Y Drindod Dewi Sant i gynnal digwyddiad Cloi i Mewn yn Abertawe


28.04.2017

Mae’r Athrofa Ryngwladol er Datblygiad Entrepreneuraidd Creadigol (IICED) ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cyhoeddi ei bod yn cyd-letya digwyddiad cloi i mewn 24 awr lle gall myfyrwyr fanteisio ar y cymorth, y mentora a’r cyngor sydd eu hangen arnynt er mwyn dechrau eu busnes eu hun.  Cynhelir y digwyddiad o 5pm nos Wener 2 Mehefin i 5pm nos Sadwrn 3 Mehefin yn 360 Chwaraeon Traeth a Dŵr, Abertawe.  Mae’n cael ei drefnu mewn cydweithrediad â Syniadau Mawr Cymru, menter gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo entrepreneuriaeth ac annog dechrau busnesau newydd yn yr ardal.

Yr Athro Andy Penaluna yw Cyfarwyddwr yr Athrofa. Meddai: “Mae amser yn gallu bod yn brin i’n myfyrwyr ni, ac yn aml byddan nhw’n gweithio gyda phobl o’u cwrs neu eu disgyblaeth eu hun yn unig.  Gan ein bod ni’n gwybod bod cymysgu a chymharu profiadau gwahanol yn ddull llwyddiannus o arloesi, mae’r digwyddiad cloi i mewn yn rhoi cyfle i bawb gyfnewid a rhannu syniadau o fewn amgylchedd o hwyl gyda chefnogaeth arbenigwyr sy’n gwybod eu pethau.”

Bwriad y Cloi i Mewn yw helpu pobl ifanc sydd â diddordeb mewn dechrau eu busnes eu hun neu weithio i gwmni bach sy’n arloesi.  Bydd y digwyddiad yn cynnig cyfnod 24 awr dwys pryd bydd myfyrwyr yn gallu datblygu a chynnig syniad busnes dichonadwy. Bydd arbenigwyr o’r Athrofa ar gael i drafod syniadau a chynnig atebion creadigol i broblemau posibl.  Bydd hefyd yn gyfle i fyfyrwyr rwydweithio ag entrepreneuriaid o’r un anian.  

Mae’n bleser gan yr Athrofa gyhoeddi y bydd rhaglen o siaradwyr a fydd yn cyflwyno ar yr awr, bob awr yn ystod y digwyddiad.  Cyhoeddir yr amserlen lawn maes o law a gwahoddir yr holl fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn entrepreneuriaeth greadigol i ddod.

Bydd y digwyddiad yn gorffen gyda chystadleuaeth lle y dyfernir gwobrau i’r cynigion mwyaf llwyddiannus a diddorol.

Mae’r Athrofa’n cael ei chydnabod yn eang yn un o sefydliadau mwyaf blaenllaw’r byd mewn addysg entrepreneuriaeth yn seiliedig ar greadigrwydd.  Yn ogystal â chefnogi staff, myfyrwyr a busnesau newydd drwy wella’u sgiliau a'u galluoedd o ran arloesi ar gyfer busnes, mae’r Athrofa hefyd yn gwneud cyfraniadau gwerthfawr ac unigryw i’r ddealltwriaeth fyd-eang o beth mae bod yn addysgwr mentrus yn ei olygu.  Yn gynharach eleni, derbyniodd cyfraniad yr Athro Penaluna i ddatblygu canllawiau ar gyfer darparwyr addysg ynghylch addysg entrepreneuriaeth ganmoliaeth gan Brif Swyddog Gweithredol yr Asiantaeth Sicrhau  Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch.   Mae’r Athrofa wedi’i lleoli ar gampws Mount Pleasant y Brifysgol ac mae’n ganolbwynt rhyngwladol sy’n dod â grŵp nodedig o arbenigwyr rhyngwladol ym maes addysgu entrepreneuraidd at ei gilydd i gymryd rhan mewn trafodaethau ar lefel uchel ac i ystyried safbwyntiau byd-eang a all effeithio, neu sydd wedi effeithio, ar lunio polisïau.

Mae’r digwyddiad Cloi i Mewn 24 awr yn rhan o ddathliadau’r Athrofa ar gyfer Diwrnod Eiddo Deallusol y Byd.  I gael rhagor o fanylion, cysylltwch ag enterprise@uwtsd.ac.uk neu dilynwch y ddolen i’r wefan.