Apwyntiad mawreddog i ddarlithwyr yn Ysgol Pensaernïaeth y Drindod Dewi Sant


22.06.2018

Mae’n bleser mawr gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant longyfarch Ian Standen a Ryan Stuckey o’r Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg ar eu penodiadau diweddar i Gyngor Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain  (RIBA) a Chymdeithas Frenhinol Penseiri yng Nghymru (RSAW), yn y drefn honno.

Mae Ian Standen, uwch ddarlithydd yn Ysgol Pensaernïaeth y Drindod Dewi Sant, wedi’i ddewis yn gynrychiolydd rhanbarthol i Gyngor Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain (RIBA) gan ddechrau ym mis Medi 2018. Bydd y swydd 3 blynedd hon yn rhoi cyfle i Ian helpu dylanwadu ar bolisi cenedlaethol sy'n llywodraethu’r proffesiwn, y diwydiant adeiladu ac addysg Bensaernïaeth.

Llywodraethir RIBA gan gyngor o 60 aelod, a etholir o blith aelodaeth RIBA, y mwyafrif ohonynt yn benseiri siartredig. Dan gadeiryddiaeth y llywydd, mae'r cyngor yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn ac mae’n gyfrifol yn y pen draw am ymddygiad a datblygiad y Sefydliad. Mae'r cyngor yn trosglwyddo cyfrifoldeb manwl a ffocws technegol i Fwrdd RIBA a’i brif bwyllgorau.

Meddai Ian: “Mae'n anrhydedd mawr i gynrychioli Cymru mewn rôl mor bwysig.”

Mae Ryan, darlithydd mewn Pensaernïaeth yn Ysgol Pensaernïaeth y Drindod Dewi Sant, bellach yn ddarpar lywydd Cymdeithas Frenhinol Penseiri yng Nghymru (RSAW), cangen ranbarthol Cymru o Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain (RIBA). Bydd yn ymgymryd â’r swydd 2 flynedd fel darpar lywydd ym mis Medi 2019.  Ymysg nifer o ddyletswyddau eraill bydd yn cadeirio cyfarfodydd RSAW ac yn llywyddu dros y gynhadledd flynyddol.

Yn ogystal â bod yn ddarlithwyr, mae gan Ian a Ryan ill dau brofiad sylweddol o weithio mewn practis pensaernïol a nhw fydd yr unig gynrychiolwyr o Gymru fydd yn mynychu cyfarfodydd pwyllgor Cyngor RIBA yn Llundain.

Meddai Deon y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg, yr Athro Michael Fernando:   “Mae Ian a Ryan wedi bod yn rhan annatod o Ysgol Pensaernïaeth y Gyfadran. Rwyf yn falch iawn eu bod wedi’u cydnabod yn y modd hwn o fewn y gymuned bensaernïaeth. Mae'n anrhydedd haeddiannol iawn, ac mae’r Gyfadran yn falch iawn ohonynt. Rwy’n hyderus y byddant yn gwneud gwaith rhagorol yn eu priod rolau ac y bydd eu profiad yn cyfoethogi profiad myfyrwyr yn y Drindod Dewi Sant.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk