Jane Davidson a Sophie Howe: Adolygiad Blynyddol Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yng Ngŵyl y Gelli


03.05.2018

Bydd Dr Jane Davidson, y Pro Is-Ganghellor dros Ymgysylltu Allanol a Chynaliadwyedd yn y Drindod Dewi Sant, a Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru, gyda’i gilydd unwaith eto eleni ar lwyfan Gŵyl y Gelli.

Hay Festival 2017

Hwn fydd y trydydd tro iddynt gyfarfod ar lwyfan i adolygu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yng Ngŵyl y Gelli. Eleni, bydd y trafodaethau’n canolbwyntio ar botensial y Ddeddf i effeithio ar y sector preifat yng Nghymru yn ogystal ag ystyried effaith Brexit ar ddyfodol Cymru. Fe’i cynhelir ar Lwyfan Cwmpawd ddydd Gwener 1 Mehefin am 4p.m.

Meddai Dr Davidson:  “Mae’r Ddeddf yn dal i fod yn newydd iawn, ac ni fydd llawer o bobl yng Nghymru yn ymwybodol ohoni na’r cyfle enfawr y mae’n ei gynnig i sefydliadau wneud gwell penderfyniadau hirdymor er lles pobl Cymru. Rwy’n edrych ymlaen at archwilio gyda’r Comisiynydd, sut y gall sector preifat deinamig gyfrannu i’r daith gyffrous hon tuag at ddod yn wlad fwy cynaliadwy.”

Daeth Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 i rym yn llawn ym mis Ebrill 2016. Mae’n gosod cyfrifoldeb cyfreithiol ar sector cyhoeddus Cymru, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, i ystyried cynaliadwyedd ym mhob un o’i weithredoedd.  A hithau’n gyn-Weinidog dros yr Amgylchedd, Dr Davidson a luniodd y Ddeddf hon yn wreiddiol.  Sophie Howe yw'r person cyntaf i fod yn Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru.  

Ers dwy flynedd, mae adolygiad blynyddol y Ddeddf wedi canolbwyntio ar y cysyniad a’r gweithredu, a’r modd y mae’r Ddeddf yn ei gwneud hi’n ofynnol i gyrff cyhoeddus yng Nghymru sicrhau eu bod yn gwneud penderfyniadau sy’n diwallu anghenion cenedlaethau presennol a rhai’r dyfodol.

Mae ethos Gŵyl y Gelli yn cydblethu â bwriad y Ddeddf i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Mae’r Ŵyl yn cynnig gwerth diwylliannol a chelfyddydol anferthol i Gymru ac mae’n cysylltu â phwysigrwydd llesiant diwylliannol, sy’n cael ei gydnabod yn y Ddeddf.  Adlewyrchir ymrwymiad yr ŵyl i gynaliadwyedd yn y fenter Hay on Earth, prosiect cynaliadwyedd parhaus sy'n rhan o raglen yr ŵyl o reoli a lleddfu effeithiau amgylcheddol yr ŵyl.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk