ANRHYDEDDAU’R FLWYDDYN NEWYDD: Cydnabyddir pencampwyr sgiliau a chyn-brifathro yn anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd am ei wasanaethau i Sgiliau a Phobl Ifanc yng Nghymru.


29.12.2018

Cydnabyddir Barry Liles, Pencampwyr Sgiliau Cymru a Phro Is-Ganghellor Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn Anrhydeddau’r Frenhines am ei wasanaethau i Sgiliau a Phobl Ifanc yng Nghymru. 

Barry Liles OBE

Yn gyn Brifathro Coleg Sir Gâr, dyfernir Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig (OBE) i Barry Liles yn rhestr anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd a gyhoeddir heddiw (29 Rhagfyr).

Dywedodd: “Rwy'n teimlo braint mawr o gael fy adnabod yn anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd ond yn gwerthfawrogi bod dyled mawr i eraill sydd wedi fy nghefnogi. Rwyf mor ddiolchgar i'm cyn-staff yng Ngholeg Sir Gâr, cydweithwyr a rhanddeiliaid na fyddai'r gydnabyddiaeth hon wedi bod yn bosibl hebddynt”.

Mae Barry yn Pro Is-Ganghellor sy’n gyfrifol am Sgiliau a Dysgu Gydol Oes yn Y Drindod Dewi Sant lle mae’n parhau i greu cyfleoedd i ganiatáu pobl ifanc i ddatblygu eu gyrfaoedd a’u darparu â’r sgiliau cywir er mwyn symud ymlaen i gyflogaeth gynaliadwy. Mae hefyd yn Gadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâr ac yn Is-gadeirydd  y Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol, mae’n cyfrannu at nifer o fforymau diwydiannol a chyflogwyr ac mae wedi bod yn ddylanwadol mewn nifer o fentrau sgiliau rhanbarthol a chenedlaethol. 

Mae'r Barri yn eiriolwr brwd dros ddatblygu sgiliau, yn enwedig drwy brentisiaethau dysgu seiliedig ar waith, ar ôl dechrau ei yrfa fel prentis peirianneg ei hun yng Ngholeg Sir Gâr.  Dywed "Mae'r tirlun sgiliau yn newid yn gyflym gyda dyfodiad technolegau newydd a rhai sy'n datblygu. Mae darparu cyfleoedd i ddatblygu sgiliau yn hollbwysig er mwyn paratoi pobl ifanc ar gyfer cyflogaeth a hefyd er mwyn gwella economi'r rhanbarth".

Mae'n Ymddiriedolwr ac yn aelod o Fwrdd WorldSkills UK gan gynrychioli buddiannau Cymru ac fel Hyrwyddwr Sgiliau Cymru er 2009, mae’n arwain Tîm Cymru sy'n paratoi pobl ifanc ar gyfer cystadlaethau sgiliau rhyngwladol. Mae ei lwyddiant wedi arwain at dwf o'r naill flwyddyn i'r llall yn nifer y cystadleuwyr o Gymru ynghyd â'r rhai sydd wedi ennill rhagoriaeth mewn cystadlaethau cenedlaethol a rhyngwladol. Mae'n gyflawniad y mae'n arbennig o falch ohono, yn arbennig llwyddiant cystadleuwyr Cymru yng nghystadlaethau Worldskills a gynhelir bob dwy flynedd, ar ôl gweld pedwar cystadleuydd o Gymru, fel rhan o dîm y DU, yn dychwelyd gyda Medalau Rhagoriaeth yng nghystadleuaeth ddiwethaf WorldSkills a gynhaliwyd yn Abu Dhabi.

Ymddeolodd Barry fel pennaeth a phrif swyddog gweithredol Coleg Sir Gâr y llynedd ar ôl gweithio yn y coleg am 35 o flynyddoedd, gan gynnwys fel ei arweinydd am 8 mlynedd. Yn 2013, arweiniodd y broses o uno Coleg Sir Gâr yn rhan o strwythur grŵp gyda Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant gan greu prifysgol sector deuol unigryw i wasanaethu anghenion De-orllewin Cymru.  Yn 2017, arweiniodd y broses o integreiddio Coleg Ceredigion â Choleg Sir Gâr, sy’n cynnig darpariaeth eang o raglenni mewn ysgolion, addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith ac addysg uwch drwy saith campws ar draws Sir Gaerfyrddin a Cheredigion.

Mae Barry yn parhau i fod yn flaengar yn y gwaith o drawsnewid addysg yng Nghymru ac mae'n cymryd rhan weithredol mewn amrywiaeth o fentrau cydweithredol sy'n ceisio ymateb i hanfodion economaidd a chymdeithasol cyfredol a dyfodol y rhanbarth.

"Rwy'n falch iawn bod Barry Liles wedi cael ei gydnabod yn anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Frenhines am ei wasanaethau i sgiliau a phobl ifanc yng Nghymru" meddai'r Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. "Mae'n wir eiriolydd o rôl drawsnewidiol addysg a datblygu sgiliau er mwyn creu cyfleoedd i weddnewid bywydau unigolion a chymunedau. Llongyfarchiadau iddo ar y cyflawniad arbennig hwn ".