Yr Atom yn cynnal noson ‘Cymraeg yn y Gweithle' yn cynnig cyngor i fusnesau lleol


18.09.2017

Cynhaliwyd noson ‘Cymraeg yn y Gweithle’, a oedd yn rhoi cyngor am ddim i fusnesau lleol a darpar weithwyr, yn yr Atom yr wythnos hon.

Yr Atom Cymraeg yn y Gweithle 1

Mae hwn yn un o lawer o ddigwyddiadau sydd wedi’u cynnal yn yr Atom eleni gyda’r nod o gefnogi busnesau a sefydliadau lleol yn y dref.   Diben y digwyddiad diweddaraf hwn oedd cynnig cyngor i berchnogion busnesau lleol gan ddangos sut gall y Gymraeg fod o fudd i‘w busnesau.   Roedd hefyd yn gyfle i fusnesau, gweithwyr a’r gymuned i drafod manteision dwyieithrwydd mewn busnes.   

Yn ystod y digwyddiad bu panel o bobl fusnes lleol yn trafod y defnydd o ddwyieithrwydd yn eu busnesau ac yn ateb cwestiynau.   Roedd y panel yn cynnwys Janet Collins o LHP, Eurig Lewis o Jackie James a Justin Thomas o Aramar gyda’r cyflwynydd radio Marc Griffiths yn cadeirio.

Yn gynharach eleni, roedd hyd at 50 o berchnogion ac arweinwyr busnes y dref yn bresennol ar gyfer y digwyddiad brecwast busnes cyntaf erioed i’w gynnal yn yr Atom.  Yn ystod y digwyddiad cyntaf hwnnw, darganfu'r rhai a oedd yn bresennol ragor am yr hyn sydd gan yr Atom i’w gynnig a’r help sydd ar gael i fusnesau yn y dref.  Yn sgil digwyddiadau llwyddiannus y brecwast busnes ac yn dilyn adborth cadarnhaol gan y rhai a oedd yn yr Atom, mae’r staff wedi penderfynu cynnal rhagor o ddigwyddiadau i ddod â chymuned fusnes y dref ynghyd.       

Meddai Rheolwr yr Atom, Angharad Harding:

“Yn dilyn y digwyddiadau busnes hynod lwyddiannus a gynhaliwyd yn yr Atom yn gynharach yn y flwyddyn a’r diddordeb a grëwyd, penderfynwyd cynnal y digwyddiad ‘Cymraeg yn y Gweithle’.  Roedd nifer yn bresennol yn y digwyddiad a chafwyd trafodaeth ddiddorol iawn a hoffwn ddiolch i’r panelwyr am eu cyfraniad ac i Marc Griffiths am gadeirio.

Nod y digwyddiad hwn oedd dangos pwysigrwydd yr iaith yn y lle gwaith a bod gallu defnyddio Cymraeg a Saesneg yn rhugl nid yn unig yn fantais fawr i’ch busnes ond hefyd mae’n fantais i’r rheini sy’n chwilio am waith.   Mae llawer o gyflogwyr yn gwerthfawrogi sgiliau yn y Gymraeg am eu bod yn gallu helpu i greu gwell perthynas rhwng cwmni a’i gwsmeriaid, gan helpu i ddenu cwsmeriaid newydd a chynyddu teyrngarwch gan gwsmeriaid presennol.   Dangoswyd y gall defnyddio’r Gymraeg greu ewyllys da, yn enwedig mewn ardaloedd fel sir Gâr lle mae llawer o bobl yn siarad Cymraeg.  Mae llawer o gwsmeriaid yn hoffi delio â busnesau sy’n cynnig profiad Cymreig - mae gweld a chlywed y Gymraeg yn cael ei defnyddio’n hanfodol i lawer o bobl wrth benderfynu pwy y byddan nhw’n ei ddefnyddio.

Hefyd, os ydych chi’n weithiwr sy’n chwilio am waith, gallai’ch sgiliau yn y Gymraeg fod yn ased gwerthfawr.  Mae gallu siarad a chyfathrebu yn y Gymraeg yn sgil y mae cyflogwyr yng Nghymru yn ei werthfawrogi gan fod mwy o alw gan gyflogwyr mewn rhai sectorau, megis gofal iechyd a gofal plant, am staff sy’n gallu cyfathrebu yn y Gymraeg."  

Yr Atom Cymraeg yn y Gweithle 2

Roedd Janet Collins o gwmni Cyfrifwyr LHP yn rhan o’r panel.  Ychwanegodd: 

“Hoffwn ddiolch i’r Atom am drefnu’r noson hon ac am ofyn i mi fod ar y panel.  Cafwyd trafodaeth ddiddorol iawn ac roedd yn galonogol gweld cymaint o bobl o gymuned fusnes Caerfyrddin yn mynychu a chymryd rhan. 

Mae defnyddio’r iaith Gymraeg yn y gweithle wedi bod yn rhan naturiol o’r ffordd rydym ni yn cynnal ein busnes yn LHP.  Fel cwmni sydd wedi sefydlu ei hun yng ngorllewin Cymru rydym yn falch iawn o’n gwreiddiau ac mae’r iaith yn rhan bwysig o hynny.  Mae’r ffaith ein bod yn gallu cynnig gwasanaeth yn y Gymraeg yn golygu bod gennym gynulleidfa ehangach sy’n rhoi mantais naturiol i ni dros gwmnïau eraill, yn enwedig mewn ardal fel Caerfyrddin.”

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Arwel Lloyd, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk