Y Gwir Barchedig Wyn Evans yn derbyn Doethuriaeth Anrhydeddus


04.07.2017

Derbyniodd Y Gwir Barchedig Wyn Evans Ddoethuriaeth Anrhydeddus (Doethur mewn Diwinyddiaeth) yn ystod seremoni raddio Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin heddiw.

Wyn Evans 1

Ganed Wyn Evans ym 1946, pan oedd ei dad yn ficer Llandeloy ger Tyddewi yn Sir Benfro. Cafodd ei addysg yn Ysgol Ramadeg Ardwyn ac yng Ngholeg Prifysgol De Cymru, Caerdydd.  Ar ôl graddio, aeth ymlaen i Goleg Mihangel Sant Llandaf, lle hyfforddodd ar gyfer y weinidogaeth Anglicanaidd gan gymryd y radd ôl raddedig BD. Fe’i wnaethpwyd yn Ddiacon ym 1971 ac fe’i urddwyd yn Offeiriad ym 1972 yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi .

Ym 1982, ymunodd â Choleg y Drindod, Caerfyrddin fel Caplan (1982-1990), Deon y Capel (1990-1994), Darlithydd a Phrif Ddarlithydd (1982-1992) cyn dod yn Bennaeth yr Adran Ddiwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefydd o 1992-94.  Ar ddiwedd ei gyfnod yn y brifysgol dychwelodd Wyn Evans i Dyddewi fel Deon, lle, hyd 2008 bu’n arwain ar nifer o brosiectau gan gynnwys goruchwylio Prosiect adfer y Clwystrau Canoloesol; creu Ffreutur; gosod organ newydd yn y gadeirlan; ail adeiladu'r Talcen Gorllewinol; creu Trysorfa ac ychwanegu dwy gloch newydd.

Yn 2008, fe’i etholwyd yn Esgob Tyddewi, ac efe oedd yr esgob a chyfrifoldeb eciwmenaidd ar Fainc yr Esgobion. Bu iddo ymddiswyddo ar ei ben blwydd yn 70 ym mis Hydref 2016.  Prif ddiddordeb academaidd y Gwir Barchedig Wyn Evans yw hanes ac archaeoleg yr Eglwys yng Nghymru, yn enwedig Eglwys Gadeiriol Tyddewi, ac y mae wedi cyhoeddi a chyfrannu dipyn ar y maes hwn.

Gwilym Dyfri Jones, Pro Is-Ganghellor Cysylltiol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant cyflwynodd y wobr anrhydeddus.  Dywedodd:

“Braint arbennig i mi yw cael cyflwyno’r Gwir Barchedig Wyn Evans i’w dderbyn i radd Doethur y brifysgol.  Mae perthynas Wyn â’r sefydliad hwn yn un sy’n rhychwantu sawl degawd erbyn hyn.  Yn ogystal â bod yn ddarlithydd uchel ei barch, yn bennaeth adran cadarnha goleuedig ac yn gydweithiwr ffyddlon a chymwynasgar yn ôl yn y nawdegau gweithredodd hefyd - flynyddoedd yn ddiweddarach - mewn rôl seremonïol o bwys a gwelwyd ef yn eistedd yn osgeiddig yng nghadair y Llywydd yn flynyddol adeg y seremonïau graddio.  Braf iawn yw eich gweld yn ôl ar y llwyfan hwnna bod y brifysgol yn cael cyfle i’ch anrhydeddu fel hyn.

Diolchwn i chi am eich cefnogaeth ddiwyro i’r sefydliad hwn ar hyd y blynyddoedd; diolchwn i chi am eich arweiniad ysbrydol nodedig dros gyfnod sylweddol o amser; diolchwn i chi am oes o wasanaeth i’r esgobaeth hon sydd mor agos at eich calon.  Dilynoch draed Dewi ag arddeliad gan wneud y ‘pethau bychain’ ag angerdd, urddas a didwylledd.”

Wyn Evans 2

Mae’r Gwir Barchedig Wyn Evans yn briod â Diane, crochenydd proffesiynol ac mae’n Aelod Er Anrhydedd o Wisg Wen yr Orsedd dan yr enw Gwas Dewi.  Wrth dderbyn ei Ddoethuriaeth Anrhydeddus dywedodd Y Gwir Barchedig Wyn Evans: 

Mae’n fraint arbennig ac yn bleser digymysg i gael cynnig diolch i chi am yr anrhydedd arbennig hon.  Mae’n dda iawn cael bod yn ôl yn y Drindod Dewi Sant heddiw ar ôl treulio deuddeg blynedd hapus iawn yma fel aelod o staff.  Treuliais ddeuddeg blynedd arall fel llywodraethwr ac wyth mlynedd fel llywydd. 

Graddiais o’r brifysgol yn 1968 a hoffwn ddymuno’r gorau i’r holl raddedigion yma heddiw wrth i chi adael gyda’r gorau y mae’r brifysgol wedi’i roi i chi.  Ewch o ‘ma heddiw a newidiwch y byd.”

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Arwel Lloyd, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk