Boddhad myfyrwyr ar ei uchaf uchaf erioed yn y Drindod Dewi Sant


30.07.2018

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi ennill ei sgôr Boddhad Myfyrwyr uchaf erioed yn yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2018 (AMC).

Caerfyrddin Graddio 1

Gyda sgôr boddhad cyffredinol o 86%, mae'r Brifysgol wedi’i gosod yn y 36ain (ar y cyd) safle yn y DU, sef cynnydd o 22 safle o'i gymharu â llynedd.

Derbyniwyd sgoriau arbennig o dda mewn nifer o feysydd allweddol. Mae'r Brifysgol yn 4ydd yn y DU ar gyfer 'asesu ac adborth' a 11eg yn y DU ar gyfer 'cymorth academaidd'. Yn ychwanegol, mae’r brifysgol yn 1af yng Nghymru yn y categori 'cymuned ddysgu' ac yn 2il yng Nghymru ar gyfer 'cyfleoedd dysgu'.

Mae’r Drindod Dewi Sant hefyd yn dathlu nifer o lwyddiannau ar lefel pwnc.  Dyma rai o’r canlyniadau allweddol:

  • Roedd y Drindod Dewi Sant yn 1af yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr mewn Anthropoleg;
  • Roedd y Drindod Dewi Sant yn 4ydd yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr mewn Peirianneg Electronig a Thrydanol;
  • Roedd y Drindod Dewi Sant yn 7fed yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr mewn Astudiaethau Academaidd mewn Addysg;
  • Roedd y Drindod Dewi Sant yn 10fed yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr mewn Gwyddoniaeth Fforensig ac Archeolegol;
  • Roedd y Drindod Dewi Sant yn 12fed yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr mewn Astudiaethau Dylunio
  • Roedd y Drindod Dewi Sant yn 14eg yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr mewn Nyrsio;

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant hefyd yn yr ugain uchaf yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr mewn Cyfrifiadureg, Gwaith Cymdeithasol a Gwyddor Chwaraeon. 

"Rydym wrth ein bodd gyda'n canlyniad AMC yn enwedig wedi i'r brifysgol sicrhau ei safle yn y deg uchaf ar gyfer 'asesu ac adborth' a 'chymorth academaidd a chanlyniadau pwnc ardderchog”, meddai Dr Mirjam Plantinga, Dirprwy Is-Ganghellor Cyswllt ar gyfer Profiad Myfyrwyr.

"Mae darparu profiad academaidd o ansawdd uchel mewn amgylchedd gofalgar a chefnogol yn allweddol i'r Brifysgol ac mae'r canlyniadau'n dyst i waith caled ac ymroddiad staff drwy'r sefydliad."

 “Mae ymgysylltu â myfyrwyr yn flaenoriaeth yn y Drindod Dewi Sant ac yn hanfodol i gyflawni profiadau o ansawdd uchel i fyfyrwyr.  Rydym yn gweithio mewn partneriaeth agos ag Undeb y Myfyrwyr i sicrhau bod llais y myfyrwyr wrth galon ein gweithgareddau cynllunio drwy’r sefydliad.  Mae arolygon cenedlaethol yn rhoi inni’r adborth hanfodol hwnnw i’n helpu i sicrhau ein bod yn bodloni anghenion ein myfyrwyr.”

Meddai Rob Simkins, Llywydd Grŵp Undeb y Myfyrwyr: "Mae’n galonogol i weld canlyniad cadarnhaol mewn cynifer o feysydd, gyda chanlyniadau arbennig o dda ar lefel cyrsiau unigol yn ogystal.  Bydd Undeb y Myfyrwyr yn dal i weithio’n agos â’r Brifysgol yn ystod y flwyddyn sy’n dod er mwyn parhau gyda’r gwaith da drwy gyfoethogi profiadau’r myfyrwyr ar draws ein holl gampysau.”

Ychwanegodd yr Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor: "Rydym yn falch iawn o’r canlyniadau ardderchog hyn ac maen nhw’n cefnogi'r adborth yr ydym wedi’i dderbyn trwy gydol y flwyddyn gan ein myfyrwyr. Mae ansawdd yr addysgu, y gefnogaeth academaidd a'r gymuned ddysgu y mae'r Brifysgol yn eu cynnig wedi cael eu graddio yn uchel gan ein myfyrwyr yn gyson.

Mae’r Brifysgol yn buddsoddi’n sylweddol mewn sicrhau ansawdd profiadau myfyrwyr drwy’r ystod o weithgareddau a chyfleoedd a ddarperir fel rhan o, neu yn ogystal â’n rhaglenni astudio.  Byddwn yn parhau i ddatblygu mentrau atyniadol i’n myfyrwyr er mwyn sicrhau y’u darperir gydag ystod o gyfleoedd i ddatblygu'n unigolion cymesur a fydd yn gwneud cyfraniad gwerthfawr i’r meysydd arbenigol a ddewiswyd ganddynt”.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663