Yr Athro Donaldson yn trafod ‘Dyfodol Llwyddiannus’ yn ‘Anelu at Ragoriaeth’, cynhadledd addysg y Drindod Dewi Sant


18.05.2017

Gwahoddwyd un o ffigurau blaenllaw addysg yng Nghymru i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o athrawon.

Donaldson 1 T4

Mae’r Athro Graham Donaldson, arbenigwr addysg ac awdur adroddiad Llywodraeth Cymru 'Dyfodol Llwyddiannus’, wedi annerch yng nghynhadledd addysg flynyddol ‘Anelu at Ragoriaeth’ y Drindod Dewi Sant ynghylch ei gynigion ar gyfer cwricwlwm newydd i Gymru.   

Ym mis Mawrth 2014 comisiynwyd yr Athro Donaldson gan Lywodraeth Cymru i ystyried ac adolygu'r Cwricwlwm a’r Trefniadau Asesu yng Nghymru.   Mae’r adroddiad dilynol ‘Dyfodol Llwyddiannus’ yn edrych ar y cwricwlwm cyfredol yng Nghymru ac yn gosod allan nifer o gynigion radical ar gyfer newid.    

Yn ystod ei anerchiad, esboniodd yr Athro Donaldson yn fanwl sut byddai’r cwricwlwm yn cael ei weithredu a beth oedd y goblygiadau i athrawon cyfredol ac yn y dyfodol.  Ymunodd myfyrwyr cyfredol a chyn-fyfyrwyr ag ef ar y llwyfan, gan roi cyflwyniadau ar eu cyfnod cynnar yn yr ysgol a’u taith drwy addysg uwch.    Rhoddodd disgyblion o Ysgol Ynystawe gyflwyniad ysbrydolgar hefyd am eu profiadau yn yr ysgol.

Mae Athrofa Addysg y brifysgol yn manteisio’n helaeth ar waith yr Athro Donaldson i gefnogi datblygiad ei rhaglenni addysg athrawon newydd.    

Ar ôl y gynhadledd, meddai’r Athro Graham Donaldson:

“Mae cynnal cynadleddau tebyg i hon a drefnwyd gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn hollbwysig wrth i ni geisio ymgysylltu â’r unigolion hynny a fydd wrth wraidd yr hyn rydym ni’n ceisio'i wneud a’i gyflawni yn y blynyddoedd nesaf a thu hwnt.

Yr hyn oedd yn eglur yn y gynhadledd ‘Anelu at Ragoriaeth’ heddiw oedd lefel y brwdfrydedd a’r penderfyniad ymhlith ein hathrawon dan hyfforddiant i fynd â'n cynigion yn eu blaenau a gwneud iddyn nhw weithio i blant a phobl ifanc Cymru.

Hefyd roedd yn bleser mawr iawn i mi weld y disgyblion o Ysgol Ynystawe yn cymryd rhan ac yn cael y cyfle i gyfrannu i gynhadledd mor bwysig.   Mae cynnwys pobl ifanc a phlant mewn digwyddiadau tebyg i hwn yn hollbwysig am mai nhw yw’r rhai pwysig ac mae ganddyn nhw gymaint i’w gyfrannu i’r trafodaethau.”    

Donaldson 2 T4

Trefnir cynhadledd ‘Anelu at Ragoriaeth’ bob blwyddyn gan y Gyfadran Addysg a Chymunedau yn y Brifysgol gyda’r nod o ddod â’r holl athrawon dan hyfforddiant ar y rhaglenni BA Addysg Gynradd, TAR Cynradd a TAR Uwchradd at ei gilydd er mwyn rhannu arfer da wrth iddynt baratoi am yrfa yn addysgu.   

Ychwanegodd trefnydd y digwyddiad Mathew Jones o’r Athrofa Addysg:  

“Hoffwn i achub ar y cyfle hwn i ddiolch i’r Athro Donaldson am ei gyfraniad i’r gynhadledd addysg heddiw.   Roedd y gynhadledd hon yn gyfle delfrydol i’n myfyrwyr rannu’r llwyfan â rhywun tebyg i’r Athro Donaldson ond hefyd i arddangos eu cyraeddiadau a rhannu arfer da.   

Roedd gwrando ar yr Athro Donaldson yn siarad am yr adroddiad ‘Dyfodol Llwyddiannus’ yn gyffrous iawn i’n myfyrwyr a gwn y bydd y profiad hwn yn fuddiol dros ben iddyn nhw wrth edrych ymlaen a chychwyn ar yrfa fel athrawon proffesiynol.

Unwaith eto roedd yn gynhadledd lwyddiannus dros ben gyda mwy na 450 o fyfyrwyr yn bresennol yn y digwyddiad a 300 pellach yn gwylio ar-lein.  Mae’r gynhadledd bellach ar ei phumed flwyddyn ac yn mynd o nerth i nerth.   Rwy’n edrych ymlaen yn fawr iawn at ddigwyddiad y flwyddyn nesaf gan ein bod ni’n gobeithio adeiladu ar lwyddiant eleni.” 

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Arwel Lloyd, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk