Y Drindod Dewi Sant yn cefnogi’r prosiect 'Sgiliau ar y Safle’ yn rhan o ddatblygiad yr Egin yng Nghaerfyrddin


21.12.2017

Mae cynllun lle gall myfyrwyr o bob oed ddysgu sgiliau adeiladu ar y safle, gan gefnogi dysgu yn yr ystafell ddosbarth, bellach yn cael ei gyflwyno ar safle datblygiad yr Egin ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin.

Coleg Ceredigion visit to Yr Egin

Mae ‘Sgiliau ar y Safle’ yn fenter a gefnogir gan Ganolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru (CWIC) a’r Drindod Dewi Sant mewn cydweithrediad â Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB), Kier Construction a’r Sefydliad Adeiladu Siartredig  (CIOB).   Mae’r partneriaid yn gweithio wrth ochr darparwyr addysg a gwasanaethau gyrfaoedd i hyrwyddo dysgu ar y safle ac i ddatblygu gweithgareddau adeiladu diddorol wedi’u seilio ar raglen feistr y gwaith adeiladu.    

Fe groesawodd y digwyddiad diweddar (18.12.17) wyth myfyriwr o Goleg Ceredigion a hwn oedd y cyntaf i’w gynnal ar safle Canolfan S4C Yr Egin - datblygiad uchelgeisiol a thrawsnewidiol a fydd yn gartref i bencadlys S4C yn ogystal â nifer o gwmnïau a sefydliadau sy’n gweithio yn y diwydiannau creadigol a digidol.   Dechreuodd y gwaith adeiladu ym mis Mawrth eleni a disgwylir i’r Ganolfan agor ar ddiwedd haf 2018.

Cyflwynwyd yr hyfforddiant gan Steve Langford, Rheolwr Prosiect Kier ar ddatblygiad yr Egin, a rannodd ei wybodaeth a’i brofiad helaeth o Iechyd a Diogelwch ar y safle yng Nghaerfyrddin.

“Mae hyn yn nodi'r cyntaf mewn cyfres o gyfleoedd dysgu yng Nghaerfyrddin ar gyfer diwydianwyr cyfredol ar safle byw,” meddai Gerald Naylor o CWIC.  “Dyma ail safle adeiladu Kier Construction i fabwysiadu’r fenter ‘Sgiliau ar y Safle’ ac mae’n arddangos bodlonrwydd Kier i rannu eu gwybodaeth am brif agweddau adeiladu prosiect â myfyrwyr llawn amser”.  

Mae modd cyfoethogi addysg a hyfforddiant galwedigaethol ym maes adeiladu'n fawr drwy gynnwys profiadau dysgu byw ar y safle ac mae heddiw wedi bod yn gyfle gwych i fyfyrwyr o Goleg Ceredigion gael cipolwg go iawn ar fater Iechyd a Diogelwch yn cael ei gyflwyno ar y safle ac yn gysylltiedig â sefyllfa o fywyd go iawn.

“Roedd yn wych gallu dod â grŵp o ddysgwyr Lefel 4 y Sefydliad Adeiladu Siartredig (CIOB) i safle’r Egin heddiw”, meddai Huw Thomas, darlithydd yng Ngholeg Ceredigion.

“Dim ond yn ddiweddar rydym ni wedi dechrau’r cwrs Addysg Uwch hwn gan y Sefydliad, sy’n cael ei gyllido gan CITB a CWIC, ac mae’n fraint i ni gael y cyfle hwn i ymweld â’r safle.   Gall y myfyrwyr roi’r theori maen nhw wedi’i dysgu yn yr ystafell ddosbarth ar waith a gweld beth sy’n digwydd mewn amgylchedd o fywyd go iawn.   

“Er bod profiad ar safle gan y rhan fwyaf o'r dysgwyr hyn, maen nhw wedi arfer yn fwy â gweithio ar adeiladau domestig yn hytrach nag unrhyw beth ar raddfa’r Egin,” ychwanega Huw.   “Mae hwn yn brofiad hollol newydd iddyn nhw ac yn un a fydd o fudd mawr iddyn nhw rwy’n siŵr.”

Coleg Ceredigion visit to Yr Egin

Mae gan Kier hanes hir ym maes hyfforddi a recriwtio ac mae wedi darparu mwy o gyfleoedd ar gyfer cynyddu gwaith yn y cymunedau lleol a’r sector adeiladu’n gyffredinol drwy weithio’n agos â grwpiau cymorth lleol i dargedu bylchau sgiliau ac i uwchsgilio lle bo angen.

Mae Kier Construction eisoes wedi gosod ystafell ddosbarth a llwyfan wylio bwrpasol ar ddatblygiad y Drindod Dewi Sant yn SA1 Glannau Abertawe ac mae’n bleser mawr ganddynt allu darparu cyfleoedd hyfforddi tebyg yng Nghaerfyrddin.  

“Roedd yn bleser gwahodd myfyrwyr a staff o Goleg Ceredigion i fynd ar daith o gwmpas safle’r prosiect cyffrous hwn yng ngorllewin Cymru,” meddai Steve Langford, Rheolwr Prosiect Kier ar yr Egin.   “Teimlais i fod y sesiwn a gyflwynon ni ar ddiogelwch wedi cael derbyniad da iawn a’r myfyrwyr yn cael blas go iawn ar natur bywyd ar safle adeiladu sylweddol.”

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 / sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk