Y Drindod Dewi Sant wedi cyflwyno siec i'r Ganolfan Gydweithredol Tsieineaidd


13.03.2017

Mae Roger Maidment, Deon y Gyfadran Busnes a Rheolaeth yn y Drindod Dewi Sant, wedi cyflwyno siec am £4,000 i’r Ganolfan Gydweithredol Tsieineaidd yn Abertawe. Codwyd yr arian mewn cinio tei du yn Neuadd Brangwyn, Abertawe i ddathlu Blwyddyn Newydd y Tsieineaid.

Group with actual cheque

Roedd y digwyddiad yn cynnwys sioe Newid Wyneb, cerddoriaeth fyw draddodiadol, dawns Tsieineaidd, crefft ymladd, Dawns y Llew, a berfformiwyd gan blant sy’n mynychu Ysgol Tsieineaidd Abertawe, a Chôr Plant yr ysgol. Llywyddwyd y digwyddiad gan yr actor a’r darlledwr Kevin Johns MBE a Mal Pope, ill dau’n Gymrodyr Anrhydeddus yn y Drindod Dewi Sant. Cododd y digwyddiad £4,000 a gaiff ei ddefnyddio gan y ganolfan i ariannu prosiectau sy’n helpu darparu ar gyfer plant a phobl oedrannus agored i niwed. Yn ogystal â threfnydd y digwyddiad, Mr Chris Foxall, cyfarfu Mr Maidment â Mrs. Wai Fong Lee MBE, Cadeirydd y Ganolfan, Loreina Li, cyfarwyddwr y ganolfan, Shirely Au-yeung, Rheolwr y Ganolfan, a Jimmy Lin, Ymgynghorydd i Arweinydd Cyngor Abertawe, er mwyn cyflwyno’r siec iddynt.

Meddai Mrs Fong Lee: “Hoffem ddiolch i chi am drefnu’r digwyddiad hwn, a diolchwn i bawb a gyfrannodd mewn rhyw fodd. Bydd hyn yn gymorth mawr i bawb sy’n rhan o’r ganolfan gymunedol ac yn ein helpu i roi rhywbeth yn ôl i’r gymuned, ac i’r genhedlaeth nesaf. Daw pobl o’r gymuned Tsieineaidd yn Abertawe atom pan mae angen cefnogaeth arnynt. Mae angen ein cymorth ar rai o hynafgwyr ein cymuned a bydd yr arian hwn yn ein cynorthwyo i ddarparu hynny.”

Group photograph

Mae Mr Maidment yn Athro Gwadd yn yr Ysgol Rheolaeth ym Mhrifysgol Technoleg Wuhan (WUT) yn Nhalaith Hubei yn Tsieina. Mae WUT wedi bod yn bartner i’r Brifysgol ers 2005. Mae’r bartneriaeth wedi arwain at amrywiaeth o ddatblygiadau cyffrous i’r cwricwlwm ynghyd â chyfleoedd am gydweithio pellach rhwng Tsieina a Chymru. Yn rhan o’i strategaeth ryngwladol mae’r Brifysgol yn ddiweddar wedi ailddatgan ei pherthynas 10 mlynedd â Phrifysgol Technoleg Wuhan yn Tsieina trwy sefydlu menter coleg rhyngwladol - Coleg Ligong YDDS Wuhan ar gampws Mount Pleasant. O ganlyniad daw tua 80 o fyfyrwyr o Tsieina i Abertawe i astudio yn Ysgol Busnes Abertawe, sy'n rhan o’r Drindod Dewi Sant.

Meddai Mr Maidment: “Edrychwn ymlaen at groesawu carfan newydd o fyfyrwyr o Tsieina i Ysgol Busnes Abertawe yn y flwyddyn academaidd nesaf. Mae creu cymuned yn rhywbeth pwysig iawn i ni ac edrychwn ymlaen at greu rhagor o gyfleoedd i adeiladu ar ein perthynas dda.”

Meddai Shirley Au-yeung, Rheolwr y Ganolfan: “Roeddem yn falch i gymryd rhan yn y digwyddiad ‘Our Abertawe’ yn ddiweddar. Roedd rhai o aelodau ein cymuned yno yn perfformio dawnsfeydd traddodiadol Tsieineaidd. Credwn ei bod mor bwysig bod pobl o’r gymuned Tsieineaidd yn gallu cymryd rhan mewn prosiectau cymunedol a hyrwyddo amrywiaeth yn y ddinas.” Dathliad diwylliannol diweddar yn Abertawe oedd ‘Our Abertawe’ gyda myfyrwyr o’r Drindod Dewi Sant a’r Swigen Greadigol yn cymryd rhan. Gweithiodd myfyrwyr o Goleg Celf Abertawe, sy’n rhan o’r Drindod Dewi Sant, fel interniaid cyflogedig gyda Dinas a Sir Abertawe i wneud dwy ffilm fer i roi cyhoeddusrwydd i’r digwyddiad a oedd â’r nod o ddathlu Abertawe amlddiwylliannol. Yn ystod y digwyddiad darparodd aelodau Canolfan Gydweithredol y Gymuned Tsieineaidd yn Abertawe weithdai diwylliannol a dawnsio traddodiadol Tsieineaidd.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk