Y Drindod Dewi Sant yn cyrraedd rownd derfynol Gwobrau’r Gŵn Gwyrdd 2017


11.07.2017

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch i gyhoeddi eu bod nhw wedi cyrraedd rhestr fer rownd derfynol gwobrau mawreddog y Gŵn Gwyrdd 2017.

Green Gown Awards

Mae’r Drindod Dewi Sant ymhlith y 113 o brosiectau cynaliadwyedd ysbrydolgar i gyrraedd rhestr fer y gwobrau sy’n cwmpasu 15 categori gwahanol.  Mae’r Brifysgol wedi gwneud cynaliadwyedd yn egwyddor graidd trwy’r Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi ac Effeithiolrwydd Adnoddau (INSPIRE), ac mae wedi cyrraedd y rhestr fer yn y categori Cyflogadwyedd.

Dyma’r drydedd flwyddyn i’r Drindod Dewi Sant gyrraedd y rhestr fer derfynol yng Ngwobrau’r Gŵn Gwyrdd ac yn 2015 derbyniodd y Brifysgol dair gwobr ynghyd â chanmoliaeth.  

Sefydlwyd Gwobrau’r Gŵn Gwyrdd yn 2004 ac maent yn cydnabod y mentrau cynaliadwyedd eithriadol a wneir gan brifysgolion, colegau a’r sectorau dysgu a sgiliau ledled y DU ac Iwerddon wrth i’r sector addysg arwain y ffordd tuag at ddyfodol cynaliadwy.
 
Mae’r Drindod Dewi Sant wedi cyrraedd y rhestr fer yn y categori Cyflogadwyedd am ysbrydoli cenhedlaeth y dyfodol gydag interniaethau INSPIRE.

Meddai Dr Jane Davidson, Pro Is-Ganghellor Cysylltiol a Chyfarwyddwr INSPIRE: “Dyma newyddion gwych sy’n dangos ein hymrwymiad i gynaliadwyedd a’n gweledigaeth o greu cymuned o raddedigion sy’n addas i’r dyfodol ac wedi’u paratoi ar gyfer eu cyfraniad i’r economi, i’r gymuned ac i’r amgylchedd.  Mae cydweithwyr a myfyrwyr ar draws Grŵp y Drindod Dewi Sant wedi gweithio’n ddiwyd i sicrhau bod yr agenda bwysig hon yn rhan annatod o’n gweithrediadau craidd a’n diwylliant.

“Rydyn ni wrth ein bodd o gael ein rhoi ar y rhestr fer yn y categori hwn ac i gael ein cydnabod am ein gwaith blaengar yn y sector.  Mae’r Drindod Dewi Sant wedi gosod datblygu cynaliadwy yn werth craidd a’i nod yw sicrhau bod ein myfyrwyr a’n graddedigion yn datblygu’r sgiliau a’r priodoleddau sydd eu hangen ar gyflogwyr a chymdeithas ar draws y byd.”

Mae’r sector addysg yn hollbwysig o ran sicrhau bod gan y genhedlaeth nesaf y sgiliau a’r profiad sydd eu hangen er mwyn darparu dyfodol cynaliadwy.  Mae Gwobrau’r Gŵn Gwyrdd yn dathlu arloeswyr sy’n cymryd y camau beiddgar sy’n angenrheidiol er mwyn datblygu gwytnwch a’r gallu i addasu, ac arddangos cyfraniad y sector addysg i gymdeithas.

“Gyda strategaeth newydd Cymdeithas Amgylcheddol Prifysgolion a Cholegau (EAUC) i ail-leoli cynaliadwyedd a’i osod ynghlwm â blaenoriaethau a heriau sefydliadol allweddol, mae’r ceisiadau am Wobrau’r Gŵn Gwyrdd eleni’n adlewyrchu potensial cynaliadwyedd i ddatrys problemau pwysicaf y sector.  Bob dydd mae arweinwyr diflino yn y maes amgylcheddol a chynaliadwyedd ar draws y DU ac Iwerddon yn sbarduno newid ac yn gwneud cynaliadwyedd yn fater syml o fusnes da.  Mae Gwobrau’r Gŵn Gwyrdd yn bodoli i roi iddyn nhw’r gydnabyddiaeth a’r llwyfan sydd eu hangen arnyn nhw er mwyn gwneud hyd yn oed ragor,” meddai Iain Patton, Prif Weithredwr yr EAUC.

Cyhoeddir yr enillwyr yn seremoni fawreddog Gwobrau’r Gŵn Gwyrdd a gynhelir yn The Monastery ym Manceinion ar 15 Tachwedd, mewn partneriaeth â Phrifysgol Fetropolitan Manceinion a Phrifysgol Manceinion.  

Mae Cynllun Interniaeth y Tîm Cyflawni Cynaliadwyedd yn derbyn ceisiadau mewn amrywiaeth o wahanol feysydd ar hyn o bryd yn cynnwys Blog a Chymorth Dylunio, Ynni a Gwastraff, Digwyddiadau ac Ymgyrchoedd, a Masnach Deg a Bwyd Cynaliadwy. I gael rhagor o fanylion am sut i gyfrannu at weithgareddau cynaladwyedd y Drindod Dewi Sant neu i wneud cais am interniaeth, ewch i'r wefan.

Nodyn i'r Golygydd

Gyda Gwobrau’r Gŵn Gwyrdd 2015 enillodd y Drindod Dewi Sant dair gwobr ynghyd â chanmoliaeth.   Cafodd y Drindod Dewi Sant wobr yn y categori Newydd-ddyfodiad Gorau - Prifysgol, am ei Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi ac Effeithiolrwydd Adnoddau (INSPIRE). INSIPRE yw dull sefydliadol y Brifysgol o gyflwyno cynaliadwyedd drwy’i diwylliant, ei chwricwlwm, ei champysau a’i chymuned. Yn ôl y beirniaid roedd INSPIRE yn cyflwyno ‘llinynnau cadarn ar gyfer cynaliadwyedd ar draws y sefydliad, wedi’u hymgorffori ar bob lefel o’r Brifysgol.  Mae’n dangos dull a threfn o’r brig i lawr gyda nodau eglur a chanlyniadau da’.

Cyflwynwyd y Wobr Arweinyddiaeth i Dr Jane Davidson, Cyfarwyddwr INSPIRE yn y Drindod Dewi Sant.  Sefydlodd Dr Davidson INSPIRE yn 2012 a chyn hynny nid oedd gan y Drindod Dewi Sant unrhyw hanes o ymwneud â chynaliadwyedd.  Bedair blynedd yn ddiweddarach mae INSPIRE wedi ennill Gwobr y Guardian am Gynaliadwyedd mewn AU yn 2013 a Nod Arlwyo Aur Cymdeithas y Pridd am ei chefnogaeth i gynhyrchwyr lleol yn 2014.  Yn 2015 yng Nghynghrair Prifysgolion Pobl a'r Blaned, cododd y Drindod Dewi Sant o safle 113 yn y DU a gradd drydydd dosbarth i radd dosbarth cyntaf a’r 8fed safle yn y DU (1af yng Nghymru).

Meddai’r beirniaid:  ‘Dangosodd arweinyddiaeth benigamp Jane yn bwerus rôl prifysgol fel catalydd newid a sefydliad ‘angor’ sy’n effeithio ar y ddinas/rhanbarth a thu hwnt.  Mae Jane wedi hyrwyddo ymgorffori cynaliadwyedd ar draws strategaeth y brifysgol. Mae hyn yn arbennig o bwerus am fod y brifysgol yn sefydliad sector deuol, ac roedd yr agenda hon wedi cysylltu’r gymuned yn ystod cyfnod o newid.  Mae Jane yn arweinydd sy’n ysbrydoli, yn garismataidd ac yn galluogi pobl eraill. Mae hi’n berson dilys ac mae’i brwdfrydedd wedi creu lle unigryw ar gyfer creadigrwydd a newid dan arweiniad pobl eraill’.

Cyflwynwyd gwobr yr Hyrwyddwr Cynaliadwyedd - Staff i Luci Attala, Cyfarwyddwr Rhaglen Anthropoleg yn y Drindod Dewi Sant.  Mae Luci yn credu bod ar bobl angen profi sut mae’u gweithredoedd yn gwneud gwahaniaeth er mwyn ysgogi newid dilys a pharhaol.  Gan gydnabod bod arweinyddiaeth yn y dyfodol yn mynnu unigolion hyderus sy’n gwneud penderfyniadau eglur a beiddgar, mae Luci yn gweithio’n egnïol i rymuso israddedigion mewn ffyrdd amrywiol.

Cydnabuwyd ei gwaith cymunedol gyda myfyrwyr yn Kenya â Gwobr Seren Aur gan y Cenhedloedd Unedig yn 2014 a gadawodd ehangder, safon a maint y gwaith a wnaeth Luci argraff ffafriol ar feirniaid y llynedd.  Mae hi wedi ymgorffori cynaliadwyedd yn y cwricwlwm anthropoleg, wedi dylanwadu ar academyddion eraill i addasu eu technegau dysgu ac addysgu ac wedi rhoi cefnogaeth sylweddol i fyfyrwyr i’w helpu i godi arian i wledydd sy’n datblygu.  Disgrifiwyd ei brwdfrydedd dros gynaliadwyedd gan y beirniaid fel rhywbeth sy’n ‘wir yn ysbrydoli'.

Cafodd Gwenllian Beynon, Uwch Ddarlithydd Celf a Dylunio a Chyfarwyddwr Rhaglen yn y Drindod Dewi Sant, ganmoliaeth uchel yn y categori Hyrwyddwr Cynaliadwyedd.  Mae addysgeg gynaliadwy yn cynnwys gwerthoedd ‘cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol’ yn ganolog i rôl Gwenllian mewn Addysg Uwch.  Mae hi wedi galluogi myfyrwyr i astudio yn eu hiaith eu hun, i edrych ar eu diwylliant eu hun a diwylliannau byd-eang, ac i gofleidio cynaliadwyedd mewn arfer creadigol.

Roedd y beirniaid yn ‘llawn edmygedd am y ffordd roedd hi wedi ymgorffori cynaliadwyedd yn ei chwrs celf a dylunio, wedi datblygu’r graddau newydd drwy gyfrwng y Gymraeg a’r prosiect rhyngwladol gydag Ysgol Sant Mihangel i rannu arbenigedd a dysgu am gynaliadwyedd ar draws ffiniau.  Hefyd roedd y beirniaid wrth eu bodd i weld y ffordd roedd Gwenllian wedi cael y gymuned leol i gymryd rhan yn ei gwaith - gan ddarparu profiad cynaliadwyedd ymarferol ar gyfer myfyriwr o’r ysgol leol’.

Yn 2016 cyrhaeddodd y Drindod Dewi Sant y rhestr fer am ddwy wobr, Gwella Parhaus: Newid Sefydliadol ac Adrodd ar Gynaliadwyedd.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk