiweddar, bu pobl ifanc yn Dr M'z unwaith eto wrthi’n brysur yn gwirfoddoli yn y gymuned leol a digwyddiadau amgylcheddol. Rhai o’r gweithgareddau yr oedden nhw’n rhan ohonyn nhw oedd casglu sbwriel, pacio bagiau, codi arian, trefnu digwyddiadau, ymweld â phobl hŷn, coginio ar gyfer y gymuned a mwy.

Ychwanegodd Gayle Harris, rheolwraig prosiect ieuenctid Dr M’z:

"Rydyn ni’n falch iawn o barhau i weithio'n agos gyda Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mae'r bartneriaeth yn ffordd o gryfhau ein perthynas hirdymor ac rydyn ni’n ddiolchgar iawn am eu cefnogaeth.

Rydyn ni’n falch dros ben o gael cefnogi myfyrwyr Gwaith Ieuenctid a Chymuned ac yn anelu at ddarparu lleoliadau cadarnhaol a chyffrous ar gyfer eu cyfleoedd dysgu drwy brofiad ychwanegol yn y ganolfan.

Mae’r bobl ifanc ennill yn elwa’n fawr iawn o sgiliau ac arbenigedd y myfyrwyr ac wrth eu bodd o gael siarad â staff gwahanol."

Cynhelir Noson Wobrwyo "Ieuenctive" Prosiect Gwirfoddoli Dr M'z nos Gwener 24 Mawrth am 6 o’r gloch. Dathliad pobl ifanc yn gwirfoddoli yn y gymuned, a hynny ar thema  Disney, fydd y noson. Bydd Y Drindod Dewi Sant yn noddi Gwobrau Cyfeillion Prosiect Transitionz.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth mae croeso i chi gysylltu ag Arwel Lloyd, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk