Y Drindod Dewi Sant yn croesawu cadeirydd CBI Cymru Michael Plaut i Ysgol Fusnes Abertawe ar 9 Chwefror


06.02.2017

Braint i’r Drindod Dewi Sant yw cael croesawu cadeirydd CBI Cymru Michael Plaut i Ysgol Fusnes Abertawe ar 9 Chwefror am 5.30p.m. Bydd Mr Plaut yn rhoi anerchiad i’r staff a’r myfyrwyr o’r enw ‘Cymru Fwy Llewyrchus’, a fydd yn rhoi manylion cynllun naw cam, a fabwysiadwyd gan CBI Cymru er mwyn gwneud Cymru yn wlad lewyrchus.

Yr anerchiad yw’r diweddaraf mewn cyfres i'w chynnal gan Y Drindod Dewi Sant, sy’n canolbwyntio ar Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) (2015). Nod y darlithoedd yw gwahodd y prif feddylwyr yn eu maes i’r Brifysgol er mwyn archwilio pob un o’r saith nod hwn a rhoi cipolwg ar y modd y gall sefydliadau sector cyhoeddus gydweithio i gyflawni’r Ddeddf.

Mae cyhoeddiad newydd y CBI, Targeting Success, yn pennu'r naw pwnc busnes hollbwysig a fydd, o’u gweithredu, yn rhoi cyfle i lywodraeth newydd Cymru fagu momentwm cynnar gwerthfawr ac yn dangos i’r gymuned fusnes ddisgwylgar fod y llywodraeth o ddifri gyda busnes.

Mae’r CBI wedi nodi prif bolisïau sy’n gallu helpu’r llywodraeth newydd i roi Cymru ar drywydd cynyddu buddsoddiad a rhagor o gyfleoedd. Er mwyn darparu cynnydd, mae angen i Gymru gael rhanbarthau deinamig, seilwaith economaidd cadarn a phobl ifanc gyda’r sgiliau cywir. Y naw cam yw:

Cam 1

Comisiynu strategaeth economaidd genedlaethol erbyn Awst 2016 sy’n cynyddu cystadleurwydd a chynhyrchiant trwy amgylchedd busnes mwy deniadol, rhagor o gefnogaeth i fusnesau canolig eu maint a chydweithio agosach â’r UKTI.

Cam 2

Datblygu strategaeth cystadleurwydd llywodraeth gyfan erbyn mis Mehefin 2016 sy’n rhwymo pob gweinidog yn y llywodraeth i lunio cynllun darparu adrannol gyda dangosyddion perfformiad allweddol heriol.

Cam 3

Creu comisiwn seilwaith annibynnol ar gyfer Cymru erbyn 2017, gyda chyfrifoldeb ar gyfer dylunio a darparu hirdymor pob prosiect seilwaith sydd o arwyddocâd cenedlaethol.

Yn ogystal, cyhoeddi amserlen i ddechrau darparu seilwaith hollbwysig gan gynnwys Llwybr Du’r M4, Metro de Cymru, trydaneiddio’r rheilffyrdd, gwelliannau i’r A55 a chysylltedd digidol.

Cam 4

Alinio’r sgiliau a ddarparwyd gydag anghenion economi Cymru trwy sianelu pŵer prifysgolion a cholegau'r wlad.

Cefnogi graddau galwedigaethol, cynyddu nifer y myfyrwyr sy’n dilyn cyrsiau STEM, a sicrhau bod prentisiaethau'n cael rhan deg o’r arian a godir trwy ardoll brentisiaethau’r DU.

Cam 5

Cynyddu potensial cytundebau dinas trwy ddatganoli symbylau twf priodol o Lywodraeth Cymru a’r awdurdodau lleol i gorfforaethau rhanbarthol ar gyfer gogledd Cymru, de-ddwyrain Cymru a de-orllewin Cymru.

Cam 6

Ymrwymo i ddatblygu cynllun mapio trethi datganoledig sy’n cynyddu sicrwydd ar gyfer busnes ac sy’n gwneud Cymru yn lle mwy atyniadol ar gyfer gwneud busnes.

Dylai hyn gynnwys ymrwymiad i adolygu cyfraddau busnes er mwyn sicrhau nad yw busnesau yng Nghymru yn wynebu anfantais gystadleuol o’i chymharu â diwygiadau mewn mannau eraill yn y DU.

Cam 7

Cyhoeddi cynllun adeiladau uchelgeisiol sy’n symud y prif rwystrau rhag twf tai ac yn ein helpu ni i adeiladu’r amrywiaeth o dai sydd ei hangen i ddiwallu’r angen.

Cam 8

Creu gweledigaeth feiddgar newydd i ddarparu’r gwasanaethau cyhoeddus y mae eu hangen ar ddinasyddion Cymru. Roedd busnesau am sicrhau yr ail-lunnir gwasanaethau mewn modd cydlynol er mwyn darparu manteision go iawn i ddefnyddwyr a staff rheng flaen.

Cam 9

Nid oes angen mwy nag wyth awdurdod lleol ar Gymru a dylid cymryd camau i gyflawni’r nod hwn erbyn 2018. Mae ffiniau presennol yn creu rhwystrau artiffisial sy’n atal busnesau lleol: byddai uchafswm o wyth awdurdod lleol yn rhoi i Gymru’r màs critigol sydd ei angen i ddarparu gwasanaethau mewn modd cyson ac effeithlon.

Er mwyn darparu’r blaenoriaethau hyn  mae angen arweinyddiaeth, dewrder gwleidyddol a phenderfyniad ond bydd yn gosod seiliau ar gyfer sicrhau mantais gystadleuol ryngwladol hirdymor – mae byd busnes yn barod i weithio gyda llywodraeth newydd Cymru i wireddu’r weledigaeth hon.

Cynhelir yr anerchiad yn Ysgol Fusnes Abertawe, Y Stryd Fawr, Abertawe SA1 1NE. Digwyddiad rhad ac am ddim yw hwn.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk