Y Drindod Dewi Sant yn chwilio am Bartner i Ddatblygu Cydfenter ar gyfer safle eiconig Glannau Abertawe gwerth £300 miliwn


06.04.2017

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn chwilio am bartneriaid datblygu i greu cydfenter unigryw ar gyfer ei safle aml-ddefnydd eiconig gwerth £300 miliwn yn SA1 Glannau Abertawe.
Bwriada’r  Brifysgol, sydd â thri phrif gampws yn Llambed, Caerfyrddin ac Abertawe, ddatblygu 23 erw o dir yn SA1 Glannau Abertawe sy'n rhan o ardal adfywio’r dociau (ystâd SA1). Neilltuwyd wyth erw o'r safle ar gyfer creu datblygiad glannau newydd ar gyfer gweithgarwch academaidd y Brifysgol sydd wedi dechrau eisoes ac sydd i’w gwblhau erbyn haf 2018.

SA1 week 32

Bydd y gydfenter yn galluogi datblygu’r 15 erw sy'n weddill ar gyfer defnydd preswyl a masnachol gyda’r posibilrwydd o gynnwys eiddo masnachol presennol y Brifysgol sydd â thenantiaid yn ardal y glannau. Mae’r Brifysgol yn benderfynol o fanteisio ar bob cyfle yn y Fargen Ddinesig ac mewn mannau eraill i drawsnewid ei thirddaliadaeth yn bartneriaeth adfywio effeithiol er budd y rhanbarth a Chymru.

Y nod yw creu cyfrwng datblygu a gyd-berchenogir i wireddu gweledigaeth Y Drindod Dewi Sant o gymdogaeth aml-ddefnydd fywiog, sy'n cyfuno adeiladau academaidd y Brifysgol ag amrywiaeth eang o weithgareddau masnachol, preswyl, manwerthu a hamdden.
Mae’r Drindod Dewi Sant  yn gweithio gyda’r asiantau masnachol mawr, Cooke & Arkwright, i farchnata’r gydfenter. Ar hyn o bryd mae wrthi’n ceisio datganiadau o ddiddordeb drwy Sell2Wales lle mae hysbysiad wedi'i restru o dan SA1 Glannau Abertawe. https://www.sell2wales.gov.wales

Daeth busnesau lleol i Ddigwyddiad Cwrdd â’r Prynwr i ddysgu mwy am y cyfleoedd datblygu yn SA1, yng Ngwesty'r Village, yn Abertawe ar 16 Mawrth. Roedd y digwyddiad yn cynnwys cyflwyniad ffurfiol a amlinellai’r cynlluniau ar gyfer datblygiad SA1 Glannau Abertawe gan hysbysu busnesau sut y gallent fanteisio ar y cyfleoedd a fydd yn dod gyda’r prosiect. Cynhelir cyfleoedd ychwanegol ar gyfer datblygwyr lleol i ymgysylltu â'r Brifysgol i archwilio'r posibilrwydd o gydfenter, gan gynnwys y posibilrwydd o ddatblygiad llai neu is-brosiectau, yn Ystafell Farchnata’r Brifysgol ar hyn o bryd tan ddiwedd mis Mehefin, pryd y disgwylir i'r broses dendro ffurfiol gael ei lansio. I drefnu apwyntiad ffoniwch: 01792 655405.

Gwahoddir partïon â diddordeb hefyd i gyflwyniad yn Llundain ddiwedd mis Ebrill er mwyn archwilio cyfleoedd ariannu a buddsoddi ychwanegol yn Abertawe.
Dros y 5 mlynedd diwethaf, mae’r Drindod Dewi Sant wedi buddsoddi ac mae’n parhau i fuddsoddi dros £100 miliwn o'i hadnoddau ei hun i galon Abertawe er mwyn darparu cyfleoedd i bobl leol a chwmnïau fanteisio ar ddatblygu sgiliau uchel mewn meysydd blaenoriaeth allweddol ar gyfer y rhanbarth; a defnyddio'r sgiliau hynny er budd y rhanbarth. Mae strategaeth y Brifysgol yn cysylltu â’r uchelgeisiau ar gyfer y rhanbarth drwy ddarparu system cymorth a llinell cyflenwi sgiliau i gyflawni'r effaith economaidd a fydd yn arwain yn y pen draw at swyddi.

Mae SA1 Glannau Abertawe yn cyfrannu'n sylweddol at adfywio ardal, gan ddarparu cyfleoedd ar gyfer swyddi lleol, gyda chwmni adeiladu Kier Construction Wales, er enghraifft, sydd wedi'i benodi i gyflawni cam un, yn agor yn ddiweddar swyddfa newydd yn SA1. Yn rhan o'r broses gaffael gystadleuol, mae Kier wedi gwneud nifer o ymrwymiadau i weithio gyda'r Brifysgol er mwyn sicrhau bod y prosiect yn creu manteision economaidd ehangach yn y rhanbarth yn ystod cyfnod adeiladu’r datblygiad. Mae'r ymrwymiadau o'r fath yn cynnwys addewid i gefnogi'r economi drwy ddefnyddio cyflenwyr ac isgontractwyr lleol, gan gynnwys Grŵp Cuddy yng Nghastell-nedd a’r cwmnïau Donal Hayes & Sons ac AB Glass o Abertawe.
Mae'r Brifysgol yn bartner allweddol ym Margen Dinas-Ranbarth Bae Abertawe a bydd ei dau brosiect o bwys -  sef y Pentref Blychau a Pharth Arloesi yn Abertawe SA1 a Chlwstwr Creadigol a Digidol Yr Egin yn Sir Gaerfyrddin - yn creu swyddi newydd drwy ddatblygu canolfannau menter greadigol a chynlluniau cyflymu sgiliau uchel i dyfu busnesau newydd sy’n gysylltiedig â’r portffolio, er mwyn datblygu ymhellach sgiliau busnesau presennol a denu buddsoddiad newydd i'r ardal. Y cyfle i adeiladu ar y cynigion llwyddiannus fydd un o nodweddion blaenaf y cyfle newydd. Yn ogystal, gallai cysylltiadau pellach godi pe comisiynid Morlyn Llanw arfaethedig Bae Abertawe gwerth £1.3bn yn ôl y disgwyl yn 2017.

Meddai Ray Selby, Cyfarwyddwr datblygiad SA1 Y Drindod Dewi Sant: "Mae hwn yn gyfle cyffrous i’r partner neu i’r partneriaid iawn weithio gyda ni i ddatgloi potensial ein safle SA1 Glannau Abertawe, y disgwylir iddo gynhyrchu elw. Daw ar adeg pan yw Abertawe ar agenda’r DU a’r agenda ryngwladol yn dilyn cyhoeddi’r Fargen Ddinesig sydd â’r potensial i weddnewid y rhanbarth cyfan a'i roi ar lwyfan y byd.

"Bydd menter o'r fath yn gyfle cyffrous i’r partner neu'r partneriaid wneud eu marc yn Abertawe ar adeg mor gyffrous i’r ddinas, gan sicrhau ymrwymiad a chyfraniad at adfywiad economaidd cynaliadwy yn yr ardal Y Drindod Dewi Sant. Rydyn ni’n croesawu'r datganiadau o ddiddordeb gan fusnesau lleol ac o bellach i ffwrdd wrth inni geisio ehangu gwelededd y cynllun cyffrous hwn. A’n digwyddiad Cwrdd â’r Prynwr nesaf yn cael ei gynnal yn Llundain, byddwn ni hefyd yn ceisio tynnu sylw at y cyfleoedd datblygu yn SA1 ar gyfer y sector ariannol a byddwn ni’n parhau i ymgysylltu â busnesau lleol drwy ein Hystafell Farchnata ar y safle."

Meddai Ben Bolton o Cooke & Arkwright: "Mae gan Y Drindod Dewi Sant gynlluniau uchelgeisiol i ddatblygu safle SA1 Glannau Abertawe ac mae’n mynd ati’n rhagweithiol i arwain y ffordd drwy chwilio am bartneriaid ar gyfer cydfenter unigryw i fwrw ymlaen â'r cynlluniau hynny.
"Mae gennym ni hanes da o weithio ar rai o gyfleoedd datblygu ac adfywio proffil uchaf Cymru, ac yr ydym yn falch o weithio gyda'r Drindod Dewi Sant i helpu i gyflawni ei gweledigaeth ar gyfer y safle pwysig hwn."

Yn dilyn datganiadau o ddiddordeb, disgwylir lansio proses dendro ym mis Mehefin gyda'r nod o benodi dewis bartner neu bartneriaid erbyn diwedd haf 2017.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth bellach am y digwyddiad yn Llundain anfonwch neges e-bost at Ben Bolton yn info@coark.com. Caiff busnesau lleol gysylltu â’r tîm drwy sa1@pcydds.ac.uk neu drwy archebu apwyntiad drwy ffonio 01792 655405.
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Rebecca Davies, Swyddog Gweithredol y Wasg a Chysylltiadau â’r Cyfryngau yn Y Drindod Dewi Sant ar 07496 385597.