Y Drindod Dewi Sant yn cynnal Cynhadledd Penaethiaid Chweched Dosbarth Cymru


29.06.2017

Daeth mwy na 80 o athrawon o bob cwr o Gymru i Gynhadledd Penaethiaid Chweched Dosbarth Cymru a drefnwyd gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghanolfan Dylan Thomas, Abertawe ddydd Mercher, Mehefin 28ain.

Heads of Sixth Form Conference 1

Mae’r gynhadledd yn ddigwyddiad blynyddol sy’n dod ag aelodau o gonsortia Chweched Dosbarth rhanbarthol Cymru at ei gilydd er mwyn galluogi cydweithio, trafod, dadlau ac ymgysylltu beirniadol ynghylch polisi a darpariaeth ôl-16.

Yn rhan o’r gynhadledd eleni, gwahoddwyd ystod o siaradwyr hefyd i fynd i’r afael â nifer o bynciau a materion perthnasol sy’n wynebu Penaethiaid Chweched Dosbarth.  Roedd y siaradwyr hyn yn cynnwys Philip Blaker, Prif Weithredwr Cymwysterau Cymru; Charmaine Valente o’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr; Catherine Evans, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Estyn; a James Durant o UCAS.

“Mae Consortiwm Penaethiaid Chweched Dosbarth Cymru yn ddirprwyaeth broffesiynol o bobl broffesiynol o’r un anian sydd wedi ymrwymo i sicrhau bod myfyrwyr ôl-16 wedi’u paratoi er y gorau i ymgymryd â’u hastudiaethau, i gynllunio dyfodol sy’n gydnaws â’u hanghenion, eu diddordebau a’u huchelgeisiau, ac i ddatblygu fel pobl ifanc,” meddai Jon Jones, Cadeirydd Consortiwm Penaethiaid Chweched Dosbarth De-orllewin Cymru.  

“I’r perwyl hwn, mae’r Consortiwm wedi bodoli er 2010, gan ddechrau fel rhwydwaith cymorth rhanbarthol yng ngorllewin Cymru, ac ers y cyfnod hwnnw mae wedi tyfu’n gyflym iawn i gynnwys hyd yn hyn 120 o ysgolion ar draws y wlad yn aelodau; mae hyn yn dystiolaeth eglur o’i werth i arweinwyr ôl-16 a chynghorwyr AU ac o’r effaith gadarnhaol mae wedi’i chael ar ddysgwyr ar draws Cymru.

“Mae wedi bod yn bleser croesawu cydweithwyr o bob cwr o Gymru gan wybod bod yr hyn a wnawn yn gwneud gwahaniaeth i feddyliau ac i ddyfodol pobl ifanc a’n bod ni’n gwneud hyn yn ystod y cyfnod yn addysg ein myfyrwyr sydd, yn fy marn i, â'r gallu mwyaf i drawsnewid”, ychwanega. 

Yn sgil croeso gan yr Athro Ian Walsh, Deon y Gyfadran Celf a Dylunio yn Y Drindod Dewi Sant, aeth Philip Blaker o Gymwysterau Cymru i’r afael â’r newidiadau mewn cymwysterau yng Nghymru.   Aeth Charmaine Valente, Rheolwr Cyfrifon Partneriaid Gwybodaeth Cyllid o’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr â’r cynadleddwyr drwy’r pecyn cyllid myfyrwyr: ffioedd dysgu, cynhaliaeth ac effaith Adolygiad Diamond ar fyfyrwyr Cymru.

Fe gyflwynodd Catherine Evans fframwaith arolygu newydd Estyn tra wnaeth James Durant o UCAS gynnig cyngor ynghylch proses UCAS.

“Roedd yn bleser mawr gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gynnal Cynhadledd Haf Penaethiaid Chweched Dosbarth Cymru 2017 yn Abertawe eleni,” meddai Melanie Jones, Swyddog Gweithredol Cyswllt Ysgolion yn Y Drindod Dewi Sant a drefnodd y gynhadledd.

“Mae'r Consortiwm Penaethiaid Chweched Dosbarth yn darparu fforwm i gefnogi ac ysbrydoli athrawon ôl-16 a chynghorwyr yng Nghymru, gan ddarparu hyfforddiant wedi’i deilwra, DDP a chyfleoedd am rwydweithio.  

“Cafodd y gynhadledd ei threfnu mewn ymateb i’r deialogau rheolaidd a gawn ag athrawon a chynghorwyr.”

I gael gwybodaeth bellach am y Consortiwm Penaethiaid Chweched Dosbarth, cysylltwch â Melanie Jones drwy anfon e-bost at melanie.jones@uwtsd.ac.uk

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies trwy anfon neges e-bost at sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476