Arbenigwyr o'r Drindod Dewi Sant yn cymryd rhan yn Symposiwm Rhyngwladol Cymdeithas Ddysgedig Cymru


25.09.2018

Yn ddiweddar cymerodd arbenigwyr o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ran yn nhrydydd Symposiwm Rhyngwladol Cymdeithas Ddysgedig Cymru: The Ethics of Sustainable Prosperity for All.

Jane d and Tony J

Dr Jane Davidson a Tony Juniper, Athro Ymarfer yn y Drindod Dewi Sant yn mynychu Symposiwm Rhyngwladol Cymdeithas Ddysgedig Cymru

Trefnwyd y symposiwm gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru a’r Academi Brydeinig gyda chefnogaeth Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Johannesburg a Sefydliad Astudiaethau Uwch Johannesburg, Prifysgol Sydney a Phrifysgol Caerdydd, ac roedd yn rhan o raglen ryngwladol Cymdeithas Ddysgedig Cymru.  

Rhoddodd Dr Jane Davidson, Pro Is-Ganghellor dros Ymgysylltu Allanol a Chynaliadwyedd a’r Athro Mererid Hopwood o’r Athrofa Addysg ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gyflwyniadau yn y gynhadledd ryngwladol a groesawyd gan Dr Rowan Williams, Pennaeth, Coleg Magdalene, Caergrawnt.   Cymerodd Dr Davidson ran mewn trafodaethau panel â’r teitl ‘Ethics and the Political Economy of Education for a Sustainable Future’ a ‘The Well-Being of Future Generations (Wales) Act 2015’ a’r Athro Hopwood oedd siaradwr gwadd Cinio Mawreddog y Symposiwm.    Roedd yr Athro John Wyn Owen o’r Drindod Dewi Sant hefyd wedi cadeirio trafodaeth banel â’r teitl ‘Ethics and Governance for One Health: Globally Responsible in an Interconnected World’ a chyfrannodd Tony Juniper, Cyfarwyddwr Ymgyrchoedd gyda WWF ac Athro Ymarfer yn y Drindod Dewi Sant, i sesiwn â'r teitl ‘The Global Commons’.

Roedd y symposiwm tri diwrnod yn gyfle i ymchwilio i’r materion moesegol a'r dilemâu y mae angen mynd i’r afael â nhw fel sail i ddyfodol cynaliadwy a ffyniannus i bawb, yng Nghymru, y DU ac yn fyd-eang, gyda ffocws ar gyfiawnder sy’n pontio'r cenedlaethau.  

Meddai Dr Jane Davidson, Pro Is-Ganghellor dros Ymgysylltu Allanol a Chynaliadwyedd:

“Roedd yn anrhydedd cael gwahoddiad i gyfrannu i’r digwyddiad arobryn hwn.  Mae Cymru yn unigryw am fod ei Chynulliad Cenedlaethol wedi pasio deddf yng Nghymru, ‘Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)’ sy’n cyflwyno dulliau mwy moesegol, cydweithredol, ataliol, hirdymor wrth ddarparu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.  Er ei bod yn ddyddiau cynnar ar gyflawni’r Ddeddf, bu’n fodd i’r symposiwm archwilio cyfleoedd a heriau o brofiad Cymru a chan gyfranwyr rhyngwladol. Mae’r Drindod Dewi Sant wedi ymrwymo i feithrin cyfleoedd i’n staff a’n myfyrwyr gefnogi egwyddor y Ddeddf drwy ddod yn ddatryswyr problemau creadigol ac yn ddinasyddion gweithredol, sy’n cyfrannu i fyd mwy heddychlon a chynaliadwy."

Ychwanegodd yr Athro Mererid Hopwood:

“Roedd llawer o'r pwyslais yn y gynhadledd ar ddod o hyd i ddulliau dychmygus o ddileu’r rhwystrau sy’n achosi anghydraddoldeb yn y byd.  Yn ogystal â dysgu gan wyddonwyr ac economegwyr, athronwyr ac ecolegwyr, edrychon ni hefyd ar y byd drwy brism dwyieithrwydd ac amlieithrwydd gan weld sut gall y safbwynt amlweddog hwn arwain at well dealltwriaeth ac arloesi.  Yn ddieithriad roedd y sesiynau’n ysgogol ac yn adeiladol.”

                                     

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Arwel Lloyd, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk