Ysgol Tsieineaidd Sefydliad Confucius yn uno teuluoedd ar draws De Cymru


29.11.2017

Ar 3 Rhagfyr bydd dathliad anarferol yn digwydd ar Gampws Townhill, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Group of children with teachers

Mae 150 o ddisgyblion o gefndiroedd Tsieineaidd a Chymraeg yn dathlu pen-blwydd cyntaf yr Ysgol Tsieineaidd yn Abertawe, sy’n cael ei redeg gan Sefydliad Confucius yn y Drindod Dewi Sant. Ond maen nhw’n dathlu mwy na dim ond pen-blwydd. Mae llwyddiant yr ysgol wedi bod yn aruthrol ac mae niferoedd y disgyblion wedi cynyddu fwy na 100%, gyda rhieni yn teithio bob dydd Sul o Lanbedr Pont Steffan, Dinbych-y-pysgod a Chaerdydd.

Tra bod plant eraill yn cymryd rhan yn eu gweithgareddau penwythnos arferol gyda’u teuluoedd a ffrindiau, mae'r plant yn yr Ysgol Tsieineaidd yn treulio hanner diwrnod bob dydd Sul yn dysgu sut i ddarllen, ysgrifennu a siarad Tsieineaidd. Ar ben hyn, mae'r plant hyn yn dod o amrywiaeth o gefndiroedd, nid o deuluoedd o gefndir Tsieineaidd yn unig. Mae'r ysgol bellach yn gymuned ethnig eang a Chymreig sy'n unedig mewn un nod: maent am i'r plant gael y sgiliau gorau ar gyfer byd gwaith, ac mae hynny'n golygu siarad Tsieineaidd. Maent hefyd am i'w plant fod yn ymwybodol o’u treftadaeth Tsieineaidd a sicrhau eu bod yn gallu cyfathrebu â’u teidiau a neiniau sy'n dal i fyw yn Tsieina yn ogystal â chadw eu treftadaeth ddiwylliannol.

Meddai Mrs Shirley Au-Yeung, Cadeirydd y Gymdeithas Tsieineaidd yng Nghymru sydd wedi’i lleoli yn Abertawe: "Mae yna un peth sy'n wirioneddol bwysig i'r rhieni, ac addysg yw hynny. Rydym am i'n pobl ifanc ddarllen ac ysgrifennu Tsieineaidd, ac mae'r ysgol yn rhoi safon uchel iawn o addysg iddynt. Yn gynharach eleni, cymerodd 55 o ddisgyblion y Prawf Ieuenctid Tsieineaidd sy’n cael ei gydnabod yn Tsieina a ledled y byd - ac roedd pob un ohonynt yn llwyddiannus. Y flwyddyn nesaf, bydd ein grŵp hynaf o bobl ifanc 14 i 16 oed yn dilyn TGAU mewn Tsieineaidd."

Students working at desk

Meddai Krystyna Krajewska, Cyfarwyddwr Gweithredol a Phrifathro'r Ysgol Confucius: "Mae llwyddiant yr ysgol wedi dod o addysgu da, a phartneriaethau rhagorol. Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi ein cefnogi gyda llawer o fyfyrwyr Tsieineaidd o Brifysgol Technoleg Wuhan yn gweithio fel cynorthwywyr dosbarth, ac mae gennym lywodraethwr o Brifysgol Abertawe sydd hefyd yn annog eu myfyrwyr i helpu. Mae ein partner Tsieineaidd, Prifysgol Undeb Beijing yn rhoi cefnogaeth wych i ni gydag athrawon sy'n dod o Tsieina. Ac yn olaf, ond nid yn lleiaf, rydym yn gweithio'n agos iawn gyda'r Gymdeithas Tsieineaidd yng Nghymru. '

Bydd llwyddiant yr ysgol yn parhau. Y flwyddyn nesaf, disgwylir i nifer y disgyblion sy’n mynychu gynyddu eto i 200, gan sicrhau bod y fenter hon wir yn un unigryw.

 

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk